Information avseende överlåtelse av aktier i Ascelia Pharma AB från CMC SPV

Report this content

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) ("Ascelia Pharma" eller "Bolaget") meddelade idag att man har informerats om att CMC SPV of 3 April 2017 AB ("CMC SPV") idag har avyttrat 687 606 aktier i Bolaget i en privat placering till institutionella investerare och delat ut 2 250 000 aktier i Bolaget till sina aktieägare, däribland Sunstone och vissa styrelseledamöter och ledning i Ascelia Pharma. Efter transaktionen innehar CMC SPV inte längre aktier i Bolaget.

Som upplyst i Ascelia Pharmas börsprospekt i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm i mars 2019, etablerades CMC SPV av Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S ("Sunstone") i april 2017. CMC SPV förvärvade därefter samtliga aktier i Ascelia Pharma som tidigare innehades av Stiftelsen Industrifonden ("Industrifonden"). Sunstone överlät därefter aktier i CMC SPV till parter som deltog i en kapitalanskaffning för Ascelia Pharma i juni 2017.

I enlighet med det avtal som ingicks mellan CMC SPV och Industrifonden var CMC SPV skyldigt att dela en viss mängd av de intäkter som erhålls i samband med framtida försäljningar av aktier i Bolaget med Industrifonden. Syftet med CMC SPV har varit att inneha aktierna i Ascelia Pharma som förvärvats från Industrifonden och när nu betalningsförpliktelsen till Industrifonden har fullgjorts har återstående aktier i Ascelia Pharma delats ut till aktieägarna i CMC-SPV.

Före transaktionen som CMC SPV nu har genomfört innehade CMC SPV 2 937 606 aktier i Ascelia Pharma, motsvarande cirka 10,2 procent av de aktierna i Ascelia Pharma och cirka 10,4 procent av de rösterna i Ascelia Pharma.

Den privata placeringen, som riktades till institutionella investerare, gjordes för att finansiera avvecklingen av CMC SPV:s förpliktelser gentemot Industrifonden och relaterade transaktionskostnader samt för att möjliggöra en kontantutdelning till aktieägarna i CMC SPV som finansierar den beskattning som utlösts av utdelningen av aktier. I den privata placeringen ingick 687 606 aktier, motsvarande cirka 2,4 procent av aktierna i Ascelia Pharma och cirka 2,4 procent av rösterna i Ascelia Pharma.

De återstående 2 250 000 aktierna i Ascelia Pharma AB som innehades av CMC SPV, motsvarande cirka 7,8 procent av aktierna i Ascelia Pharma och cirka 8,0 procent av rösterna i Ascelia Pharma, har delats ut till aktieägarna i CMC SPV. I samband med denna utdelning erhöll bland annat Sunstone 290 430 aktier, Spogárd Holding A/S (ett bolag kontrollerat av René Spogárd, styrelseledamot i Ascelia Pharma), erhöll 539 685 aktier, Kibegeon ApS (ett bolag kontrollerat av Niels Mengel, styrelseledamot i Ascelia Pharma), erhöll 112 500 aktier, Bo Jesper Hansen (styrelseledamot i Ascelia Pharma), erhöll 99 855 aktier och Magnus Corfitzen (VD i Ascelia Pharma), erhöll 49 950 aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Kristian Borbos, CFO
Epost: kb@ascelia.com
Tel: +46 735 179 113

Mikael Widell, IR & Communications Manager
Epost: mw@ascelia.com
Tel: +46 703 11 99 60

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 januari 2021 kl. 20.45 CET.


Om Ascelia Pharma
Ascelia Pharma är ett bioteknikbolag fokuserat på behandlingar med särläkemedel inom onkologi. Vi utvecklar och kommersialiserar nya läkemedel som tillgodoser medicinska behov och har en tydlig väg framåt rörande utveckling och marknadsföring. Bolaget har två produktkandidater – Mangoral och Oncoral – i klinisk utveckling. Ascelia Pharma har sitt huvudkontor i Malmö och är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE). För mer information besök http://www.ascelia.com.

Snabbfakta

Ascelia Pharma är ett bioteknikbolag fokuserat på behandlingar med särläkemedel inom onkologi. Vi utvecklar och kommersialiserar nya läkemedel som tillgodoser medicinska behov och har en tydlig väg framåt rörande utveckling och marknadsföring. Bolaget har två produktkandidater – Mangoral och Oncoral – i klinisk utveckling. Ascelia Pharma har sitt huvudkontor i Malmö och är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE). För mer information besök http://www.ascelia.com.
Twittra det här