Kvartalsrapport Q2 2020

Ett extraordinärt kvartal

Andra kvartalet

  • Omsättningen minskade med 15% till 19 953 MSEK (23 544), varav –18% (3) organisk och 3% (4) förvärvad tillväxt netto
  • Alla fem divisioner uppvisade betydande negativ organisk tillväxt som en konsekvens av COVID-19. Entrance Systems, uppvisande –8% i organisk tillväxt, var minst påverkad av divisionerna
  • Tre förvärv tecknade med en förväntad årsomsättning på cirka 200 MSEK
  • Avtal har ingåtts i juni om att avyttra viss verksamhet från agta record och ASSA ABLOY, ett villkor från EU-kommissionen för ASSA ABLOY att förvärva agta record
  • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 44% och var 2 097 MSEK (3 733),vilket motsvarar en rörelsemarginal på 10,5% (15,9)
  • Nettoresultatet uppgick till 1 400 MSEK (2 562)
  • Vinst per aktie uppgick till 1,26 SEK (2,31)
  • Operativt kassaflöde uppgick till 3 418 MSEK (3 636).

Omsättning och resultat

Andra kvartalet Första halvåret
2019 2020 Δ 2019 2020 Δ
Omsättning, MSEK 23 544 19 953 –15% 45 048 42 126 –6%
Varav:
Organisk tillväxt 692 4 198 –18% 1 698 4 957 –11%
Förvärv och avyttringar 790 654 3% 1 478 1 302 3%
Valutaeffekt 922 48 0% 2 182 733 2%
Rörelseresultat (EBIT), MSEK 3 733 2 097 –44% 6 978 4,848 –31%
Rörelsemarginal (EBITA), % 16,4% 11,2% 16,0% 12,2%
Rörelsemarginal (EBIT), % 15,9% 10,5% 15,5% 11,5%
Resultat före skatt, MSEK 3 462 1 892 –45% 6 459 4 411 –32%
Nettoresultat, MSEK 2 562 1 400 –45% 4 780 3 264 –32%
Operativt kassaflöde, MSEK 3 636 3 418 –6% 4 807 4 624 –4%
Vinst per aktie, SEK 2,31 1,26 –45% 4,30 2,94 –32%

 Kommentar från VD och koncernchef

Ett extraordinärt kvartal
Utvecklingen av Covid-19 utbrottet har lett till en extraordinär situation med mer än hälften av jordens befolkning i någon form av nedstängning under större delen av kvartalet. Vår organiska tillväxt minskade med 18%, valutaeffekterna var neutrala medan förvärvad tillväxt var positiv med 3%, vilket resulterade i att omsättningen minskade med 15%. Som ett resultat av nedstängningarna minskade omsättningen i alla divisioner med de största effekterna i EMEA och Global Technologies.

Rörelseresultatet minskade med 44% till 2 097 MSEK och rörelsemarginalen var 10,5%. Implementerade kostnadsåtgärder kompenserade inte fullt ut för de väsentligt lägre volymerna. Däremot fortsatte vi att leverera ett starkt operationellt kassaflöde om 3 418 MSEK och kassagenereringen var mycket stark med 181% (105). Vår finansiella position är robust med en nettoskuld/EBITDA på 2,1.

Vår respons till nedstängningarna i omvärlden
Andra kvartalet startade med att 30 av våra fabriker var stängda till följd av nedstängningar i samhällena samtidigt som efterfrågan var mycket låg i flera av våra marknader. För att hantera denna situation implementerade vi betydande kostnadsåtgärder som minskad arbetstid, kortsiktiga permitteringar, uppsägningar, minskning av antalet konsulter, reserestriktioner och reduktion av andra diskretionära utgifter. Åtgärderna bidrog till att våra försäljnings- och administrationskostnader samt tillverkningskostnader, exklusive material, netto minskade med mer än en miljard kronor under kvartalet.  

Parallellt har vi fortsatt att investera i produktutveckling för att positionera oss för långsiktig tillväxt. Under kvartalet lanserade vi till exempel ett skalbart säkerhetssystem för kommersiella kunder som ansluter olika accesslösningar och låsprodukter i en och samma plattform. Vi lanserade också flera beröringsfria dörröppningsprodukter, vilka kommer att bidra till att skapa en säkrare och öppnare värld för våra kunder.

Positiv utveckling och händelser
Trots att några regioner i omvärlden inför nya nedstängningar har restriktionerna, generellt sett, gradvis minskat sedan i maj och i nuläget är alla våra fabriker i drift. Förbättrad efterfrågan i kombination med ökad effekt från implementerade kostnadsåtgärder har resulterat i en positiv finansiell utveckling under kvartalet.

Under förutsättning att inga nya betydande negativa händelser inträffar förväntar vi att den finansiella utvecklingen gradvis kommer fortsätta att förbättras. De gynnsamma förutsättningarna i branschen är fortsatt intakta och därför också våra finansiella mål.

Våra medarbetares hälsa och säkerhet är vår högsta prioritet, samtidigt har det varit imponerande att se medarbetarnas vilja att stödja kunderna på ett säkert och innovativt sätt. Det är också glädjande att vi gjort viktiga framsteg avseende förvärvet av agta record som vi snart förväntas slutföra. Detta kommer ytterligare att stärka vårt produkterbjudande och förbättra vår service till kunderna.  

Tack för förtroendet i dessa utmanande tider.

Stockholm, 17 juli 2020

Nico Delvaux
VD och koncernchef

Mer information lämnas av:

Nico Delvaux,
VD och koncernchef, telefon: 08-506 485 82

Erik Pieder,
Executive Vice President samt ekonomi- och finansdirektör, telefon: 08-506 485 72

ASSA ABLOY håller en telefon och webkonferens den 17 juli 2020 kl. 09.30 som sänds via Internet www.assaabloy.com.
Det finns möjlighet att ställa frågor per telefon: 08–566 426 95, +44 333 300 9273 eller +1 646 722 4903

Denna information är sådan information som ASSA ABLOY AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 juli 2020 kl. 8.00 CEST.

Prenumerera

Dokument & länkar