Aspiro har nått uppgörelse med fordringsägare

Report this content

Aspiro har nått ett underhandsackord med fordringsägare vilka representerar 96 procent av kapitalet.

Den 19 november 2002 beslutade Malmö tingsrätt om företagsrekonstruktion avseende Aspiro AB. Rekonstruktionsarbetet har inriktats på koncentration av bolagets verksamhet och därigenom minskning av bolagets kostnader, uppgörelse med bolagets borgenärer samt anskaffande av nytt kapital till bolaget. Aspiros pågående företrädesemission är villkorad av att emissionen inbringar minst 20 MSEK samt att pågående ackordsförhandlingar lyckas. "Det är mycket glädjande att vi så snabbt nått en uppgörelse med fordringsägare vilka representerar 96 procent av de oprioriterade fordringarna. Under förutsättning att Aspiros pågående företrädesemission lyckas innebär ackordsuppgörelsen att Aspiros rekonstruktion kommer att hävas 19 februari 2003", säger Aspiros rekonstruktör advokat Leif Ljungholm. Fordringsägare med fordran över 20 000 SEK har tillställts begäran om underhandsackord på 25% av den del av fordran som överstiger 20 000 SEK. Fram till idag har borgenärer vilka representerar 96 procent av fordringarnas sammanlagda belopp godkänt underhandsackordet. Därmed anses uppgörelsen med bolagets fordringsägare ha lyckats. Ackordet kommer att utbetalas till fordringsägarna när emissionslikvid i den pågående emissionen kommit Aspiro till del. Arbetet med att få samtliga borgenärer att godkänna underhandsackordet fortsätter. De resterande fyra procenten representeras av sju borgenärer, vilka inte svarat på ackordförslaget eller ännu inte kunnat lämna slutligt besked. Skulle det vara nödvändigt kan dessa borgenärer genom ett offentligt ackord tvingas acceptera ackordet. Aspiros bedömning är att emissionslikviden, besparingseffekterna av genomfört omstruktureringsprogram samt godkänt ackordsförfarande kommer att säkerställa bolagets verksamhet till dess att bolaget når positivt operativt resultat i slutet av 2003. För mer information: Helena Gynnerstedt, Informationschef, Aspiro AB, tel: 040-630 03 18, e-post: helena.gynnerstedt@aspiro.com Leif Ljungholm, Rekonstruktör för Aspiro, Wistrand Advokatbyrå, tel: 040-24 33 00, leif.ljungholm@wistrand.se