Kallelse till årsstämma i ASSA ABLOY AB

Report this content

Aktieägarna i ASSA ABLOY AB (org. nr. 556059-3575) kallas till årsstämma onsdagen den 28 april 2021.

Mot bakgrund av covid-19 pandemin har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på stämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan.

VD kommer att hålla ett anförande som avses att finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.assaabloy.com senast fredagen den 23 april 2021. Även ett anförande från bolagets revisor kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats.

Anmälan och deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom förhandsröstning ska:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 20 april 2021, och
  • ha anmält sig hos ASSA ABLOY AB senast tisdagen den 27 april 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt anvisningarna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, utöver att anmäla sig genom att avge sin förhandsröst, begära att deras aktier tillfälligt förs in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att få delta i årsstämman. Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 20 april 2021 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast torsdagen den 22 april 2021. Berörda aktieägare måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, i god tid dessförinnan begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats www.assaabloy.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 27 april 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till ASSA ABLOY AB (publ), ”Årsstämma 2021”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare som är fysisk person kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs webbplats https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/.

Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För eventuella frågor beträffande förhandsröstningsförfarandet, kontakta Euroclear Sweden AB, telefon 08-506 485 14 (måndag-fredag kl. 09:00-16:00).

Fullmakt
Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär tillhandhålls på begäran och finns även tillgängligt på bolagets webbplats www.assaabloy.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas förhandsröstningsformuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till ASSA ABLOY AB, ”Årsstämma 2021”, Box 70340, 107 23 Stockholm eller via e-post till info@assaabloy.com, senast söndagen den 18 april 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos ASSA ABLOY AB, Klarabergsviadukten 90, 111 64 Stockholm och på bolagets webbplats www.assaabloy.com, senast fredagen den 23 april 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin postadress eller e-postadress.

Dagordning

1.     Val av ordförande vid årsstämman.
2.     Val av två personer att justera årsstämmans protokoll.
3.     Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.     Godkännande av dagordning.
5.     Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
6.     Framläggande av:
        a)  årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, och
        b)  revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma följts.
7.     Beslut om:
        a)  fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
        b)  dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, och
    
    c)  ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.
8.     Fastställande av antalet styrelseledamöter.
9.     Fastställande av:
        a) arvoden till styrelsen,
        b) arvoden till revisorn.
10.   Val av styrelse, styrelseordförande och vice styrelseordförande.
11.   Val av revisor.
12.   Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
13.   Beslut om bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna B-aktier.
14.   Beslut om långsiktigt aktiesparprogram.

Punkt 1 – Val av ordförande vid årsstämman
Valberedningen, som utsetts enligt den instruktion för valberedningen som beslutades av årsstämman 2018 och består av ordförande Carl Douglas (Investment AB Latour), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Liselott Ledin (Alecta), Marianne Nilsson (Swedbank Robur fonder) och Yvonne Sörberg (Handelsbanken Fonder), föreslår att Lars Renström, eller vid förhinder för honom, den styrelsen istället anvisar, väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 2 - Val av två personer att justera årsstämmans protokoll
Till personer att jämte ordföranden justera protokollet föreslår styrelsen Johan Hjertonsson (Investment AB Latour) och Liselott Ledin (Alecta) eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden samt att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, vilken kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Punkt 7 b) – Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår en utdelning om 3,90 kronor per aktie. För att underlätta en effektivare likviditetshantering föreslås att utdelningen betalas ut i två lika stora delar, den första med avstämningsdag fredagen den 30 april 2021 och den andra med avstämningsdag tisdagen den 23 november 2021. Om förslaget antas av årsstämman beräknas första utbetalningen ske onsdagen den 5 maj 2021 och den andra utbetalningen fredagen den 26 november 2021.

Styrelsen har avgivit ett motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen som finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats www.assaabloy.com.

Punkterna 8-11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvode till styrelsen och revisorn samt val av styrelse, styrelseordförande, vice styrelseordförande och revisor
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande.

-   Antalet styrelseledamöter ska vara åtta.
-   Styrelsens arvode har varit oförändrat sedan 2019. Valberedningen har i sitt arbete jämfört styrelsearvodet med arvoden i likvärdiga bolag i Sverige och internationellt. Mot den bakgrunden föreslås som en marknadsanpassning en höjning av styrelsearvodet, innebärande att arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 8 500 000 kronor (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat) vilket ska fördelas mellan ledamöterna enligt följande;
2 700 000 kronor till ordföranden, 1 000 000 kronor till vice ordföranden och 800 000 kronor till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter. Som ersättning för utskottsarbete ska ordföranden för revisionsutskottet erhålla 325 000 kronor, ordföranden för ersättningsutskottet 150 000 kronor, ledamöter av revisionsutskottet (förutom ordföranden) 225 000 kronor vardera samt ledamot av ersättningsutskottet (förutom ordföranden) 75 000 kronor.
-   Arvode till revisor ska utgå enligt avtal.
-   Omval av styrelseledamöterna Lars Renström, Carl Douglas, Eva Karlsson, Lena Olving, Sofia Schörling Högberg och Joakim Weidemanis. Birgitta Klasén och Jan Svensson har avböjt omval.
-   Nyval av Johan Hjertonsson och Susanne Pahlén Åklundh till styrelseledamöter.
-   Omval av Lars Renström som styrelsens ordförande samt Carl Douglas som vice ordförande.
-   Omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation. Ernst & Young AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Hamish Mabon även fortsättningsvis kommer utses till huvudansvarig revisor.

Johan Hjertonsson är född 1968 och är utbildad civilekonom. Johan är sedan 2019 VD och koncernchef för Investment AB Latour. Innan dess var han VD och koncernchef för AB Fagerhult och Lammhults Design Group AB samt hade ett antal ledande befattningar inom Electrolux-koncernen. Johan är även styrelseordförande i Nederman Holding AB, Swegon Group AB, Hultafors Group AB, Nord-Lock International AB, Caljan AS, Alimak Group AB och Latour Industries AB samt styrelseledamot i Sweco AB och Investment AB Latour.

Susanne Pahlén Åklundh är född 1960 och är utbildad civilingenjör. Susanne är sedan 2017 chef för Energydivisionen på Alfa Laval AB. Sedan 2009 har hon haft ett flertal ledande befattningar inom Alfa Laval-koncernen, bland annat som chef för Equipmentdivisionen, för regionerna Mid Europe och Nordic samt segmentet Process Industry.

Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns i valberedningens förslag som finns tillgängligt på bolagets webbplats www.assaabloy.com.

Punkt 12 – Beslut om godkännande av ersättningsrapport
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna B-aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om återköp av bolagets egna B-aktier i enlighet med följande villkor.

-   Återköp får ske av högst så många B-aktier att bolaget efter varje återköp innehar högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.
-   B-aktierna får återköpas på Nasdaq Stockholm.
-   Återköp av B-aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
-   Betalning för B-aktierna ska erläggas kontant.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om att överlåta bolagets egna B-aktier i enlighet med följande villkor.

-  Högst så många B-aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut får överlåtas.
-  Överlåtelser av B-aktier ska ske:
(i) på Nasdaq Stockholm, eller
(ii) i samband med förvärv av företag eller verksamhet på marknadsmässiga villkor.
-  Överlåtelser av B-aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
-  Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning ska kunna ske med annat än pengar.

Syftet med bemyndigandena är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde, tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier samt att säkra bolagets förpliktelser, inklusive kostnader för sociala avgifter, med anledning av styrelsens förslag till långsiktigt aktiesparprogram i punkten 14.

Styrelsen har avgivit ett motiverat yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen som finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats www.assaabloy.com.

Förslaget enligt denna punkt 13 förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 14 – Beslut om långsiktigt aktiesparprogram
Programmet i sammandrag
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om genomförandet av ett nytt långsiktigt aktiesparprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom ASSA ABLOY-koncernen (LTI 2021). LTI 2021 är baserat på samma principer som LTI 2018, LTI 2019 och LTI 2020.

LTI 2021 föreslås omfatta maximalt 115 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom ASSA ABLOY-koncernen. För att delta i LTI 2021 krävs att deltagarna till marknadspris förvärvar B-aktier i ASSA ABLOY. För varje B-aktie förvärvad inom ramen för LTI 2021 kommer bolaget vederlagsfritt tilldela så kallade prestationsaktierätter enligt nedan angivna villkor och principer.

Motiv för förslag
Syftet med LTI 2021 är att stärka ASSA ABLOY-koncernens förmåga att behålla och rekrytera kvalificerade medarbetare, bidra till att tillhandahålla en marknadsmässig och konkurrenskraftig totalersättning, samt förena aktieägarnas och berörda medarbetares intressen. Genom ett aktierelaterat incitamentsprogram knyts medarbetares belöning till ASSA ABLOYs framtida resultat- och värdeutveckling. Mot denna bakgrund anser styrelsen att genomförandet av LTI 2021 har en positiv effekt på koncernens långsiktiga värdetillväxt, inklusive dess hållbarhet, och att LTI 2021 därmed är till fördel för både aktieägarna och bolaget.

Privat investering
För att kunna delta i LTI 2021 krävs att deltagarna förvärvar B-aktier i ASSA ABLOY till marknadspris. Den privata investeringen ska uppgå till ett värde motsvarande lägst 5 procent (samtliga deltagare) och högst 15 procent (VD och övriga koncernledningen) respektive 10 procent (övriga deltagare) av respektive deltagares fasta grundlön. Om deltagaren har insiderinformation och därför är förhindrad att göra den privata investeringen i anslutning till anmälan om att delta i LTI 2021 så ska den privata investeringen ske så snart som möjligt, men senast före nästa årsstämma.

För medarbetare som inte deltagit i tidigare LTI-program förutsätter deltagande i LTI 2021 därtill avstående från sedvanlig lönerevision för 2021.

Deltagare i LTI 2021 och fördelning
LTI 2021 föreslås omfatta maximalt 115 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom ASSA ABLOY-koncernen, indelade i tre kategorier.
För varje B-aktie som koncernens VD förvärvar inom ramen för LTI 2021 kommer bolaget att tilldela sex prestationsaktierätter. För varje B-aktie som övriga, för närvarande nio, medlemmar av koncernledningen förvärvar inom ramen för LTI 2021 kommer bolaget att tilldela fem prestationsaktierätter. För varje B-aktie som övriga cirka 105 deltagare förvärvar inom ramen för LTI 2021 kommer bolaget att tilldela fyra prestationsaktierätter.

Prestationsvillkor
Antalet prestationsaktierätter som berättigar till erhållande av B-aktier i bolaget beror på den årliga utvecklingen för ASSA ABLOYs vinst per aktie[1] baserat på av styrelsen fastställda intervall under mätperioden 1 januari 2021 – 31 december 2023, där respektive år under mätperioden jämförs med det föregående året. Utfallet beräknas årligen, varvid en tredjedel av prestationsaktierätterna mäts mot utfallet för 2021, en tredjedel mäts mot utfallet för 2022 och en tredjedel mäts mot utfallet för 2023.

Utfallen för respektive år kommer att mätas linjärt. Uppnås inte miniminivån i intervallet för året kommer de relevanta prestationsaktierätterna inte berättiga till några B-aktier och uppnås maximinivå i intervallet berättigar varje prestationsaktierätt kopplat till det relevanta året till en B-aktie. Styrelsen avser att presentera uppfyllandet av det prestationsbaserade villkoret i årsredovisningen för räkenskapsåret 2023.

Övriga villkor
Utöver ovan villkor ska följande gälla för prestationsaktierätterna.

-  Prestationsaktierätterna tilldelas vederlagsfritt efter årsstämman 2021.
-  Varje prestationsaktierätt ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla en B-aktie i bolaget tre år efter tilldelning (intjänandeperioden) under förutsättning att innehavaren, med vissa undantag, vid offentliggörande av ASSA ABLOYs delårsrapport avseende första kvartalet 2024 fortfarande är anställd inom ASSA ABLOY-koncernen och har behållit den privata investeringen inom ramen för LTI 2021.
-  För att likställa deltagarnas intresse med aktieägarnas kommer bolaget kompensera deltagarna för lämnade utdelningar under intjänandeperioden genom att antalet B-aktier som respektive prestationsaktierätt berättigar till efter intjänandeperioden ökas. 
-  Prestationsaktierätterna kan inte överlåtas eller pantsättas.
-  Prestationsaktierätterna kan ställas ut av bolaget eller av andra koncernbolag.

Utformning och hantering
Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTI 2021, inom ramen för angivna villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar i fall det sker betydande förändringar i ASSA ABLOY-koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor enligt LTI 2021 inte längre är ändamålsenliga.

För det fall styrelsen anser att leverans av B-aktier under LTI 2021 inte kan ske till rimliga kostnader, med rimliga administrativa insatser eller på grund av särskilda marknadsförutsättningar kan deltagare istället komma att erbjudas kontantavräkning.

Programmets omfattning och kostnad
LTI 2021 kan, vid oförändrad aktiekurs avseende bolagets B-aktie under programmets löptid, maximalt komma att uppgå till ett belopp motsvarande 90 procent (VD), 75 procent (övriga koncernledningen) eller 40 procent (övriga deltagare) av deltagarens årliga grundlön (exklusive kostnader för sociala avgifter). Detta förutsätter maximal privat investering, dvs. att deltagaren förvärvar B-aktier i bolaget till ett värde motsvarande 15 procent (VD och övriga koncernledningen) respektive 10 procent (övriga deltagare) av sin årliga grundlön, att de initialt förvärvade aktierna behållits, fullt uppfyllande av prestationsvillkoret samt att deltagaren, med vissa undantag, är fortsatt anställd under intjänandeperioden.

Det totala antal B-aktier som svarar mot deltagarnas sammanlagda maximala privata investering, och därmed det totala antalet prestationsaktierätter som tilldelas, är beroende av aktiekursen för bolagets B-aktie vid tiden för tilldelning av prestationsaktierätter under LTI 2021. Bolaget har totalt 1 112 576 334 utgivna aktier.

Under förutsättning att bolagets B-aktie vid tiden för tilldelning av prestationsaktierätter under LTI 2021 handlas för omkring 234 kronor beräknas LTI 2021, med angivna principer och antaganden, omfatta totalt högst 600 000 B-aktier vilket motsvarar cirka 0,1 procent av det totala antalet utgivna aktier och röster i bolaget.

LTI 2021 ska kostnadsföras som en personalkostnad över intjänandeperioden. Kostnaden för LTI 2021 före skatt vid fullt uppfyllande av prestationsvillkoret beräknas, i enlighet med ovan angivna principer och antaganden, uppgå till cirka 130 miljoner kronor fördelat över intjänandeperioden. I beloppet ingår beräknad kostnad för sociala avgifter samt finansieringskostnad.

Kostnaderna förväntas ha en marginell inverkan på ASSA ABLOY-koncernens nyckeltal.

Styrelsen bedömer att de positiva resultateffekterna som förväntas uppstå när ledande befattningshavare och personer med högre chefsbefattningar ökar sitt aktieägande och dessutom ges möjlighet att ytterligare utöka sitt aktieägande via LTI 2021 överväger de kostnader som relateras till LTI 2021.

Leverans av aktier under LTI 2021
För att säkerställa leverans av B-aktier enligt LTI 2021 har bolaget för avsikt att ingå avtal med tredje part, varvid tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta B-aktier i bolaget till deltagarna i enlighet med LTI 2021.

Beredning av förslaget
LTI 2021 har initierats av ASSA ABLOYs styrelse och utarbetats i samråd med externa rådgivare baserat på en utvärdering av tidigare incitamentsprogram. LTI 2021 har beretts i styrelsens ersättningsutskott och behandlats vid styrelsemöten.

Tidigare incitamentsprogram
Bolagets övriga aktierelaterade incitamentsprogram, LTI 2018, LTI 2019 och LTI 2020, är baserad på samma principer som LTI 2021. För en beskrivning av LTI 2018, LTI 2019 och LTI 2020 hänvisas till bolagets årsredovisning för 2020, not 34, samt bolagets webbplats www.assaabloy.com.

Aktier och röster
I bolaget finns vid tidpunkten för kallelsen totalt 1 112 576 334 aktier, varav 57 525 969 A-aktier och 1 055 050 365 B-aktier, motsvarande sammanlagt 1 630 310 055 röster. ASSA ABLOY AB innehar vid tidpunkten för kallelsen 1 800 000 egna B-aktier, motsvarande 1 800 000 röster, som inte får företrädas vid årsstämman.

Handlingar och ytterligare information
Valberedningens fullständiga förslag avseende punkterna 8–11 ovan, inklusive valberedningens motiverande yttrande, finns tillgängliga på bolagets webbplats www.assaabloy.com. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag inklusive styrelsens motiverade yttranden enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen samt revisors yttrande avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.assaabloy.com senast onsdagen den 7 april 2021. Handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin adress till bolaget. Bolagsstämmoaktieboken kommer att finnas tillgänglig hos ASSA ABLOY AB, Klarabergsviadukten 90, 111 64 Stockholm.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i mars 2021
Styrelsen
ASSA ABLOY AB (publ)

Mer information
Nico Delvaux, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 82
Erik Pieder, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
Björn Tibell, Head of Investor Relations, tel: 070-275 67 68

 

Om ASSA ABLOY

ASSA ABLOY är världsledande inom accesslösningar. Koncernen finns över hela världen med 48 000 medarbetare och en omsättning på 88 miljarder SEK. ASSA ABLOY är ledande inom områden som effektiva dörrlösningar, säkra identiteter och bekväm access till fysiska och digitala platser. Vi hjälper dagligen miljarder människor att känna sig trygga, säkra och uppleva en öppnare värld.  

 

[1] Med vinst per aktie avses bolagets vinst per aktie efter skatt och utspädning, exklusive jämförelsestörande poster och valutaeffekter.

Prenumerera

Dokument & länkar