Aspiro AB (publ): Delårsrapport januari-juni 2002

Report this content

Delårsrapport januari-juni 2002 · Nettoomsättningen uppgick till 21,6 MSEK (24,3 MSEK) · Resultat efter finansnetto uppgick till - 54,8 MSEK (- 84,5 MSEK) · Bolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 36,6 MSEK (78,6 MSEK) · Under perioden tecknade Aspiro 23 nya försäljningskontrakt, varav tolv under de senaste tre månaderna · I maj genomförde Aspiro sin första försäljning av MMS-tjänster. Därefter har ytterligare två kommersiella kontrakt tecknats. · Håkan Persson tillträdde som VD och koncernchef i maj · Efter periodens utgång förvärvades Picofun AB vilket medförde en fördubbling av Aspiros kundbas samt ett väsentligt ökat produktutbud, bl.a. åtskilliga Java-baserade mobilspel · Efter periodens utgång beslöt Aspiro om ytterligare kostnadsbesparingar. Cirka 17 anställda kan komma att beröras. Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning under första halvåret uppgick till 21,6 MSEK (24,3 MSEK). Andra kvartalets nettoomsättning uppgick till 11,1 MSEK (11,8 MSEK). Av periodens nettoomsättning är 16 % (43%) hänförlig till Sverige, 64% (54%)till övriga Europa och 20% (3%) till övriga världen. Resultat efter finansnetto uppgick till - 54,8 MSEK (-84,5 MSEK). Periodens resultat har belastats med omstruktureringskostnader om 5,6 MSEK (under jämförelseperioden tillgodoräknades en upplösning av avsättningar för omstruktureringsåtgärder om 2,9 MSEK) samt nedskrivning av goodwill om 3,8 MSEK (16,4 MSEK). Rörelseresultat exklusive nedskrivningar och omstruktureringskostnader har förbättrats med 30,8 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Under andra kvartalet uppgick resultatet efter finansnetto till -25,0 MSEK (-52,7 MSEK). Jämfört med första kvartalet 2002 har rörelseresultat exklusive nedskrivningar och omstruktureringskostnader förbättrats med 7,5 MSEK. Övriga externa kostnader och personalkostnader har minskat med 4,4 MSEK respektive 1,4 MSEK jämfört med första kvartalet. Beslutad försäljning av verksamheterna företagstjänster och dövtelefoni, vilket aviserades i delårsrapporten för januari-mars 2002, har ännu inte påverkat räkenskaperna. Försäljningarna förväntas endast marginellt påverka koncernens resultat. Resultatet per aktie uppgick till -1,55 SEK (-1,35 SEK). Resultatet per aktie påverkas av den nedskrivning av uppskjuten skattefordran som redovisas under andra kvartalet, eftersom detta nyckeltal beräknas utifrån redovisat resultat efter skatt. Utestående teckningsoptioner medför ingen utspädning. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 18,7 MSEK (21,4 MSEK). Resultat efter finansnetto uppgick till -46,5 MSEK (-85,3 MSEK). Investeringar Koncernens investeringar under perioden uppgick till 0,8 MSEK (8,8 MSEK). Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,8 MSEK (4,8 MSEK). Av investeringarna avser 0,7 MSEK (3,9 MSEK) finansiella leasingavtal. Likviditet och finansiering Likvida medel var vid periodens utgång 36,6 MSEK (78,6 MSEK). Aktien Aspiro-aktien handlas på Stockholmsbörsens O-lista sedan juni 2001. Antalet utestående aktier uppgick vid periodens utgång till 86 037 811. Antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av optionsrätter till nyteckning uppgår till 1 015 750 aktier à nominellt 0,02 SEK. En extra bolagsstämma ägde rum den 23 augusti, efter rapportperiodens utgång, i syfte att godkänna en ökning av bolagets aktiekapital genom två riktade nyemissioner om 12 900 000 aktier i samband med förvärvet av Picofun AB. Emissionen innebär en utspädning om cirka 15 % för nuvarande aktieägare. Marknad Marknaden för mobila konsumenttjänster dominerades under perioden av telebolagens finansiella kris, sänkta prognoser över användning och risken för en 3G-försening. Det finns dock positiva tecken som verkar för Aspiro: - Operatörernas intäkter från mobil data fortsätter att öka vilket pekar på en växande marknad. - En ökad tillgång på MMS-telefoner samt operatörernas stora intresse för MMS-tjänster verkar för marknadsutvecklingen. Aspiro räknar dock inte med några större försäljningsintäkter från MMS-tjänster under resten av 2002. - Mobiloperatörer -speciellt 3G-operatörer- tenderar allt mer att köpa mobila tjänster från fristående tjänsteleverantörer som Aspiro istället för att utveckla egna tjänster. 3G-operatörernas investeringsbudgetar omfattar även tjänsteutbud. - Operatörerna efterfrågar i allt större omfattning paketlösningar, dvs både tjänster och marknadsföring, för ungdomar. Aspiros utbud av spel och underhållning stärks ytterligare genom förvärvet av Picofun. Marknaden för Aspiros SMS-nätverk var stabil. Under senare delen av perioden valde Aspiro att sälja SMS-trafik med något högre marginal vilket innebar något minskad riskexponering för Aspiro men också mindre volymer. Samtidigt ökade kvaliteten för kunderna. Försäljning Under perioden tecknade Aspiro 23 försäljningskontrakt, varav 13 gäller SMS-trafik. Aspiro hade vid periodens utgång kontrakt med 13 operatörer och portaler inom affärsområdet mobila applikationer och med ett 45-tal kunder gällande SMS-trafik. Genom förvärvet av Picofun utökades bolagets kundbas för mobila applikationer med ytterligare 21 kunder. Samarbetet med Ericsson fortsätter. Trots Ericssons besparingsprogram har bolaget en uttalad strategi om att fortsätta agera återförsäljare för Aspiros applikationer i samma omfattning som tidigare. Under sommaren genomfördes således gemensamma försäljningsinsatser i flera europeiska länder. Resultatet av Ericsson-samarbetet under perioden var försäljningsavtal med två operatörer i Europa samt att MMS-tester pågick hos ett 15-tal operatörer, varav flera förlängde sina testperioder mot betalning. Under perioden tecknade Aspiro tre kommersiella kontrakt angående MMS- baserade mobila tjänster. Exempel på sålda tjänster är "Snapshot" och "Tarot Reading". Aspiro genomförde sin första försäljning av 3G-tjänster till svenska operatören Hi3G. Till följd av Aspiros nya affärsmodell minskade hanteringen av SMS- trafik något i volym medan täckningsbidraget bibehölls. Sex nya försäljningskontrakt tecknades under årets andra kvartal. Personal och organisation Vid utgången av perioden sysselsatte Aspiros 50 (139) personer fördelade på 49,1 (131) tjänster. I mars genomförde Aspiro ett omstruktureringsprogram som bidrog till att antalet anställda minskade från 70 till 50 vid periodens utgång. Bolagets kontor i Karlskrona stängdes och verksamheten för drift av mobila tjänster samt kundsupport lades ut på entreprenad. Håkan Persson tillträdde som ny VD för Aspiro den 6 maj. Händelser efter periodens utgång Aspiro förväntar ingen drastisk efterfrågeökning på mobila tjänster under det närmaste året. För att behålla positionen som ledande leverantör av mobila tjänster samt öka sin marknadsandel avser Aspiro fortsätta sin konsolideringsstrategi. Ytterligare besparingsåtgärder är nödvändiga för att anpassa bolagets kostnadsmassa till intjäningsförmågan. Bolaget har beslutat om ett omfattande handlingsprogram där leveransförmågan bibehålls trots att antalet tjänster i bolaget minskas, bland annat genom färre interna utvecklingsprojekt samt återförsäljning via tredje part. Samtidigt införs en ny affärsmodell som skall leda till förbättrad lönsamhet per kund. Cirka 17 anställda kan komma att beröras av de föreslagna åtgärderna. Förhandlingar med fackförbunden inleds omedelbart. Med dessa åtgärder väntas Aspiro spara runt 12-15 MSEK årligen. I augusti förvärvades Picofun AB. Picofun är en av de ledande distributörerna av mobila spel- och nöjesapplikationer med en portfölj av cirka 80 applikationer. Med en kundbas bestående av 27 mobiloperatörer, till vilka Picofun regelbundet levererar spel och nöjestjänster, utgör bolaget ett adekvat komplement till Aspiros nuvarande produktportfölj och kundbas. Förvärvet av Picofun, med nio anställda, medför även väsentlig kunskap om tjänster framförallt inom ungdomssegmentet. Förvärvet finansieras genom två apportemissioner motsvarande 12,9 miljoner aktier samt en kontant köpeskilling om 5,5 miljoner kronor. Vid en extra bolagsstämma den 23 augusti godkändes styrelsens beslut om apportemission av 12,9 miljoner aktier. Bolagsstämman valde även Johan Lenander till ny ledamot av Aspiros styrelse. Förvärvet av Picofun påverkar Aspiros resultat och likviditet marginellt under 2002. Aspiro för diskussioner med flera bolag som ytterligare kan stärka Aspiros kundbas och distributionsnät. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/23/20020823BIT00490/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/23/20020823BIT00490/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar