STYRELSEN I INDENTIVE AB BESLUTAR OM KVITTNINGSEMISSION

MÅ, JAN 28, 2019 12:15 CET 

Styrelsen i Indentive har idag fattat beslut om en riktad nyemission av 640 000 aktier av serie B till Vincero AB. Beslutet fattades med stöd av bemyndigande som styrelsen givits av den extra bolagsstämma som hölls den 26 april 2018. Emissionskurs är 1,50 kronor per aktie och aktierna kvittas mot en fordran från Vincero AB på 960 000 kronor. Fordran avser konsulttjänster i samband med det omvända förvärvet av Artificial Solutions Holding ASH AB. 

Björn Persson, Styrelseordförande Indentive AB
Tel: 0705-38 08 80 

E-post: bjorn.persson@connovaholding.se 

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet INDEN B. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn 08-463 80 00, e-post certifiedadviser@penser.se).  

Denna information är sådan information som Indentive AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2019 kl. 12:15 CET.


Prenumerera

Dokument & länkar