Asarina Pharmas extra bolagsstämma

Report this content

Asarina Pharma AB (publ) höll idag, den 21 januari 2020, extra bolagsstämma i Stockholm. Bolagsstämman valde styrelsens ordförande Paul de Potocki till stämmoordförande och advokat Nina Johnsson vid Fredersen Advokatbyrå till protokollförare. Stämman fattade bland annat följande beslut, där samtliga beslut var i enlighet med styrelsens eller aktieägares förslag:

Styrelsen

Stämman beslutade att styrelsen skulle bestå av sju styrelseledamöter. Innan beslutet fattades bestod styrelsen av sex styrelseledamöter. Erin Gainer valdes till ny styrelseledamot. De befintliga styrelseledamöterna kvarstår.

Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Styrelsen åtog sig att endast utnyttja bemyndigandet såvitt avser aktier. Det beslutade bemyndigandet är begränsat till 5 procent av de vid tidpunkten för kallelsen totala antalet utestående aktierna i bolaget. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor och skälet ska vara att uppfylla bolagets betalningsförpliktelse gentemot Ergomed Plc som uppkommit genom bolagets och Ergomeds samarbetsavtal.

Beslut om utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare respektive styrelseledamöter i Asarina Pharma

Stämman beslutade, genom två separata beslut, om utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag och till två styrelseledamöter enligt Östersjöstiftelsens förslag.

De två besluten innebär att bolaget emitterar högst 117 000 teckningsoptioner, envar berättigande till teckning av en aktie i bolaget. Optionerna emitteras till ett av Asarina Pharma helägt dotterbolag för vidareöverlåtelse till ledande befattningshavare Sven Göthe med högst 61 000 optioner, till styrelseledamot Vidar Wendel Hansen med högst 15 000 optioner och till nyvald styrelseledamot Erin Gainer med högst 41 000 optioner, i enlighet med de förslag som fanns intagna i kallelsen till stämman och som finns att läsa på bolagets webbplats, www.asarinapharma.com.

Vid fullt utnyttjande av samtliga vid bolagsstämman beslutade optioner samt de utestående optionerna av serie 2018/2021 kommer utspädningseffekten att uppgå till cirka 4,53 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande i förhållande till summan av nuvarande antal aktier respektive röster och antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande.

Övriga beslut

Härutöver beslutade stämman även om att bemyndiga den verkställande direktören att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Nordkild, VD, Asarina Pharma AB
Tel: +45 25 47 16 46
E-mail: peter.nordkild@asarinapharma.com

Jakob Dynnes Hansen, CFO, Asarina Pharma AB

Tel: +45 5132 3698

E-mail: jakob.dynnes@asarinapharma.com

Certified advisor

Erik Penser Bank AB

Box 7405,

103 91 Stockholm

Tel: +46 (0)8-463 83 00

E-mail: certifiedadviser@penser.se

Om Asarina Pharma

Asarina Pharma är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar Sepranolone, världens första dedikerade behandling för premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) och andra menstruationsrelaterade tillstånd. Vår projektportfölj bygger på över 40 års forskning om menstruationsrelaterade sjukdomar som PMDS och menstruell migrän. Med vår nya familj av GAMSA-föreningar (GABAA-modulerande steroidantagonister) strävar vi efter att leverera en ny generation av effektiva och säkra läkemedel för sjukdomar som fortfarande inte har någon behandling för att därigenom bli ett ledande bolag inom kvinnohälsa.

 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar