Artimplant delårsrapport Q2 2002

Report this content

ARTIMPLANT DELÅRSRAPPORT 1 januari - 30 juni 2002 Artimplant förhandlar med flera globala företag inom den medicin- tekniska branschen avseende utlicensiering av företagets egenutvecklade produkter inom det ortopediska området. Vidare förs diskussioner om partnerskap baserat på den teknologi med nedbrytbara polymerer som företaget utvecklat och som kan finna ett flertal användningsområden såväl inom det ortopediska området som inom flera andra terapiområden. Arbetet med att utlicensiera produkter och utveckla partnerskap har medfört höjda kostnader under perioden. Sammantaget visar koncernen en förlust på 28,2 MSEK (21,1) motsvarande 3,04 SEK per aktie (2,28). Tvåårsresultatet av pilotstudien på Spacer presenterades för europeiska handkirurger vid deras kongress i Amsterdam i maj. Studien bekräftar att patienter med tumbasartros och behandlade med Spacer har bättre greppstyrka och större smärtreduktion än patienter behandlade med traditionella metoder. VD Anders Cedronius, som nyligen fyllt 60 år, har meddelat styrelsen att han önskar frånträda sin befattning. Styrelsen har inlett arbetet med att hitta en efterträdare. Anders Cedronius kvarstår som VD tills vidare. Avsikten är därefter att Anders Cedronius ska arbeta vidare med särskilda projekt samt kvarstå som ledamot i bolagets styrelse. Kommande informationstillfällen: Delårsrapport för 9 månader: 6 november 2002 Delårsrapporterna finns tillgängliga på Artimplants hemsida www.artimplant.se samtidigt som de distribueras till medierna. För ytterligare information kontakta: Anders Cedronius, VD, tel 031 746 5600, anders.cedronius@artimplant.se Lars Erik Nygren, Finansdirektör, tel 031 746 5600, lars.erik.nygren@artimplant.se Ulf Åkerblom, Informationsdirektör, tel 0709 675 999, ulf.akerblom@artimplant.se Artimplant Artimplant är ett biomaterialföretag fokuserat på problemlösningar inom ortopedisk kirurgi. Artimplant bedriver forskning och utveckling och tillverkning av biologiskt nedbrytbara implantat i syfte att återskapa ett aktivt liv. Företagets egenutvecklade biomaterial bygger på en ny teknologi som öppnar nya marknader inom ortopedisk kirurgi och en rad andra specialistområden där de medicinska behoven är stora. Artimplant har bland annat utvecklat och patenterat ett antal olika nedbrytbara ledbandsimplantat, som genomgår kliniska prövningar. Företaget fokuserar nu på tre prioriterade områden med det nedbrytbara materialet Artelon(TM): förstärkningsband för främre korsbandsrekonstruktioner, handkirurgi och förstärkningssuturer. Artimplant är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ARTIMPLANTS RESULTAT JANUARI - JUNI 2002 Nettoomsättningen för koncernen under januari - juni 2002 uppgick till 13,1 MSEK (11,7). Rörelseresultatet under perioden uppgick till -29,0 MSEK (-23,4). Resultatet efter skatt var -28,2 MSEK (-21,1). Moderbolagets nettoomsättning på 0,2 MSEK avser i huvudsak ersättning från Mölnlycke Health Care. Nettoomsättningen för dotterbolaget Gothenburg Medical Center uppgick till 13,2 MSEK (12,1). Resultatet för GMC uppgick till -2,0 MSEK (0,3). Avvecklingskostnader för personal har belastat periodens resultat. Den större förlusten beror på högre kostnader för forskning och utveckling samt kostnader förenade med arbetet att utlicensiera Artimplants första produkter. ARTIMPLANTS PROJEKTPORTFÖLJ - SAMMANFATTNING Produktutvecklingsprocessen i Artimplant innehåller sex faser: Utvärderar om en idé har Idé tekniska och kommersiella förutsättningar att bli ett projekt Definition Identifierar och definierar kliniska, tekniska och ekonomiska krav på konstruktion Utveckling Specificerar krav och Artelon Sternum konstruktion Suture Verifiering Verifierar krav och konstruktion Validering Validerar, Artelon Spacer CMC-1 produktionsanpassar och registrerar produkt för marknad Produktvård Uppföljning, övervakning Artelon Augmentation och justeringar Device ACL För närvarande utvärderas ytterligare ett tiotal projektidéer med avseende på tekniska och kommersiella förutsättningar. ARTIMPLANTS KLINISKA PROGRAM - SAMMANFATTNING ACL Studie 2002 2003 Pilot 22 pat 4-årsresultat Q3 5-årsresultat Q3 Multicenter I 2-årsresultat Q3 3-årsresultat Q3 patellarsena 201 pat Multicenter II 1-årsresultat Q3 2-årsresultat Q3 hamstringsena 101 pat Accelererad 1-årsresultat Q4 2-årsresultat Q4 rehab, pilot, patellarsena 10 pat SPACER Studie 2002 2003 Pilot, 15 pat 3-årsresultat Q2 Multicenter I, 3- Patienter inkluderas Q1-Q3 1-årsresulat Q4 års, 108 pat STERNUMSUTUR Studie 2002 2003 Pilot 20 pat Planerad start Q3 1-årsresultat Q4 VERKSAMHETEN Arbetet med utlicensiering av bolagets tre egenutvecklade produkter - ACL, Spacer och Sternumsutur - har fortgått under perioden. Förhandlingar förs med flera globala aktörer under sekretessavtal. Förutom utlicensiering av specifika produkter enligt ovan arbetar Artimplant även med att etablera partnerskap kring den teknik bolaget har utvecklat. Vid sidan om ortopedisk kirurgi räknar Artimplant med att materialteknologin finner användning inom ett antal andra terapiområden. Genom att etablera forskningssamarbeten med företag som har särskilda kunskaper inom dessa områden räknar Artimplant med att nya produkter snabbare ska kunna nå marknaden. Ett exempel på sådant samarbete är sårvårdsprojektet med Mölnlycke Health Care. För att stärka bolagets position under tidskrävande licensförhandlingar, har styrelsen inlett arbetet med att utvärdera olika finansieringsalternativ. ACL Artelon ACL är framställt av en unik och patentskyddad polyuretanurea som spinns och vävs till ett band som opereras in i knät som förstärkning på patienter med främre korsbandsskada. Detta är den vanligaste ledbandsskadan och leder ofta till livslånga men för den skadade och betydande kostnader för samhället. Artimplants första CE-märkta produkt är avsedd att förstärka den vävnad som tas från patienten, ofta en del av knäskålssenan eller från baksidan av låret, och opereras in i knät som ersättning för den skadade senan. Den globala marknadspotentialen är beräknad till cirka 10 miljarder kronor. Artimplant har hittills startat fyra kliniska studier med denna tillämpning: En pilotstudie påbörjades hösten 1997 omfattar 22 patienter där en del av patientens patellarsena (knäskålssena) förstärkts med Artimplants implantat. En första randomiserad multicenterstudie med 201 patienter påbörjades våren 1999. Halva gruppen har opererats på samma sätt som i pilotstudien medan andra halvan har opererats utan förstärkning. Denna studie följer amerikanska FDA:s riktlinjer avseende långtidsuppföljning (minst 24 månaders uppföljning). En andra randomiserad multicenterstudie omfattande 101 patienter påbörjades våren 2000 vid kliniker i Sverige och Finland. Halva gruppen har opererats med senor från baksidan av låret (så kallad hamstring) förstärkt med Artimplants implantat medan andra halvan opererats med hamstringsenor utan förstärkning. En accelererad rehabiliteringsstudie med tio patienter som opererats med förstärkningsband på patellarsena startades 2001. Syftet är att visa att patienterna kan rehabiliteras snabbare med bibehållen stabilitet i knät. Treårsresultatet från den pågående pilotstudien avseende ACL visar att samtliga patienter har stabila knän, att Artimplants nedbrytbara material Artelon(TM) är vävnadsvänligt och att inväxt av bindväv och blodkärl sker i materialet. Spacer Tumbasartros är en av de vanligaste förslitningsskadorna i handen och drabbar framför allt kvinnor över 40 år men även män. Totalt beräknas cirka 10 procent av befolkningen över 55 år vara i riskzonen. För närvarande saknas tillfredsställande behandling. I ett första skede används smärtstillande medel. Kirurgisk behandling innebär steloperation som ger minskad rörlighet eller senartroplastik som kan leda till problem med greppstyrka och instabilitet. Den potentiella marknaden uppskattas till 10 miljarder kronor. Artimplants Spacer är avsedd att fungera som ersättning för det skadade brosket mellan det sista tumbenet och handlovsbenet. Ingreppet är mindre omfattande än en steloperation och kan utföras under lokalbedövning. Eftersom spacern är en ny metod att behandla ett vanligt besvär måste funktionen beläggas genom kliniska tester. En multicenterstudie med 108 patienter har startats och genomförs vid sex kliniker i Sverige. Resultaten från tvåårsuppföljningar i kliniska prövningar visar att spacern har en gynnsam effekt på ledstabilitet, greppstyrka och upplevd smärta. Sternumsutur Vid vissa operativa ingrepp som öppen hjärtkirurgi måste kirurgen dela bröstbenet (sternum). Efter operationen sluts bröstbenet med sternumsuturer. De vanligaste materialen i dag är stål eller PDS (polydioxanon). Stålsuturer kan behöva tas bort eftersom de ger vissa patienter besvär genom irritation eller att de kan skära in i benet. PDS är mjukt och nedbrytbart men förlorar hållfastheten snabbt. PDS används därför främst för patienter som reagerar allergiskt på metallsuturer. Ett vanligt suturmaterial är kirurgiskt silke, men det kan inte användas på grund av bland annat kraven på hållfasthet. Sternumsuturen förenar egenskaperna i stål och silke genom att vara mjukt men samtidigt både hållfast och töjbart. Marknadspotentialen uppskattas i Europa och USA uppgå till totalt cirka 2,5 miljarder kronor. INVESTERINGAR OCH FINANSIELL STäLLNING Investeringarna under januari - juni uppgick till 7,2 MSEK (21,7), varav 6,7 MSEK (18,9) avsåg immateriella tillgångar. Vid periodens utgång uppgick de likvida tillgångarna till 35,8 MSEK (107,1). PERSONAL Antalet anställda per den 30 juni 2002 var 69 (69), varav 33 (33) var anställda vid dotterbolaget Gothenburg Medical Center. Antalet konsulter knutna till bolaget vid samma tidpunkt var 7 (11). VD Anders Cedronius har meddelat styrelsen att han önskar lämna sin befattning. Styrelsen har inlett arbetet med att finna en efterträdare. Anders Cedronius kvarstår som VD tills vidare och kommer, när efterträdare har tillträtt, att arbeta med speciella projekt för bolaget samt kvarstå som ledamot i styrelsen. Elisabeth Liljensten, tidigare ansvarig för bolagets biologiska och prekliniska forskning, är ny forskningschef sedan den 2 april. PATENT De nedbrytbara implantatpolymererna skyddas av ett flertal patent, bl.a. av det s.k. huvudpatentet (Artelon(TM)), som förutom i Sverige godkänts i USA, Europa och ett flertal andra länder. Ett antal varianter på grundtemat nedbrytbara polymerer har patentsökts. För några applikationstekniker har patent erhållits i såväl Sverige som internationellt. Patent har erhållits i ett flertal länder, bl.a. Sverige, USA och Europa för nedbrytbara formkroppsmaterial. Artimplant har fem patent godkända i Sverige och internationellt. Ytterligare nio patentansökningar har lämnats in. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00160/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00160/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar