Extra bolagsstämma i Aspiro AB (publ)

Report this content

Extra bolagsstämma i Aspiro AB (publ) Styrelsen i Aspiro AB (publ), 556519-9998, kallar härmed till extra bolagsstämma enligt följande. Datum fredagen den 20 december 2002 Tid kl. 11.00 Plats bolagets lokaler, Gråbrödersgatan 2 i Malmö A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 10 december 2002, dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Aspiro AB, "Extra bolagsstämma", Gråbrödersgatan 2, 201 21 Malmö, eller per telefax 040-579771, eller per e-post: shareholdersmeeting@aspiro.com, senast den 13 december 2002, kl 16.00. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste före den 10 december 2002 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman. Sådan aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före nämnda dag. B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av avskrift av senaste årsredovisningen och revisionsberättelsen samt styrelsens redogörelser enligt aktiebolagslagen 4 kap samt revisorns yttrande. 8. Ändring av bolagsordningen (aktiekapitalets gränser). 9. Beslut om nyemission(er) och/eller bemyndigande om. 10. Stämmans avslutande. Kallelse till bolagsstämma för eventuellt beslut om nyemission och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen sker för att skapa största möjliga flexibilitet inför den framtida processen inom ramen för bolagets rekonstruktion. Styrelsen har f n inte framlagt något förslag till beslut om nyemission och bolagsordningsändring. När sådant förslag föreligger, kommer detta omgående att meddelas marknaden i vederbörlig ordning och samtidigt hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.aspiro.com. Förslaget tillställs aktieägare som så begär. Styrelsens slutliga förslag till beslut samt handlingar enligt 4 kap aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på bolaget senast två veckor före bolagsstämman och tillställs alla aktieägare som så begär samt aktieägare som har anmält sig till stämman. Vissa beslut, inklusive eventuell ändring av bolagsordningen, fattas med två tredjedelars majoritet. Malmö i november 2002 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/21/20021121BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/21/20021121BIT00170/wkr0002.pdf

Dokument & länkar