Asarina Pharma: Beslut vid årsstämman den 8 maj 2019

Asarina Pharma AB (publ) avhöll den 8 maj 2019 sin årsstämma i Stockholm. Stämman fattade bland annat följande beslut.

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2018 lämnas.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Styrelsen

Paul de Potocki, Marianne Kock, Miroslav Reljanovic och André Ulmann omvaldes till styrelseledamöter och Mathieu Simon och Vidar Wendel-Hansen nyvaldes. Thierry Laugel och Ola Flink hade avböjt förfrågan om att ställa upp för omval och trädde därmed ur styrelsen. Paul de Potocki omvaldes även till styrelseordförande.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 500 000 kronor till styrelseordförande och 200 000 kronor vardera till övriga oberoende styrelseledamöter.

Revisor

Till revisor omvaldes Ernst & Young Aktiebolag. Stefan Andersson-Berglund fortsätter som huvudansvarig revisor. Beslut fattades om att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Styrelsen åtog sig att endast utnyttja bemyndigandet för emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt såvitt avser aktier och inte i större utsträckning än att det totala antalet aktier som ges ut med stöd av bemyndigandet uppgår till högst 15 procent av vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman 2019 utestående antal aktier. Styrelsen åtog sig även att säkerställa att nyemission av aktier beslutad med stöd av bemyndigandet och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt sker till marknadsmässiga villkor (varmed avses bland annat att rekommendationen om riktade emissioner utgiven av Kollegiet för svensk bolagsstyrning den 21 november 2014 ska följas).

För mer information, kontakta:

Peter Nordkild, CEO, Asarina Pharma AB

Tel: +45 25 47 16 46

E-post: peter.nordkild@asarinapharma.com

Jakob Dynnes Hansen, CFO, Asarina Pharma AB

Tel: +45 5132 3698

E-post: jakob.dynnes@asarinapharma.com

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB

Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB

Box 7405, 103 91 Stockholm

Tel: +46 (0)8-463 80 00

E-post: certifiedadviser@penser.se.

Om Asarina Pharma

Vi är ett svenskt biotechföretag som utvecklar Sepranolon, världens första dedikerade behandling för premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) och andra menstruationsrelaterade sjukdomar. Vår portfölj bygger på 40 års forskning kring menstruationsrelaterade sjukdomar som PMDS och menstruell migrän. Med vår innovativa familj av GAMSA-substanser (GABAAModulating Steroid Antagonists), är målet att introducera en ny generation säkra och specifika behandlingar för tillstånd som idag är i stort sett obehandlade, och därmed bli ett ledande kvinnohälsobolag. Mer information finns på

http://www.asarinapharma.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar