Valberedningens förslag till årsstämma i Aspiro AB (publ)

Aspiro AB (publ) håller årsstämma måndagen den 14 maj 2012 klockan 12.00 på Grev Turegatan 19 i Stockholm. Valberedningen föreslår omval av Trond Berger och Lars Boilesen samt nyval av Bjørn Erik Reinseth, Rolf Kristian Presthus, Karine Mortvedt Mørland och Richard Sandenskog till styrelsen.

Efter genomfört uppköpserbjudande till aktieägarna i Aspiro tidigare i år uppgår Schibsteds innehav i Aspiro till cirka 74,3 procent av aktierna och rösterna. Schibsted har nyligen flyttat hela detta innehav till ett nytt dotterbolag, Streaming Media AS. I Streaming Media äger Schibsted Media Group 73,4 procent, Ferd Capital 16,6 procent och Platekompaniet 10 procent. Valberedningens förslag till styrelse innebär en ledamot från Ferd, en från Platekompaniet, tre från Schibsted och en ledamot som är oberoende av större ägare.

Valberedningens förslag anges nedan och återfinns också tillsammans med motiverat yttrande och ytterligare information om de föreslagna styrelseledamoterna på bolagets hemsida www aspiro.com/ir.

1. Val av ordförande på årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Madeleine Rydberger väljs till ordförande vid årsstämman.

2. Val av styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter, utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av Trond Berger och Lars Boilesen samt nyval av Bjørn Erik Reinseth, Rolf Kristian Presthus, Karine Mortvedt Mørland och Richard Sandenskog.

Valberedningen föreslår omval av Trond Berger som styrelsens ordförande.

Bjørn Erik Reinseth, civilingenjör, född 1965. Bjørn Erik är partner i Ferd Capital och har tidigare varit VD i bl a Bredbåndsfabrikken och Sense Communications. Han är styrelseledamot i CFEngine, Napatech och Telecomputing.

Rolf Kristian Presthus, civilekonomutbildning, född 1966. Rolf har varit VD i Platekompaniet sedan 1992, och var en av grundarna av bolaget. Han är också styreleseordförande i Platekompaniet.

Karine Mortvedt Mørland, civilekonom, född 1980. Karine är Investment Manager i Schibsted ASA. Hon har tidigare varit anställd i Handelsbanken Corporate Finance och Deloitte.

Richard Sandenskog, journalist, född 1969. Richard är Investment Manager i Schibsted Tillväxtmedier AB och har 15 års erfarenhet från Internetbranchen. Han är styrelseladamot i bl a Mobilio, Hitta och Kundkraft.

3. Styrelse- och revisorsarvode

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med 875 000 kronor (föregående år 750 000 kr), att fördelas med oförändrat 250 000 kr till styrelsens ordförande och oförändrat 125 000 kr till övriga ledamöter. Inget särskilt arvode föreslås för eventuellt utskottsarbete.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

4. Val av revisor

Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska var en, med en revisorssuppleant.

Valberedningen föreslår omval av auktoriserade revisorn Johan Thuresson (från Ernst & Young AB), med auktoriserade revisorn Kerstin Mouchard (från Ernst & Young AB) som revisorssuppleant, för en mandatperiod fram till slutet av nästa årsstämma.

Informationen är sådan som Aspiro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till offentliggörande den 26 april 2012, klockan 17.30.

Om Aspiro
Aspiro är ett ledande streamingbolag med huvudfokus på musiktjänsten WiMP och videotjänster som levereras till partners. WiMP levereras direkt till konsument samt genom partners som operatörer och tv-distributörer. Med WiMP tänker Aspiro globalt, men jobbar lokalt, med en redaktion och egna team som anpassar tjänsten till varje land. Aspiro har fjorton års erfarenhet inom digitala tjänster och är ett tillväxtbolag med höga ambitioner. Aspiro är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Taggar:

Om oss

Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsterna WiMP och TIDAL erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.