Kallelse till extra bolagsstämma i Aspiro AB (publ)

Aspiro AB (publ) (”Aspiro” eller ”Bolaget”) håller extra bolagsstämma onsdagen den 15 april 2015 klockan 15.00 hos Roschier Advokatbyrå, Blasieholmsgatan 4a i Stockholm.

A.         RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 9 april 2015, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast torsdagen den 9 april 2015, gärna före kl. 16.00, under adress Aspiro AB, ”Bolagsstämma”, Gråbrödersgatan 2, 211 21 Malmö, eller per telefon 040-630 03 00 eller per e-post inbox@aspiro.com. Anmälan kan också göras direkt på Aspiros hemsida, www.aspiro.com. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer (registreringsnummer), adress och telefonnummer samt aktieinnehav. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.aspiro.com. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, skickas in till Bolaget senast torsdagen den 9 april 2015. Fullmakt måste uppvisas i original. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste per torsdagen den 9 april 2015 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att få delta vid stämman. Sådan aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före nämnda dag.

B.         ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1.    Stämmans öppnande.
2.    Val av ordförande vid stämman.
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.    Godkännande av dagordning.
5.    Val av justeringsmän.
6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.    Aktieägares förslag om beslut om makulering av teckningsoptioner.
8.    Aktieägares förslag om bestämmande av antal styrelseledamöter.
9.    Aktieägares förslag om beslut om arvode till styrelseledamöterna.
10.  Val av styrelseledamöter.
11.  Stämmans avslutande.

Aktieägares förslag (punkterna 7-10)

Den 20 mars 2015 inkom aktieägaren Project Panther Bidco Ltd med en begäran om att följande ärenden, punkterna 7-10, behandlas på extra bolagsstämma.

Förslag pkt. 7. Beslut om makulering av teckningsoptioner.

Aktieägaren Project Panther Bidco Ltd har föreslagit att:

”Styrelsen för Aspiro AB ska försäkra att alla utestående teckningsoptioner som emitterats av Aspiro AB, vilka ägs av bolagets helägda dotterbolag Aspiro Innovation AB, överlåts till Aspiro AB för makulering. Sådan överlåtelse ska ske så snart det är praktiskt möjligt och därefter ska makuleringen ske så snart det är praktiskt möjligt genom registrering därom hos Bolagsverket.”

Förslag pkt. 8. Bestämmande av antal styrelseledamöter.

Aktieägaren Project Panther Bidco Ltd har begärt att bolagsstämman beslutar om antal styrelseledamöter i Aspiro.

Förslag pkt. 9. Beslut om arvode till styrelseledamöterna.

Aktieägaren Project Panther Bidco Ltd har begärt att bolagsstämman beslutar om styrelsearvode för styrelseledamöterna i Aspiro.

Förslag pkt. 10. Val av styrelseledamöter.

Aktieägaren Project Panther Bidco Ltd har begärt att bolagsstämman beslutar om val av styrelseledamöter i Aspiro.

Styrelsens förslag (punkt 7)

Förslag pkt. 7. Beslut om makulering av teckningsoptioner

Med anledning av aktieägaren Project Panther Bidco Ltd:s förslag under punkt 7 ovan föreslår styrelsen för Aspiro AB att bolagsstämman beslutar i enlighet med Bolagets största aktieägares förslag, om makulering av 17 188 355 teckningsoptioner som emitterats till det helägda dotterbolaget Aspiro Innovation AB i syfte att säkra ett personaloptionsprogram som antogs av extra bolagsstämman 15 augusti 2013.

C.         TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Denna kallelse hålls tillgänglig hos Bolaget från och med idag, samt skickas kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Dessutom finns handlingen tillgänglig på Bolagets hemsida, www.aspiro.com.

D.         ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 441 985 748.

E.         RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

_____________________

Stockholm i mars 2015

Styrelsen

ASPIRO AB (publ)

Dokument & länkar