Fortsatt god utveckling för ASSA ABLOY

  • Omsättningen ökade med 13% i kvartalet, varav 4% organisk tillväxt, och uppgick till 12 305 MSEK (10 868).
  • Stark tillväxt i EMEA samt god tillväxt i Entrance Systems.
  • Tillväxt i Global Technologies, Asia Pacific och Americas.
  • Fyra mindre förvärv genomförda under året med en förväntad årsomsättning på cirka 400 MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 857 MSEK (1 662). Rörelsemarginalen var 15,1% (15,3).
  • Nettoresultatet uppgick till 1 264 MSEK (1 138).
  • Vinst per aktie ökade med 11% och uppgick till 3,41 SEK (3,07).
  • Kassaflödet var normalt för säsongen och uppgick till 557 MSEK (498).

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Helår Första kvartalet
2012 2013 Föränd-
ring
2013    2014 Föränd-
ring
Omsättning, MSEK 46 619 48 481 +4% 10 868 12 305 +13%
Varav:
Organisk tillväxt +2% +4%
Förvärv +4% +8%
Valutaeffekt +290 -1 156 -2% -379 +109 +1%
Rörelseresultat (EBIT), MSEK 7 501 7 923 [1] +6% 1 662 1 857 +12%
Rörelsemarginal (EBIT), % 16,1 16,3 [1] 15,3 15,1
Resultat före skatt, MSEK 6 784 7 381 [1] +9% [1] 1 533 1 709 +11%
Nettoresultat, MSEK 5 172 5 496 [2] +6% [2] 1 138 1 264 +11%
Operativt kassaflöde, MSEK 7 044 6 803 -3% 498 557 +12%
Vinst per aktie, SEK 13,97 14,84 [2] +6% [2] 3,07 3,41 +11%

[1]    Exklusive jämförelsestörande poster 2013 uppgående till -1 000 MSEK för helåret.
[2]    Exklusive jämförelsestörande poster 2013 efter skatt uppgående till -721 MSEK för helåret.

KOMMENTAR FRÅN VD OCH KONCERNCHEF

”Det första kvartalet visade en fortsatt mycket god utveckling för ASSA ABLOY, med en ökning av försäljningen på 13% och en förbättring av rörelseresultatet med hela 12%.

Den globala konjunkturen är fortsatt osäker. Första kvartalet präglades av en tydlig förbättring i Europa, delvis hjälpt av påsk-effekt samt en viss försvagning i USA, troligtvis på grund av det mycket kalla vädret. Utvecklingen på tillväxtmarknaderna var fortsatt mycket god i Sydamerika och Afrika samtidigt som Asien visade en lägre tillväxt.

Koncernens organiska tillväxt blev goda 4%, samtidigt som den förvärvade omsättningen steg med 8%, främst genom förvärven av Ameristar, Amarr och Mercor.

Förvärvsaktiviteten var fortsatt på en hög nivå in i 2014 med fyra nya mindre förvärv som tillför ytterligare 400 MSEK i omsättning. Särskilt spännande var det amerikanska förvärvet av Lumidigm, som tillför unik kompetens och patenterad teknologi inom biometri.

Rörelseresultatet fortsatte att förbättras med hela 12%. En konsekvens av ökad effektivitet, god försäljning av nya produkter samt positiva besparingar från genomförda strukturprogram. Förbättringen var mycket tillfredsställande med tanke på att flera förvärvade enheter med låg lönsamhet konsoliderades i kvartalet.

Framgångarna för våra nya produkter fortsatte och koncernen vann flera priser på USAs största säkerhetsmässa, ISC West. Vidare ser vi en stark trend på hotellsidan mot låssystem som styrs av virtuella nycklar, där ASSA ABLOY har tagit innovativt ledarskap.

Min bedömning är att världskonjunkturen sakta är på väg att förbättras, dock fortsatt påverkad av de budgetåtstramningar som många länder genomför. Strategin ligger därför fast, att minska vårt beroende av mogna marknader och expandera kraftigt på tillväxtmarknaderna, som förväntas ha fortsatt god tillväxt. Fortsatt prioriterat är dessutom investeringar i nya produkter, särskilt inom tillväxtområdet elektromekanik,” säger Johan Molin, VD och koncernchef.

FÖRSTA KVARTALET

Koncernens omsättning uppgick till 12 305 MSEK (10 868). Den organiska tillväxten för jämförbara enheter var 4% (-1). Förvärvade enheter bidrog med 8% (5). Valutaeffekter påverkade omsättningen positivt med 109 MSEK motsvarande 1% (-4).

Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 2 135 MSEK (1 911). Motsvarande EBITDA-marginal uppgick till 17,3% (17,6). Koncernens rörelseresultat EBIT uppgick till 1 857 MSEK (1 662). Rörelsemarginalen uppgick till 15,1% (15,3).

Finansnettot uppgick till -148 MSEK (-129). Koncernens resultat före skatt uppgick till
1 709 MSEK (1 533), en förbättring med 11% jämfört med föregående år. Valutaeffekter hade en effekt på koncernens resultat före skatt uppgående till 13 MSEK (-59). Vinstmarginalen uppgick till 13,9% (14,1). Den underliggande bedömda effektiva skattesatsen på årsbasis uppgick till 26% (25). Vinst per aktie uppgick till SEK 3,41 (3,07).

STRUKTURÅTGÄRDER

Utbetalningar relaterade till samtliga existerande strukturprogram uppgick till 87 MSEK i kvartalet. Strukturprogrammen fortskred enligt plan och ledde till en minskning av personalen i kvartalet med 123 personer och sedan projektstart med 8 481 personer.

Vid utgången av delårsperioden fanns 1 279 MSEK avsatt i balansräkningen för genomförandet av programmen.

KOMMENTAR PER DIVISION

EMEA

Kvartalets försäljning i division EMEA uppgick till 3 511 MSEK (3 171) med 5% (-6) organisk tillväxt. Marknaderna i Skandinavien, Tyskland, Afrika och Östeuropa visade en stark tillväxt. Storbritannien, Benelux, Frankrike och Iberia visade god tillväxt. Försäljningen var stabil i Italien och Finland medan utvecklingen var negativ i Israel. Förvärvad tillväxt uppgick till 3% (2). Rörelseresultatet uppgick till 565 MSEK (509) vilket motsvarade en rörelsemarginal (EBIT) på 16,1% (16,1). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 19,8% (19,3). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 261 MSEK (105).

AMERICAS

Kvartalets försäljning i division Americas uppgick till 2 673 MSEK (2 353) med 2% (5) organisk tillväxt. Försäljningsutvecklingen var stark för privatbostadsmarknaden och i Latinamerika samtidigt som elektromekaniska produkter och säkerhetsdörrar hade god tillväxt. Vidare var försäljningen stabil för traditionella låsprodukter samt något negativ för högsäkerhetsprodukter och Kanada. Förvärvad tillväxt uppgick till 12% (2). Rörelseresultatet blev 563 MSEK (494) och rörelsemarginalen uppgick till 21,1% (21,0). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 20,9% (23,5). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 116 MSEK (148).

ASIA PACIFIC

Kvartalets försäljning i division Asia Pacific uppgick till 1 420 MSEK (1 355) med 3% (2) organisk tillväxt. Australien och Nya Zeeland visade en stark tillväxt. Marknaden i Kina visade en stabil utveckling med en god tillväxt inom brand- och säkerhetsdörrar samtidigt som Sydkorea visade god tillväxt. Sydostasien hade en negativ utveckling. Förvärvad tillväxt uppgick till 3% (4). Rörelseresultatet blev 151 MSEK (151) motsvarande en rörelsemarginal (EBIT) på 10,6% (11,1). Kvartalets avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 7,7% (11,7). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till -138 MSEK (-59).

GLOBAL TECHNOLOGIES

Kvartalets försäljning i division Global Technologies uppgick till 1 519 MSEK (1 426), varav den organiska tillväxten uppgick till 3% (0). HID hade god tillväxt inom passerkontroll, logisk access samt inom identifieringsteknologi. Government ID samt projektorder hade en negativ utveckling. Hospitality visade en fortsatt stark tillväxt, främst från den viktiga renoveringsmarknaden. Förvärvad tillväxt uppgick till 2% (0). Rörelseresultatet för divisionen uppgick till 260 MSEK (242) med en rörelsemarginal (EBIT) på 17,1% (17,0). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 15,7% (16,4). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 67 MSEK (23).

ENTRANCE SYSTEMS

Kvartalets försäljning i division Entrance Systems uppgick till 3 405 MSEK (2 762), varav den organiska tillväxten uppgick till 4% (-3). Tillväxten var stark för segmenten industri- och snabbportar samt inom Flexiforce. Utvecklingen var god inom dörrautomatik och dockningssystem samtidigt som försäljningen av portar för privatbostadsmarknaden och Ditec var svagt negativ. Förvärvad tillväxt uppgick till 17% (16). Rörelseresultatet uppgick till 394 MSEK (341) med en rörelsemarginal på 11,6% (12,4). Rörelsemarginalen påverkades med -1,4 procentenheter netto (-0,1) av förvärvsutspädning. Avkastning på sysselsatt kapital blev 10,4% (10,0). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 403 MSEK (419).

FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR

Under kvartalet konsoliderades totalt sex förvärv. Det sammanlagda förvärvspriset för de sex verksamheterna som förvärvats under året uppgick till 1 527 MSEK och preliminära förvärvsanalyser indikerar att goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämd livslängd uppgår till 1 384 MSEK. Förvärvspriset är justerat för förvärvad nettoskuld och beräknade tilläggsköpeskillingar. Beräknade tilläggsköpeskillingar uppgick till 486 MSEK.

HÅLLBAR UTVECKLING

ASSA ABLOYs hållbarhetsredovisning 2013 publicerades den 26 mars 2014. Rapporten visade att majoriteten av nyckeltalen fortsätter att utvecklas i en positiv riktning, inte minst inom området hälsa och säkerhet.

Utvärdering av koncernens leverantörer i lågkostnadsländer är ett fortsatt prioriterat område. Under 2013 genomfördes 885 (795) revisioner av leverantörer i dessa länder, en ökning med 11 procent. Från att främst ha omfattat Kina har nu revisionerna successivt utvidgats till att omfatta ett flertal lågkostnadsländer.

Under 2013 utbildades 72 internrevisorer i koncernen vilket är närmare en fördubbling jämfört med 2012. Antalet rapporterande enheter i hållbarhetsrapporteringen har ökat till 327 (293) och ett nytt koncernöverskridande rapporteringssystem för hållbar utveckling infördes under 2013.

MODERBOLAGET

Övriga rörelseintäkter i moderbolaget ASSA ABLOY AB uppgick för det första kvartalet till 299 MSEK (367). Resultat före skatt uppgick till -119 MSEK (174). Investeringar i materiella och immateriella tillgångar uppgick till 0 MSEK (0). Likviditeten är god och soliditeten uppgick till 42,1% (49,0).

REDOVISNINGSPRINCIPER

ASSA ABLOY tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de antagits av den Europeiska Unionen. Väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper återfinns på sidorna 90-95 i Årsredovisningen 2013.

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Transaktioner mellan ASSA ABLOY och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat har inte ägt rum.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

ASSA ABLOY är som internationell koncern med stor geografisk spridning exponerad för ett antal såväl affärsmässiga som finansiella risker. De affärsmässiga riskerna kan delas upp i strategiska, operationella och legala. De finansiella riskerna är bland annat hänförliga till valutor, räntor, likviditet, kreditgivning, råvaror samt finansiella instrument. Riskhanteringen i ASSA ABLOY syftar till att identifiera, kontrollera och reducera risker. Detta arbete sker utifrån en bedömning av riskernas sannolikhet och potentiella effekt för koncernen. För en närmare beskrivning av risker och riskhantering hänvisas till Årsredovisningen för 2013. Utöver de risker som beskrivs där bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit.

REVISION

Delårsrapporten har ej översiktligt granskats av bolagets revisor.

FRAMTIDSUTSIKTER*

Långsiktiga utsikter
Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att påskynda tillväxten och förbättra lönsamheten.

Den organiska försäljningstillväxten förväntas vara god. Rörelsemarginalen (EBIT) och det operativa kassaflödet förväntas att utvecklas väl.

* Framtidsutsikter publicerade den 7 februari 2014:

Långsiktiga utsikter
Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att påskynda tillväxten och förbättra lönsamheten.

Den organiska försäljningstillväxten förväntas vara god. Rörelsemarginalen (EBIT) och det operativa kassaflödet förväntas att utvecklas väl.

 
Stockholm den 29 april 2014

Johan Molin
VD och koncernchef

EKONOMISK INFORMATION

Kvartalsrapport avseende andra kvartalet publiceras den 18 juli 2014.

Kvartalsrapport avseende tredje kvartalet publiceras den 23 oktober 2014.

Kapitalmarknadsdag hålls den 18 november 2014 i New Haven, Connecticut, på division Americas huvudkontor.

MER INFORMATION LÄMNAS AV:

Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

ASSA ABLOY håller en analytikerträff idag 13.00 på Operaterrassen i Stockholm.

Analytikerträffen sänds även via Internet www.assaabloy.com.
Det finns möjlighet att ställa frågor per
telefon: 08-5055 6476, +44 203 364 5371 eller +1 877 679 2993

Informationen är sådan som ASSA ABLOY ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april kl. 12.00.

Taggar:

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom accesslösningar med produkter och tjänster som lås, dörrar, portar och entréautomatik. Vi är också ledande på säker identifiering med nycklar, kort, taggar samt mobila och biometriska identitetskontrollsystem. Varje dag hjälper vi miljarder människor att uppleva en öppnare värld med innovationer som möjliggör trygga, säkra och bekväma lösningar för såväl fysisk som digital access. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har vi utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 49 000 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 94 miljarder SEK.

Prenumerera

Dokument & länkar