Kommuniké från Artimplant AB:s årsstämma 2013

Fastställande av räkenskaper, disposition av resultat och ansvarsfrihet
2012 års räkenskaper för koncern och moderbolag fastställdes. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att moderbolagets ansamlade förlust om -8 125 101 kr balanseras i ny räkning och att ingen utdelning utgår. Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet.

Val av styrelse och revisor
Stämman omvalde John Arnold, Rickard Brånemark, Håkan Johansson, Lars Peterson samt Anders Strid till ordinarie ledamöter och Håkan Johansson nyvaldes till styrelsens ordförande i enlighet med valberedningens förslag.
Ernst & Young AB med Björn Grundvall som huvudansvarig revisor är sedan tidigare valda som bolagets revisorer fram till årsstämman 2014.

Fastställande av arvoden
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med 240 000 (240 000) kronor till ordföranden och 120 000 (120 000) kronor vardera till övriga av stämman valda externa ledamöter. Det beslutades även att arvode skall utgå till revisionsutskottet med 20 000 (20 000) kronor till utskottets ordförande och 10 000 (10 000) kronor till ledamot.
Stämman beslutade att ersättningsutskottets uppgifter handläggs av styrelsen i sin helhet, varför inga arvoden utgår. Arvode till revisorerna skall utgå enligt upphandlingsavtal med 200 000 kronor per år.

Valberedning
Stämman beslutade att valberedningen inför 2014 års årsstämma, skall utses av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna den 30 september, 2013.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman fastställde de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som föreslagits av styrelsen.

Samtliga ovanstående beslut fattades enhälligt.

För ytterligare information kontakta:
Kjell Thörnbring, Verkställande direktör, +46 (0)703 11 90 25,
kjell.thornbring@artimplant.com

Ytterligare information finns på www.artimplant.com. För att prenumerera på framtida pressmeddelanden vänligen gå till www.artimplant.com/investors-media/subscribe-to-press-releases.html


Om Artimplant

Artimplant är ett biomaterialföretag fokuserat på problemlösningar inom ortopedisk kirurgi. Vi bidrar till förbättrad hälsa genom att utveckla, tillverka och sälja nedbrytbara implantat som återskapar kroppsfunktioner och förbättrar livskvalitén. Våra produkter, tillverkade av Bolagets egenutvecklade biomaterial Artelon®, fyller kliniska behov och säljs inom ett växande antal terapiområden. Artimplant tillverkar implantat för behandling av artros i händer och fötter, för axelskador och andra mjukvävnadsskador.

Artimplant är noterat på NASDAQ OMX Stockholm i segmentet för små företag och i sektorn hälsovård.

Forward-looking statements
This press release contains forward-looking statements as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements. Actual results may differ materially from those indicated by these forward-looking statements as a result of risks and uncertainties impacting the Company's business including increased competition; the ability of the Company to expand its operations and to attract and retain qualified professionals; technological obsolescence; general economic conditions; and other risks detailed from time to time in the Company's filings.

Informationen är sådan som Artimplant är skyldig att offentliggöra enligt svensk lag om börs- och clearingverksamhet och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument och/eller börsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juni 2013 kl.08:45 (svensk tid).