Kommuniké från årsstämma i Artificial Solutions International AB

Report this content

Årsstämman 2023 i Artificial Solutions International AB ("Artificial Solutions" eller "Bolaget") hölls idag den 27 juni 2023 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det beslutades vidare att antalet revisorer ska upp gå till en.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 600 000 kronor till ordföranden och 250 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna, med undantag för Paul St John som meddelat valberedningen att han avstår styrelsearvode vid det fall han omväljs till styrelseledamot. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med 100 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 50 000 kronor till envar av revisionsutskottets övriga ledamöter.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Åsa Hedin, Johan Gustavsson och Paul St John samt nyvälja Mathias Björkholm och Lars Roth som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Åsa Hedin omvaldes som styrelseordförande.

Grant Thornton Sweden AB omvaldes till revisor. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell kommer att vara huvudansvarig revisor.

Principer för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen.

Beslut om införande av Teckningsoptionsprogram 2023/2026

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa Teckningsoptionsprogram 2023/2026 genom a) riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolag och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget eller dess dotterbolag. Det fullständiga förslaget till Teckningsoptionsprogram 2023/2026 återfinns i kallelsen till årsstämman 2023 som offentliggjordes den 25 maj 2023.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för den bolagsordning som är gällande när styrelsen utnyttjar bemyndigandet, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 40 procent av aktierna i Bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.

 

För mer information vänligen kontakta:

Per Ottosson, CEO, Artificial Solutions
Email: per.ottosson@artificial-solutions.com

Om Artificial Solutions International AB(publ)

Artificial Solutions® (SSME:ASAI) är det ledande bolaget inom konversationsbaserad AI. Vi möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopplade saker i vardagliga, människolika naturliga språk via röst, text, beröring eller gester.

Vår produkt Teneo®, gör det möjligt för organisationer att, tillsammans med utvecklare, skapa sofistikerade och mycket intelligenta konversationsbaserade AI-lösningar på 86 språk och dialekter för flera plattformar och kanaler. Möjligheten att analysera och dra nytta av enorma mängder konversationsdata är helt integrerad i Teneo, vilket ger oöverträffade insikter om kundernas beteende.

Artificial Solutions AI-teknologi gör det enkelt att implementera ett brett spektrum av konversationsbaserade AI-lösningar, såsom virtuella assistenter, konversationsbottar, talbaserade konversationsgränssnitt för smarta uppkopplade saker med mera. Teknologin används dagligen av miljontals människor i hundratals implementeringar inom såväl privat som offentlig sektor över hela världen. 

Artificial Solutions International är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm under kortnamnet ASAI. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn +46 (0) 8-463 83 00, e-post certifiedadviser@penser.se).

För mer information, vänligen besök www.artificial-solutions.com.

Prenumerera

Dokument & länkar