Kallelse till extra bolagsstämma i Aspire Global Plc

Report this content

18 november 2021

Kallelse till extra bolagsstämma i Aspire Global Plc

Aktieägarna i Aspire Global Plc ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma i Bolaget, vilken kommer att genomföras på distans via Microsoft Teams torsdagen den 9 december 2021, med stöd av bestämmelserna i maltesiska Companies Act (Public Companies – Annual General Meetings) och Bolagets bolagsordning. Stämman börjar kl. 14.00 CET.

Rätt att delta i stämman

För att äga rätt att delta vid stämman ska aktieägare:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 3 december 2021, eller om aktierna är förvaltarregistrerade, begära av förvaltaren att aktierna är registrerade för röstning i sådan tid att registreringen är genomförd senast den 3 december 2021, och
 • meddela Bolaget sin avsikt att delta vid stämman senast kl. 14.00 CET den 7 december 2021.

Anmälan till stämman

Anmälan om deltagande i stämman måste göras skriftligen till Bolaget genom e-post till egm@aspireglobal.com eller per post till följande adress: Aspire Global Plc – Extraordinary General Meeting, Level G, Office 1/5086, Quantum House, 75 Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex XBX 1120, Malta. Instruktion om hur man deltar i bolagstämman kommer att skickas ut till vederbörligt anmälda aktieägare.

Vid anmälan skall aktieägare ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, nationalitet eller registreringsland, adress, telefonnummer, e-postadress, namnet på eventuella medföljande biträden (högst två) och antal aktier.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt, dels anmäla sig till stämman, dels begära en tillfällig rösträttsregistrering av aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear. Sådan registrering måste vara genomförd senast den 3 december 2021 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Det kan vara möjligt för din förvaltare att genomföra en tillfällig rösträttsregistrering från och med avstämningsdatumet fram till den 6 december 2021, men detta är inte alltid möjligt och vi rekommenderar därför att du ber din förvaltare att genomföra detta så snart som möjligt. Detta förfarande kan även gälla för aktier som hålls på en banks aktieägarkonto och vissa investeringssparkonton.

Om du inte är säker på vilken bank eller förvaltare som innehar aktier i ditt namn kan du kontrollera uppgifterna om ditt aktieinnehav i Bolagets aktiebok, du kan beställa en tryckt version av Bolagets offentliga aktiebok från Euroclear Sweden AB mot en avgift och sedan få kopian skickad direkt till dig. Mer information om hur du gör detta finns här eller går att hämta direkt från Euroclear Sweden.

Rätt att utse ombud

En aktieägare som är berättigad att närvara och rösta vid stämman har rätt att utse ombud att närvara och rösta för dennes räkning samt kan lämna röstanvisning till ombudet. Eftersom stämman kommer att hållas på distans måste ombudet vara stämmans ordförande. De aktieägare som önskar delta i stämman via fullmakt är skyldiga att insända ett vederbörligen ifyllt och undertecknat fullmaktsformulär. Fullmaktsformulär finns tillgängliga via Bolagets webbplats (www.aspireglobal.com/investors).

Tillhandahållande av fullmakt och förhandsröstning

Vederbörligen registrerade aktieägare har möjlighet att låta sig företrädas av ombud som kan få i uppdrag att rösta om de föreslagna besluten i enlighet med vederbörande aktieägares instruktioner. Varje aktieägare kan utse stämmans ordförande som sin ombud och instruera ordföranden om hur denne ska rösta i varje enskilt beslut. För att kunna företrädas av ombud måste aktieägare fortfarande anmäla sitt deltagande och lämna in fullmaktsformuläret inom föreskriven tidsfrist. För att underlätta organisationen uppmanas aktieägare som vill använda sig av fullmakt och röstanvisning att skicka in erforderliga handlingar så tidigt som möjligt.

Det undertecknade fullmaktsformuläret och, i det fall aktieägaren är ett aktiebolag en bestyrkt kopia av ett registreringsbevis, certificate of good standing eller liknande handling som styrker undertecknandet av den företrädare som undertecknar fullmaktsformuläret, måste vara Bolaget tillhanda i god tid, och i alla fall senast den 7 december 2021 kl. 14.00 CET. De erforderliga dokumenten måste skickas till oss via e-post till egm@aspireglobal.com och per post till följande adress: Aspire Global Plc – Extra bolagsstämma, Nivå G, Office 1/5086, Quantum House, 75 Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex XBX 1120, Malta. Om aktieägaren är en fysisk person måste fullmaktsformuläret undertecknas av honom eller henne eller en fullmäktig, medan om aktieägaren är ett bolag måste fullmaktsformuläret undertecknas av en behörig firmatecknare i Bolaget eller en fullmäktig. Om ett fullmaktsformulär är undertecknat för aktieägarens räkning av fullmäktig ska bevis på fullmaktens giltighet uppvisas.

Viktig information med anledning av Covid-19 och genomförande av bolagsstämma

I takt med att situationen gällande Covid-19 utvecklas fortsätter Bolaget att noga följa regeringarnas och hälsovårdsmyndigheternas råd och riktlinjer för att hålla offentliga evenemang och sammankomster samt reseförbud. Mot bakgrund av detta har styrelsen, i likhet med de övriga bolagsstämmor som hölls under 2020 och 2021, beslutat att göra vissa ändringar av platsen och formatet för stämman och anordnar därför den aktuella stämman på distans. Även om vi vanligtvis välkomnar möjligheten att personligen träffa våra aktieägare vid stämmor, anser styrelsen under rådande omständigheter att fysisk närvaro vid den extra bolagsstämman innebär onödiga hälsorisker för aktieägare och personal samt strider mot regeringens och hälsovårdsmyndigheternas riktlinjer för att bekämpa Covid-19-pandemin. Bolagsstämmor är viktiga för våra aktieägare eftersom de möjliggör en dialog med styrelsen, men våra aktieägares, anställdas och klienters hälsa är av avgörande betydelse för oss. Bolaget föreslår därför att aktieägarna överväger att rösta på den extra bolagsstämman utan att faktiskt närvara vid den extra bolagsstämman och istället röstar via ombud. Aktieägarna kan utse stämmans ordförande till sitt ombud för att delta i stämman och rösta för deras räkning. Fullmaktsformuläret och röstanvisning till ombudet finns tillgängliga på Bolagets webbplats. Resultatet av rösterna kommer att publiceras på vår hemsida så snart som det är praktiskt möjligt efter stämman.

Aspire Global kommer att tillhandahålla en direktsändning av den extra bolagsstämman och på så sätt möjliggöra för aktieägare att följa stämman via sin dator eller smartphone från valfri plats. Närvaro via en sådan elektronisk tjänst kommer att utgöra formell närvaro vid stämman och aktieägarna kommer också kunna rösta via direktsändningen. Aspire Global välkomnar frågor från aktieägare, vilka ska skickas till egm@aspireglobal.com innan den 7 december 2021. Styrelsen kommer sträva efter att besvara dessa frågor direkt eller under stämmans gång. Om detta inte är möjligt kommer svaren att publiceras på Bolagets hemsida inom fyrtioåtta (48) timmar från stämmans slut. Bolaget kan välja att ge ett övergripande svar på frågor med samma innehåll.

Om ytterligare störningar av stämman inte kan undgås kommer vi att meddela eventuella ändringar av stämman via Bolagets webbplats så snart det är praktiskt möjligt. Aktieägarna uppmanas därför att regelbundet kontrollera Bolagets webbplats för att ta del av den fortsatta utvecklingen när det gäller extrastämman (https://www.aspireglobal.com/corporate-governance/general-meeting-agm/) samt att mycket noggrant beakta folkhälsomyndigheternas och regeringarnas råd vid tidpunkten för stämman.

Förslag till dagordning

Allmänt

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande.
 3. Upprättande och godkännande av förteckningen över medlemmar och representanter närvarande vid stämman samt antalet aktier och röster som var och en av dem företräder (röstlängd).
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringspersoner att granska och underteckna protokollet tillsammans med ordföranden.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Särskilda ärenden (extraordinära beslut)

 1. Första extraordinära beslutet: Godkännande av en ny aktieoptionspool för upp till 700 000 stamaktier motsvarande cirka 1,5 % av de utestående aktierna i Bolaget.
 2. Andra extraordinära beslutet: Godkännande av förlängning av personaloptionsprogram 2017-2022.
 3. Tredje extraordinära beslutet: Godkännande av förlängning av styrelseoptionsprogram 2017-2022.

Allmänt

10. avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande för extra bolagsstämman (punkt 2)

Det föreslås att Olga Finkel, bolagssekreterare för Aspire Global, väljs till ordförande vid stämman.

Särskilda ärenden - Förslag till extraordinära beslut och information om förslagen

Första extraordinära beslutet: Godkännande av en ny aktieoptionspool för upp till 700 000 stamaktier motsvarande cirka 1,5 % av de utestående aktierna i Bolaget (punkt 7)

Styrelsen anser att det är relevant att ge incitament till nyckelpersoner i Bolaget och dess dotterbolag i syfte att behålla de främsta talangerna och anpassa nyckelpersonernas intressen till aktieägarnas. Med detta i åtanke har styrelsen föreslagit en ny aktieoptionspool för upp till 700 000 av de utestående aktierna i Bolaget, vilket motsvarar en utspädning på cirka 1,5 % av aktiekapitalet och rösterna. Styrelsen föreslår att det maximala antalet aktier som kan komma att emitteras till följd av optioner som ska tilldelas anställda ska vara 700 000, vilket ska tilldelas en optionsplan för anställda som fastställer de villkor som gäller för optioner som tilldelas nyckelanställda i Bolaget och koncernen ("Personaloptionsprogrammet”). Varje option enligt Personaloptionsprogrammet ger innehavaren rätt att köpa en stamaktie i Bolaget till ett pris som motsvarar marknadspriset för aktierna på dagen för tilldelningen. Personaloptionsprogrammet löper under en period på högst fem år som tillåtet enligt lag och ska följaktligen löpa ut den 9 december 2026, med förbehåll för att det förnyas av aktieägarna vid ett framtida stämma.

Stämman kommer att överväga, och om det anses lämpligt, anta följande extraordinära beslut:

Förslag till extraordinärt beslut 1/2021

Det föreslås att:

 • godkänna Personaloptionsprogrammet (Employee Share Option Scheme) enligt styrelsens förslag,
 • bemyndiga styrelsen att emittera och tilldela upp till 700 000 av Bolagets outgivna stamaktier till nyckelpersoner i Bolaget och dess dotterbolag som en del av det ovan godkända personaloptionsprogrammet, vilket löper under den period på högst fem år som lagen tillåter från datumet för detta beslut,
 • bemyndiga styrelsen, i enlighet med artikel 88(7) i maltesiska Companies Act (kapitel 386 i the Laws of Malta), att begränsa eller återkalla eventuell företrädesrätt för aktieägare i samband med en tilldelning av aktier i enlighet med bemyndigandet enligt detta extraordinära beslut.

Andra extraordinära beslutet: Godkännande av förlängning av personaloptionsprogram 2017-2022 (punkt 8)

Det föreslås att extra bolagsstämman godkänner en förlängning av personaloptionsprogram 2017-2022 till den 9 december 2026.

För närvarande är punkt 15 (Term) i Aspire Global Share Option Plan 2017-2022 giltig under en löptid fram till den 30 maj 2022. Det föreslås att Bolaget, genom godkännande av detta extraordinära beslut, antar ett tillägg till punkt 15 och på så sätt förlänger löptiden för optionsprogrammet till den 9 december 2026.

Den extra bolagsstämman kommer att överväga och, om det anses lämpligt, anta följande extraordinära beslut:

Förslag till extraordinärt beslut 2/2021

Det föreslås att villkoren för Aspire Global Share Option Plan 2017-2022 ska förlängas till den 9 december 2026 och att Bolaget ska genomföra ett tillägg till punkt 15 i planen så den återspeglar det förlängda datumet 9 december 2026.

Tredje extraordinära beslutet: Godkännande av förlängning av period för nyttjande av styrelseoptionsprogram 2017-2022 (punkt 9)

Det föreslås att extra bolagsstämman godkänner en förlängning av styrelseoptionsprogram 2017-2022 till den 9 december 2026. Detta förslag lämnas av aktieägare i Bolaget som tillsammans innehar 32.34 % av aktierna i Bolaget.

För närvarande gäller punkt 14 (Term) i Aspire Global plc Directors' Share Option Plan 2017-2022 under en löptid fram till den 30 maj 2022. Det föreslås att Bolaget antar, genom godkännande av detta förslag, ett tillägg till punkt 14 och på så sätt förlänger löptiden för optionsprogrammet till den 9 december 2026.

Den extra bolagsstämman kommer att överväga och, om det anses lämpligt, anta följande extraordinära beslut:

Förslag till extraordinärt beslut 3/2021

Det föreslås att löptiden för Aspire Global Plc Director's Share Option Plan 2017-2022 ska förlängas till den 9 december 2026, och att Bolaget ska genomföra ett tillägg till punkt 14 i planen så den återspeglar det förlängda datumet 9 december 2026.

Övrig information

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 46 547 623. Varje aktie ger en aktieägare rätt till en röst på stämman.

Insamling och hantering av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas av aktieägarna vid anmälan om deltagande eller inlämnande av fullmaktsformulär i samband med stämman kommer att behandlas av Bolaget i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen enbart i syfte att hantera aktieägarnas önskemål och organisera stämman. Insamling av personuppgifter är nödvändigt för att kunna anordna och hålla stämman. Eventuella klagomål angående Bolagets hantering av personuppgifter kan lämnas till informations- och dataskyddsombudet. För ytterligare information om hur Aspire hanterar personuppgifter, vänligen kontakta oss på DPO@aspireglobal.com.

____________________

Malta, november 2021

Aspire Global Plc

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tsachi Maimon, VD, tel: +356-79777898 eller e-post: tsachi@aspireglobal.com.

Motti Gil, CFO, tel: +356-99240646 eller e-post: mottigi@aspireglobal.com.

Om Aspire Global

Aspire Global grundades 2005 och är en ledande B2B-leverantör av iGaming-lösningar som erbjuder bolag allt de behöver för att driva ett framgångsrikt iGaming-varumärke, vilket omfattar casino och sport. B2B-erbjudandet består av en robust teknisk plattform, egna kasinospel, en egen sportbok och en spelaggregator. Koncernen är verksam på 26 reglerade marknader i Europa, Amerika och Afrika, bland annat i länder som USA, Storbritannien, Danmark, Portugal, Spanien, Polen, Irland, Nigeria, Colombia och Mexiko. Kontor finns på Malta, i Israel, Bulgarien, Ukraina, Nord Makedonien, Indien, Italien och Gibraltar. Aspire Global är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet ASPIRE. Certifierad rådgivare: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. Besök www.aspireglobal.com.