Utfall i Indentives företrädesemission

Styrelsen för Indentive AB (”Indentive” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades den 23 maj 2018 av styrelsen med stöd av bemyndigandet givet av en extra bolagsstämma den 26 april 2018 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden löpte ut den 15 juni och det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till 42,5 procent med stöd av teckningsrätter och 5,6 procent utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionens garanter tecknade 11,7 procent, vilket sammanlagt ger att Företrädesemissionen tecknades till 59,9 procent. Bolaget tillförs därmed 10,8 MSEK före emissionskostnader. Personer i ledning och styrelse samt till dem närstående personer har tecknat aktier för cirka 2,3 MSEK, motsvarande ca 13 procent av Företrädesemissionen.

Sammanräkningen visar att 5 503 340 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 42,5 procent av företrädesemissionen och 730 641 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 5,6 procent av emissionen. Därutöver tecknades 1 512 098 aktier av emissionens garanter enligt ingångna emissionsgarantiavtal, motsvarande cirka 11,7 procent av emissionen. Företrädesemissionen tecknades således till 59,9 procent.

Personer i ledning och styrelse samt till dem närstående personer har tecknat aktier för cirka 2,3 MSEK, motsvarande cirka 13 procent av Företrädesemissionen.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter inom ramen för Företrädesmissionen har skett i enlighet med de principer som anges i prospektet som offentliggjordes den 31 maj 2018. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Bolaget tillförs totalt 10,8 MSEK före emissions- och garantikostnader. Genom emissionen ökar Indentives aktiekapital med totalt 1 100 668,00 SEK, från 1 293 898,40 SEK till 2 394 566,40 SEK. Antalet aktier i Indentive ökar genom emission av 5 503 340 B-aktier från 6 469 492 B-aktier till 11 972 832 B-aktier.

Betalda tecknade aktier (BTA) i Företrädesemissionen handlas på Nasdaq First North under kortnamnet INDEN BTA B fram till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av aktier. Detta beräknas ske under vecka 27 2018. I samband med detta kommer de nya aktierna att upptas till handel på Nasdaq First North.

För mer information vänligen kontakta

Anders Visell, CEO Indentive

Tel: 013 - 465 85 06

E-post: anders.visell@indentive.se

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet INDEN B. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn 08-463 80 00).  

Denna information är sådan information som Indentive AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2018 kl. 18:35.


Prenumerera

Dokument & länkar