Kvartalsrapport Q1 2022

Report this content

En stark inledning på året

Första kvartalet

  • Omsättningen ökade med 22% till 26 591 MSEK (21 805), varav 14% (4) organisk tillväxt och 0% (4) förvärvad tillväxt netto
  • En mycket stark organisk tillväxt uppvisades av Americas, Entrance Systems och Global Technologies och stark tillväxt för EMEIA, medan organisk försäljning minskade för Asia Pacific
  • Tre förvärv tecknades under kvartalet med en total årsomsättning på cirka 250 MSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) var 4 001 MSEK (3 187), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,0% (14,6).
  • Nettoresultatet uppgick till 2 859 MSEK (2 253)
  • Vinst per aktie ökade till 2,57 SEK (2,03)
  • Operativt kassaflöde uppgick till 912 MSEK (2 636).


Omsättning och resultat

Helår Första kvartalet
2020 2021 Δ 2021 2022 Δ
Omsättning, MSEK 87 649 95 007 8% 21 805 26 591 22%
Varav:
Organisk tillväxt –7 150  8 900 11% 827  3 287 14%
Förvärv och avyttringar 3 328 1 975 2% 866 –52 0%
Valutaeffekt –2 558 –3 517 –5% –2 060 1 551 8%
Rörelseresultat (EBIT)[1], MSEK 11 916    14 181 19% 3 187    4 001 26%
Rörelsemarginal (EBITA)1, % 14,3% 15,6% 15,3% 15,6%
Rörelsemarginal (EBIT)1, % 13,6% 14,9% 14,6% 15,0%
Resultat före skatt1, MSEK 11 133 13 538 22% 3 045 3 811 25%
Nettoresultat1, MSEK 8 375 10 901 30% 2 253 2 859 27%
Operativt kassaflöde, MSEK 14 560 13 265 –9% 2 636 912 –65%
Vinst per aktie1, SEK 7,54 9,81 30% 2,03 2,57 27%

[1] Exklusive kostnader före inkomstskatt för strukturprogram i fjärde kvartalet 2020 om –1 366 MSEK. Motsvarande kostnad efter skatt uppgick till –1 112 MSEK. Exklusive ej kassaflödespåverkande rörelseintäkt i tredje kvartalet 2020 från omvärdering till marknadsvärde av 39% innehav av agta record, totalt 1 909 MSEK för helåret. Rörelseintäkten hade ej någon skattepåverkan.

Kommentar från VD och koncernchef

En stark inledning på året
Vi fick en bra start på 2022 med mycket stark organisk försäljningstillväxt och marginalförbättring. Detta drevs av robust efterfrågan och prisjusteringar. Under kvartalet har vi hanterat ett flertal operationella utmaningar såsom högre materialkostnader, leverantörsproblem inklusive brist på halvledare, mycket hög sjukfrånvaro på grund av Omicron och rekordhöga energikostnader, men tack vare ett utmärkt operationellt genomförande kan vi rapportera en solid förbättring av rörelsemarginalen.

Vår organiska tillväxt var 14%, kompletterad med 8% positiv valutaeffekt och ingen försäljningstillväxt från förvärv och avyttringar. Americas och Entrance Systems levererade exceptionellt stark organisk tillväxt om 22% respektive 20%. Detta drevs av starka underliggande marknadsförhållanden i USA, stark efterfrågan i de kommersiella och institutionella segmenten och prisrealisering. Även Global Technologies växte mycket starkt med 11%, drivet av en partiell återhämtning i de reserelaterade affärerna och ökad mobilitet. EMEIA rapporterade stark organisk tillväxt om 7% med stark tillväxt i tillväxtmarknaderna, Norden och DACH-regionen. Organisk försäljning minskade för Asia Pacific med 2% till följd av fortsatt svag efterfrågan i Kina.

Rörelseresultatet ökade med 26% till 4 001 MSEK och rörelsemarginalen förbättrades med 0,4 procentenheter till 15,0%. I takt med fortsatt lageruppbyggnad för att säkerställa våra leveranser samt till följd av materialinflation var vårt kassaflöde lägre än föregående år och uppgick till 912 MSEK. Vi förväntar oss att kassakonverteringen successivt kommer att förbättras framöver.

Långsiktiga tillväxtkrafter är fortsatt solida
Även om de makroekonomiska och geopolitiska osäkerheterna har ökat, gynnas vår affär av många långsiktiga tillväxtkrafter. Basbehovet av säkerhet är en fundamental drivkraft. Detta förstärks av ökande efterfrågan på smidiga och bekväma accesslösningar som möjliggörs av ny teknik, urbanisering och ökat fokus på hållbarhet. Framförallt erbjuder övergången till elektromekaniska och mobila accesslösningar många möjligheter. Under de senaste åren har vi lanserat flera partnerskap med ledande teknikbolag. Ett exempel är vårt samarbete med Apple, vilket utökades genom lanseringen av medarbetar-ID i Apple Wallet för Silversteins högprofilerade byggnad 7 World Trade Center i New York City under det första kvartalet. Dessa partnerskap kommer ytterligare att accelerera vår affär med mobila identitetslösningar.

Under kvartalet undertecknade vi tre förvärv och aktivitetsnivån är fortsatt hög.

Det var med stor sorg som vi bevittnade Rysslands invasion av Ukraina och den humanitära krisen som följde. Våra tankar går till alla de människor som drabbas av denna konflikt. Även om vår direkta exponering mot Ryssland och Ukraina är begränsad har den indirekta effekter på vår verksamhet. Inte desto mindre, med många positiva långsiktiga tillväxtkrafter och efter en stark början på året är vi säkra på att ASSA ABLOY är i en god position att fortsätta sin positiva utveckling.

Stockholm, 27 april 2022

Nico Delvaux
VD och koncernchef

 

Mer information lämnas av:
Nico Delvaux,
VD och koncernchef, telefon: 08-506 485 82

Erik Pieder,
Executive Vice President samt ekonomi- och finansdirektör, telefon: 08-506 485 72

 

ASSA ABLOY håller en telefon och webkonferens den 27 april 2022 kl. 09.30 som sänds via Internet www.assaabloy.com.

Det finns möjlighet att ställa frågor per telefon: 08–505 583 59, +44 333 300 9265 eller +1 631 913 1422Denna information är sådan information som ASSA ABLOY AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2022 kl. 8.00 CEST.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar