Styrelsen för Artificial Solutions International AB Beslutar om Apportemission

Report this content

Styrelsen för Artificial Solutions International AB har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 28 februari 2019, beslutat om att öka bolagets aktiekapital genom emission av högst 48 610 nya aktier mot betalning i apportegendom, till de kvarvarande aktieägarna i Artificial Solutions Holding ASH AB.

Artificial Solutions International AB (Nasdaq First North: ASAI) (”Artificial Solutions International” eller ”Bolaget”) beslutade på årsstämman den 28 februari 2019, i enlighet med styrelsens förslag, om att förvärva samtliga aktier och teckningsoptioner i Artificial Solutions Holding ASH AB (”Artificial Solutions Holding”) genom en apportemission av högst 645 392 020 aktier i Artificial Solutions International (”Apportemissionen”). Av dessa tecknades 643 933 819 aktier, vilket motsvarade 99,8 procent av Apportemissionen.

Scope Growth II L.P. och Scope Growth III L.P. (tillsammans refererade till som ”Scope”) har, i enlighet med aktieägaravtal mellan tidigare aktieägare till Artificial Solutions Holding, vilket stipulerar drag along-rättigheter, påkallat att återstående aktieägare i Artificial Solutions Holding som inte deltog i Apportemissionen ska överlåta sina aktier i Artificial Solutions Holding till Artificial Solutions International på samma villkor som i Apportemissionen. Med anledning av det har styrelsen i Artificial Solutions International, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 28 februari 2019, beslutat om att öka aktiekapitalet genom en emission av nya aktier i Bolaget mot betalning i apportegendom bestående av de aktier i Artificial Solutions Holding som Bolaget inte innehar. Baserat på stängningskursen i Bolagets aktie den 11 april 2019 om 27 kronor per aktie kommer de nya aktierna i Artificial Solutions International att emitteras till ett värde om totalt cirka 1 312 470 kronor vid full teckning. Beslutet innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst 87 498,01 kronor till högst 39 614 861,47 kronor genom emission av högst 48 610 nya aktier vid full teckning. Med hänsyn till den drag along-rättighet som stipuleras i aktieägaravtalet avser Bolaget att apportemissionen ska bli fulltecknad och att Bolaget blir ägare till samtliga aktier i Artificial Solutions Holding inom kort.

För mer information vänligen kontakta

Lawrence Flynn, verkställande direktör, Artificial Solutions

Telefon: +44 (0)1635 523267

Artificial Solutions International är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet ASAI. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn 08-463 80 00, e-post certifiedadviser@penser.se).

Artificial Solutions® är den ledande specialisten inom kommersiell Conversational AI, en form av artificiell intelligens som möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopplade saker i vardagliga, människolika naturliga språk via röst, text, beröring eller gester.

Bolagets avancerade AI-plattform, Teneo®, är utvecklad för det globala företaget och gör det möjligt för företagsanvändare att samarbeta med utvecklare för att på kort tid skapa sofistikerade och mycket intelligenta Conversational AI-applikationer på 35 språk för flera plattformar och kanaler. Möjligheten att analysera och dra nytta av de enorma mängderna konversationsdata är helt integrerad i Teneo, vilket ger oöverträffade insikter om vad kunderna verkligen tycker och tänker.

Artificial Solutions teknologi för konverserande AI gör det enkelt att implementera ett brett spektrum av applikationer med naturligt språk, såsom virtuella assistenter, chattbottar, talbaserade konversationsgränssnitt för smarta uppkopplade saker med mera. Den används redan dagligen av miljontals människor i hundratals implementeringar inom såväl privat som offentlig sektor över hela världen.

För mer information, vänligen besök www.artificial-solutions.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar