Året fortsatt starkt för ASSA ABLOY

  • Kvartalets försäljning ökade med 22%, varav 4% organisk tillväxt och uppgick till 17 082 MSEK (13 964).
  • Stark tillväxt i Global Technologies samt god tillväxt i Americas, EMEA och Entrance Systems.
  • Negativ tillväxt inom APAC på grund av fortsatt svag efterfrågan i Kina.
  • Tre förvärv tecknades i kvartalet med en förväntad årsomsättning på drygt 700 MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) i kvartalet ökade med 24% och var 2 742 MSEK (2 219).  Rörelsemarginalen uppgick till 16,1% (15,9).
  • Nettoresultatet i kvartalet uppgick till 1 888 MSEK (1 534).
  • Vinst per aktie i kvartalet ökade med 23% och uppgick till 1,70 SEK (1,38).
  • Kvartalets kassaflöde var 1 991 MSEK (1 963).

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Andra kvartalet Första halvåret
2014 2015 Förändring 2014 2015 Förändring
Omsättning, MSEK 13 964 17 082 +22% 26 268 32 334 +23%
Varav:
Organisk tillväxt +4% +4%
Förvärv +3% +3%
Valutaeffekt +2 008 +15% +3 900 +16%
Rörelseresultat, MSEK 2 219 2 742 +24% 4 076 5 071 +24%
Rörelsemarginal, % 15,9 16,1 15,5 15,7
Resultat före skatt, MSEK 2 073 2 551 +23% 3 782 4 735 +25%
Nettoresultat, MSEK 1 534 1 888 +23% 2 798 3 504 +25%
Operativt kassaflöde, MSEK 1 963 1 991 +1% 2 520 2 511 0%
Vinst per aktie, SEK1) 1,38 1,70 +23% 2,52 3,15 +25%

1) Vinst per aktie har omräknats för alla perioder med anledning av beslutad aktiesplit (3:1) i maj 2015.

KOMMENTAR FRÅN VD OCH KONCERNCHEF
”Det andra kvartalet och de första sex månaderna visade en fortsatt mycket stark utveckling för ASSA ABLOY, med en försäljningsökning på 22% i kvartalet. Även resultatet utvecklades mycket starkt med hela 24%. Den goda organiska tillväxten i alla divisionerna, undantaget Kina, var mycket glädjande och ett styrkebesked i en tuff omvärld.

Den organiska tillväxten var i kvartalet 4%, drivet främst av en mycket stark utveckling i Global Technologies, samt god tillväxt i divisionerna Americas, EMEA och Entrance Systems. Även i APAC var utvecklingen mycket tillfredsställande med stark tillväxt i alla regioner utom Kina som hade fortsatt svag försäljning.

Gruppens innovationer i form av nya produkter skördar stora framgångar i marknaden. I USA har gruppen tagit ett starkt ledarskap inom energibesparing och smarta lås till så kallade home automation-system. I Europa ser vi samma trend, där i synnerhet de nya elektromekaniska låssystemen går starkt framåt. Andelen nya produkter under första halvåret var över 30% av totala försäljningen, en mycket tillfredsställande siffra. Under kvartalet genomförde vi även en geografisk breddning av motsvarande elektromekaniska produkter till Asien.

I kvartalet gjordes ytterligare tre förvärv. I Finland förvärvades Flexim, en ledande finsk leverantör av säkerhetssystem, vilket gav viktig kompletterande marknadstäckning. I Belgien förvärvades service- och industriportsbolaget L-door, som kompletterar fint Entrance Systems affär i Belgien. På den viktiga marknaden i Mellanöstern lyckades vi genomföra köpet av Prometal, som tillför säkerhetsdörrar till det lokala sortimentet. En viktig produktkategori för specifikationsmarknaden. Förvärven hittills i år motsvarar 3% i tillförd omsättning.  

Rörelseresultatet i kvartalet fortsatte att starkt förbättras, med hela 24%. Den organiska tillväxten kombinerat med fortsatta effektivitetsförbättringar gjorde att marginalen fortsatte att utvecklas positivt till 16,1%, trots turbulensen på valutamarknaderna och förvärvsutspädning.

Min bedömning är att den globala ekonomiska utvecklingen är fortsatt svag. Amerika har dock en positiv utveckling medan Europa och många av tillväxtmarknaderna är stagnerande. Vår strategi att expandera på tillväxtmarknaderna ligger dock fast, då de långsiktigt förväntas ha en mycket god ekonomisk tillväxt. Vi fortsätter dessutom med investeringar i nya produkter, särskilt inom tillväxtområdet elektromekanik”, säger Johan Molin, VD och koncernchef.

MER INFORMATION LÄMNAS AV:
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

ASSA ABLOY håller en analytikerträff idag 10.00 på Operaterrassen i Stockholm.

Analytikerträffen sänds även via Internet www.assaabloy.com.
Det finns möjlighet att ställa frågor per telefon: 08-5055 6476, +44 203 364 5371 eller +1 877 679 2993

Informationen är sådan som ASSA ABLOY ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli kl. 08.00.

Taggar:

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom accesslösningar med produkter och tjänster som lås, dörrar, portar och entréautomatik. Vi är också ledande på säker identifiering med nycklar, kort, taggar samt mobila och biometriska identitetskontrollsystem. Varje dag hjälper vi miljarder människor att uppleva en öppnare värld med innovationer som möjliggör trygga, säkra och bekväma lösningar för såväl fysisk som digital access. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har vi utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 49 000 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 94 miljarder SEK.

Prenumerera

Dokument & länkar