KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I INDENTIVE AB

Aktieägarna i Indentive AB, org.nr 556840-2076 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 januari 2019, klockan 11.00 i Bolagets lokaler på Teknikringen 4C i Linköping.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken senast tisdagen den 22 januari 2019. 

Aktieägare som önskar delta på stämman ombeds att till Bolaget anmäla sitt deltagande i stämman per e-post till stamma@indentive.se senast onsdagen den 23 januari 2019 klockan 12.00. Vid anmälan ombeds aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, e-postadress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i bolagsstämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear senast tisdagen den 22 januari 2019. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolagets postadress på Teknikringen 4C, 583 30 Linköping. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.indentive.se och hos Bolaget och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

Förslag till dagordning

1.              Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.

2.              Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.              Val av en eller två justeringsmän.

4.              Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

5.              Godkännande av dagordning.

6.              Val av revisorer.

7.              Beslut om godkännande i efterhand av avyttring av aktierna i Pergas AB till närstående.

8.              Avslutande av stämman.

 

FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 6 – Val av revisorer

Styrelsen föreslår byte av revisor och att till revisorer för tiden till slutet av årsstämman 2019 utses revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB. Revisionsbolaget Grant Thornton AB har meddelat att för det fall stämman fattar beslut i enlighet med förslaget så avser de att utse auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell som huvudansvarig revisor.

Punkt 7 – Styrelsens i Indentive AB, org nr 556840-2076, förslag till beslut om godkännande i efterhand av överlåtelse av aktier i Pergas AB till närstående

Som ett led i Indentives fokusering på kärnaffären avyttrade Indentive, genom det helägda dotterbolaget VodVision Europe AB, org nr 556890-0152, den 4 maj 2018 samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Pergas AB, org nr 556597-2303, till Hansson Kreativitet AB, ägt av Ola Hansson, VD i Pergas AB. VodVision Europe AB förvärvade 2017 Pergas AB för 159 000 SEK och köpeskillingen för aktierna som avyttrades uppgick till 175 000 SEK. Med anledning av att Ola Hansson var VD i Pergas AB och även ägare av Hansson Kreativitet AB vid tidpunkten för avyttringen var transaktionen att anse som en närståendetransaktion vilket aktualiserar 16 kap. aktiebolagslagen (den s.k. ”LEO-lagen”).

Styrelsen föreslår att bolagsstämman i efterhand godkänner avyttringen av samtliga 770 000 aktier i Pergas AB, ägda genom VodVision Europe AB, till Hansson Kreativitet AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag under denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

_____________________

Förslag till beslut och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget (Teknikringen 4C i Linköping) samt på Bolagets webbplats (www.indentive.se) minst så lång tid före stämman som följer av lag. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress alternativt e-postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på bolagsstämman.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 14.215.572, varav 0 aktier av serie A och 14.215.572 aktier av serie B. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 14.215.572.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämma denna kallelse avser. För information om hur dina personuppgifter behandlas se www.indentive.se på sidan "Privacy Policy" under sektionen "Policies".

Linköping i januari 2019

Styrelsen i Indentive AB

För mer information vänligen kontakta

Björn Persson, Styrelseordförande Indentive AB
Tel: 0705-38 08 80
E-post: bjorn.persson@connovaholding.se

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet INDEN B. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn 08-463 80 00).  

Prenumerera

Dokument & länkar