Styrelsen i Indentive AB kommer att föreslå bemyndigande för nyemission

Report this content

Indentives styrelse bedömer att det trots vidtagna åtgärder finns ytterligare kapitalbehov som i ett kortare perspektiv inte kommer att kunna lösas enbart genom ökade intäkter. För att täcka det uppkomna kapitalbehovet kommer styrelsen att föreslå årsstämman att besluta om bemyndigande för nyemission under 2018.

Bakgrund

För att möta den förväntade efterfrågan på Connective under 2017 har Indentive satsat på tillväxt, både inom utvecklingsorganisationen och genom utökad säljkapacitet. Införsäljnings- och beslutsprocesserna hos kunderna har dock visat sig vara längre än tidigare beräknat, vilket medfört senarelagda affärer och överkapacitet av resurser i Utvecklingshuset. För att finansiera bolagets tillväxt och expansion tillfördes under 2017 kapital genom nyemission.

Åtgärder efter räkenskapsårets utgång

För att minska det negativa kassaflödet har åtgärder vidtagits för att reducera kostnader som i ett kort perspektiv inte bidrar till intäktsgenerering. Det har bland annat inneburit uppsägning av konsultavtal inom Utvecklingshuset, så väl inom sälj som ledning. Åtgärderna förväntas ge full effekt först under andra kalenderhalvåret 2018. Under 2018 kommer Connective att levereras till kunder och bolaget går in i en ny fas där behovet av produktinvesteringar minskar. Därmed förbättras kassaflödet från investeringsverksamheten.

Ytterligare kapitalbehov

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att besluta om bemyndigande för nyemission under 2018. Kontakter har redan tagits med finansiell aktör och responsen från marknaden för att tillföra bolaget erforderligt kapital genom nyemission under 2018 bedöms som god. Med beaktande av planerad nyemission bedömer styrelsen att det finns goda förutsättningar för att fortsätta bolagets verksamhet.

Linköping den 26 mars 2018 

r mer information kontakta: 

Anders Visell, VD Indentive
Tel: 013-465 85 06
E-post: anders.visell@indentive.se

Läs mer om Indentive på indentive.se

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet Inden B. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (ca.penser.se, tfn 08-463 80 00).

Denna information är sådan information som Indentive är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2018, kl. 17:15

Indentive är ett techbolag som är specialiserat på IoT-teknologi, cloud-lösningar, IP-TV-lösningar och app-utveckling. Bolaget, som har utsetts till Gasellföretag två år i rad av Dagens Industri, har cirka 55 anställda och har huvudkontor i Science Park Mjärdevi, Linköping, samt en filial i Stockholm. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet INDEN B. 

Prenumerera

Dokument & länkar