Kallelse till årsstämma i Indentive AB

Report this content

Aktieägarna i Indentive AB, org.nr 556840-2076 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2018 klockan 13.00 i Bolagets lokaler på Teknikringen 4C i Linköping.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken senast fredagen den 20 april 2018. 

Aktieägare som önskar delta på stämman ombeds att till Bolaget anmäla sitt deltagande i stämman per e-post till stamma@indentive.se senast fredagen den 20 april 2018 klockan 12.00. Vid anmälan ombeds aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, e-postadress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i bolagsstämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear senast fredagen den 20 april 2018. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.

Ombud 

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad, fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolagets postadress på Teknikringen 4C, 583 30 Linköping. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.indentive.se och hos Bolaget och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

Förslag till dagordning

 1. 1.          Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
 2. 2.          Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. 3.          Val av en eller två justeringsmän tillika rösträknare.
 4. 4.          Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
 5. 5.          Godkännande av dagordning.
 6. 6.          Framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelse.
 7. 7.          Beslut

a)   om fastställande av resultat- och balansräkning,

b)   om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c)    om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

 1. 8.          Fastställande av arvode åt styrelsen samt revisorer.
 2. 9.          Val av styrelse inklusive styrelseordförande och val av revisorer.
 3. 10.       Fastställande av princip för val av valberedning.
 4. 11.       Beslut om ändring av bolagsordning.
 5. 12.       Avslutande av stämman.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7b – Disposition av bolagets vinst/förlust

Styrelsen föreslår att bolagets balanserade vinst  8 522 402,50 kr, överförs i ny räkning.

Punkt 8 – fastställande av arvode åt styrelsen samt revisorer

Valberedningen föreslår att ledamot erhåller 100 000 kronor samt ordförande 200 000 kronor.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter och att följande utses till ordinarie styrelseledamöter:

Mattias Andersson (omval)

Jan Johansson (omval)

Gunnar Jardelöv (omval)

Björn Persson (omval)

Till styrelsens ordförande föreslås Björn Persson.

Valberedningen föreslår vidare att till revisorer för tiden till slutet av årsstämman 2019 utses revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att för det fall stämman fattar beslut i enlighet med förslaget så avser de att utse auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.

Punkt 10 – Fastställande av princip för val av valberedning

Styrelsen föreslår att stämman godkänner följande ordning för valberedning. Styrelsens ordförande ska under året sammankalla bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 1 september 2018 att utse en representant vardera som jämte styrelsens ordförande ska vara ledamot i valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå sin rätt att utse representant i valberedningen, ska nästkommande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den nya aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningen ska vid sitt första möte utse sin ordförande som inte ska vara styrelsens ordförande.

Punkt 11 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att lydelsen av punkt 4 ändras från ”Aktiekapitalet ska vara lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.” till ”Aktiekapitalet ska vara lägst 1.200.000 kronor och högst 4.800.000 kronor.”.

Lydelsen av punkt 5 föreslås ändras från ”Antalet aktier ska vara lägst 3.500.000 och högst 14.000.000.” till ”Antalet aktier ska vara lägst 6.000.000 och högst 24.000.000.”

Lydelsen av andra meningen i punkt 6 föreslås ändras från ”Aktier av serie A får ges ut till ett antal av lägst noll (0) och högst 2.500.000 och aktier av serie B får ges ut till ett antal av lägst 1.000.000 och högst 14.000.000.” till ”Aktier av serie A får ges ut till ett antal av högst 2.500.000 och aktier av serie B får ges ut till ett antal av högst 24.000.000.”.

Styrelsen föreslår dessutom att det införs i förslag till dagordning att stämman ska besluta om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisionsbolag. 

För giltigt beslut avseende punkt 6 i bolagsordningen enligt denna punkt 11 fordras antingen att beslutet biträds av samtliga aktieägare som är närvarande på stämman och att dessa företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget, eller att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman, och att ägare till hälften av alla aktier av serie A och nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädda aktierna av serie A samtycker till ändringen. För giltigt beslut avseende övriga ändringar av bolagsordningen fordras att beslutet har biträtts av aktieägare med minst tvåtredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

                                            _______________

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt hållas tillgängliga på bolagets webbplats under minst tre veckor före årsstämman och dagen för stämman. Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget minst så lång tid före stämman som följer av lag. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress alternativt e-postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på årsstämman.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 6 469 492, varav 2 500 000 aktier av serie A och 3 969 492 aktier av serie B. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 28 969 492.

Upplysningsvis noteras att styrelsen inom kort kommer att kalla till extra bolagsstämma där styrelsen bland annat kommer föreslå stämman att besluta om bemyndigande för nyemission.

Linköping i mars 2018

Styrelsen i Indentive AB

För mer information kontakta:

Ulrika Andersson, CFO Indentive
Tel: 013-465 85 00
E-post: ulrika.andersson@indentive.se

Anders Visell, CEO Indentive
Tel: 013- 465 85 06
E-post: anders.visell@indentive.se

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet Inden B. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (ca.penser.se, tfn 08-463 80 00). 

Indentive är ett techbolag som är specialiserat på IoT-teknologi, cloud-lösningar, IP-TV-lösningar och app-utveckling. Bolaget, som har utsetts till Gasellföretag två år i rad av Dagens Industri, har cirka 55 anställda och har huvudkontor i Science Park Mjärdevi, Linköping, samt en filial i Stockholm. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet INDEN B. 

Prenumerera

Dokument & länkar