Kallelse till extra bolagsstämma: Aspiro förvärvar Picofun AB

Report this content

Kallelse till extra bolagsstämma i Aspiro AB (publ) Aspiro förvärvar Picofun AB För att stärka sin position som ledande leverantör av mobila tjänster, förvärvar Aspiro svenska Picofun AB. Picofun publicerar och distribuerar mobila spel och underhållnings-tjänster. Förvärvet kompletterar Aspiros produktportfölj med närmare 80 attraktiva mobila applikationer samt mer än fördubblar kundbasen av mobiloperatörer. Picofun är ett av Europas ledande bolag för distribution av mobila spel- och nöjesapplikationer med en portfölj bestående av cirka 80 attraktiva applikationer. Aspiro utvecklar och marknadsför mobila applikationer med fokus på underhållningstjänster, varför Picofuns utbud utgör ett bra komplement till Aspiros nuvarande tjänsteportfölj. Picofuns kundbas omfattar 25 mobiloperatörer och portaler, varav 22 som Aspiro inte arbetar med idag, bland andra Telefonica (Spanien), Virgin (England), Orange (Frankrike) och Cingular (USA). Tillsammans når Aspiro och Picofun cirka 200 miljoner mobilanvändare i Europa och Nordamerika. "Mobila spel och andra nöjestjänster används framförallt av ungdomar och därför är Picofuns tjänster ett perfekt komplement till Aspiros produkterbjudande," säger Håkan Persson, VD på Aspiro. "Intresset för den här typen av målgruppsanpassade tjänster är stort bland operatörerna. ". Förvärvet finansieras genom två apportemissioner motsvarande cirka 12,9 miljoner aktier samt en kontant köpeskilling om 5,5 miljoner kronor. Emissionerna är villkorade av bolagsstämmans godkännande den 23 augusti. Utspädningseffekten blir cirka 15% av Aspiros aktiekapital. "Förvärvet av Picofun är en av flera planerade konsolideringsaktiviteter i syfte att stärka Aspiros position som den dominerande mobiltjänsteleverantören i Europa och Nordamerika," fortsätter Håkan Persson. "För närvarande för vi diskussioner med flera bolag som ytterligare kan stärka Aspiros kundbas och distributionsnät." Se kallelse till bolagsstämma på sidan 2. För mer information, vänligen kontakta: Håkan Persson, VD, Aspiro AB, tel: 0708-36 81 30 Johan Lenander, Vice Ordförande, Picofun AB, tel 0708 21 80 01 Helena Gynnerstedt, Informationschef, Aspiro AB, tel: 040-360 03 18 Om Aspiro Aspiro erbjuder mobilteleoperatörer, portaler, företag och organisationer ett brett utbud av attraktiva tjänster utformade för att tillfredsställa konsumentens behov av information, underhållning och kommunikation via mobila media. Företagets vision är att bli en extern avdelning för mobila tjänster för mobiloperatörerna och företag med starka varumärken, där vi erbjuder såväl applikationer som konsultation. Aspiro startades 1998 och är idag en betydande internationell aktör på marknaden för mobila tjänster. Aspiros affärskoncept, organisation och verksamhet baseras på mångårig erfarenhet av mobil kommunikation och IT- branschen. För mer information, vänligen besök www.aspiro.com Om Picofun I rollen som förläggare och distributör är Picofun en drivande part i utvecklingen av den mobila underhållningsbranschen. Picofun har idag distributionsavtal med majoriteten av Europas och USAs ledande mobiloperatörer. Företagets spel har redan lockat flera miljoner användare runt om i Europa. Picofun har sin bas i Sverige, men har säkrat sin globala närvaro genom ett brett internationellt nätverk av partners såsom Ericsson, Nokia, Siemens, Cable & Wireless, Accenture och IBM. För mer information, vänligen besök www.picofun.com Extra bolagsstämma i Aspiro AB (publ) Styrelsen i Aspiro AB (publ), 556519-9998, kallar härmed till extra bolagsstämma enligt följande. Datum Fredagen den 23 augusti 2002 Tid Kl. 10.00 Plats Bolagets lokaler i Malmö Adress Gråbrödersgatan 2, Malmö A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 13 augusti 2002, dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Aspiro AB, "Extra bolagsstämma", Gråbrödersgatan 2, 201 21 Malmö, eller per telefax 040- 579771, eller per e-post: shareholdersmeeting@aspiro.com, senast den 19 augusti 2002, kl 16.00. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer (registreringsnummer), adress och telefonnummer. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste före den 13 augusti 2002 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman. Sådan aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före nämnda dag. B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av avskrift av senaste årsredovisningen och revisionsberättelsen samt styrelsens redogörelser enligt aktiebolagslagen 4 kap 4 och 6 §§ samt revisorns yttrande över redogörelserna. 8. Beslut att godkänna styrelsens beslut om apportemission. 9. Val av styrelseledamot. 10. Stämmans avslutande. Förslag till godkännande av styrelsens beslut om apportemission (punkt 8) Styrelsens förslag innebär att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 8 augusti 2002 om att öka bolagets aktiekapital med högst 239.240 kr genom nyemission av högst 11.962.000 aktier om vardera nominellt 0,02 kr till en emissionskurs om 0,40 kr per aktie. Rätt att teckna nya aktier skall tillkomma aktieägarna i Picofun AB. Betalning för de nya aktierna skall erläggas genom apport av 1.047.600 aktier i bolaget Picofun AB. Resterande aktier i Picofun AB avses förvärvas delvis genom ytterligare en apportemission samt genom betalning av en kontant köpeskilling om 5,5 miljoner kronor. De nya aktierna skall såväl ifråga om utdelning som i övrigt medföra samma rätt som de förutvarande aktierna i Aspiro AB. Med de nya aktierna skall följa rätt till vinstutdelning (om sådan sker) från och med för räkenskapsåret 2002. Förslag till nyval av styrelseledamot (punkt 9) Aktieägare föreslår till nyval av styrelseledamot Johan Lenander. C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt handlingar enligt 4 kap aktiebolagslagen kommer från och med den 16 augusti 2002 finnas tillgängliga på Aspiro för de aktieägare som önskar taga del av dessa samt sändas till aktieägare som så begär. Malmö i augusti 2002 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/09/20020809BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/09/20020809BIT00100/wkr0002.pdf

Dokument & länkar