Kvartalsrapport Q2 2021

Report this content

Väsentlig tillväxt och marginalåterhämtning

Andra kvartalet

 • Omsättningen ökade med 19% till 23 648 MSEK (19 953), med en stark organisk tillväxt om 23% (–18) och en förvärvad/avyttrad tillväxt netto om
  5% (3). Valutaeffekter uppgick till –9% (0)
 • EMEIA, Americas, Entrance Systems och Global Technologies visade mycket stark organisk tillväxt. Den organiska tillväxten för Asia Pacific var stabil
 • Fyra förvärv tecknades med en total årsomsättning på cirka 400 MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 71% och var 3 589 MSEK (2 097),
  vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,2% (10,5)
 • Nettoresultatet uppgick till 3 212 MSEK (1 400)
 • Vinst per aktie uppgick till 2,89 SEK (1,26)
 • Operativt kassaflöde ökade med 6% och uppgick till 3 627 MSEK (3 418).

Omsättning och resultat

Andra kvartalet Första halvåret
2020 2021 Δ 2020 2021 Δ
Omsättning, MSEK 19 953 23 648 19% 42 126 45 454 8%
Varav:
Organisk tillväxt –4 198 4 258 23% –4 957 5 085 13%
Förvärv och avyttringar 654 856 5% 1 302 1 721 4%
Valutaeffekt –48 –1 418 –9% 733 –3 478 –9%
Rörelseresultat (EBIT), MSEK 2 097 3 589 71% 4 848 6 776 40%
EBITA-marginal, % 11,2% 15,8% 12,2% 15,6%
Rörelsemarginal (EBIT), % 10,5% 15,2% 11,5% 14,9%
Resultat före skatt, MSEK 1 892 3 441 82% 4 411 6 486 47%
Nettoresultat, MSEK 1 400 3 212 129% 3 264 5 465 67%
Operativt kassaflöde, MSEK 3 418 3 627 6% 4 624 6 262 35%
Vinst per aktie, SEK 1,26 2,89 130% 2,94 4,92 68%
 

Kommentar från VD och koncernchef

Väsentlig tillväxt och marginalåterhämtning

Under de senaste månaderna har vi sett tecken på att fler marknader öppnar upp igen parallellt med att vaccin rullas ut. Detta har lett till ökad rörlighet och aktivitetsnivå i de flesta av våra kärnmarknader. I kombination med den kraftigt minskade aktivitetsnivån förra året ledde detta till en rekordstor organisk tillväxt på 23% under andra kvartalet. EMEIA, som påverkades mest av nedstängningarna under 2020, rapporterar en organisk tillväxt på 39% med stark tillväxt i alla regioner. Americas växte 26% och Entrance Systems tillväxt uppgick till 21% där samtliga marknader och produktområden växte starkt. Även Global Technologies rapporterar stark organisk tillväxt om 17%, men volymerna är fortsatt lägre i de reserelaterade segmenten jämfört med innan pandemin. Återhämtningen för Asia Pacific går långsammare till följd av fortsatta restriktioner och nedstängningar i flera marknader och den organiska tillväxten var stabil.

Rörelseresultatet ökade med 71% till 3 589 MSEK och rörelsemarginalen var 15,2%, en ökning med 4,7 procentenheter jämfört med föregående år. Trots väsentligt högre råmaterial- och logistikkostnader nådde vi en operativ hävstång på 40%. Det operativa kassaflödet var starkt och uppgick till 3 627 MSEK.

Accelererad tillväxt

Efterfrågan i flera marknader har gradvis förbättrats och omsättningen är nu, justerad för valuta, tillbaka till eller över nivåerna före pandemin i EMEIA, Americas och Entrance Systems. Vi skiftar därför fokus till att öka vår lönsamma tillväxt, något vi beskrev mer ingående på vår kapitalmarknadsdag i maj. En viktig drivkraft för tillväxt är uppgradering av den installerade basen till elektromekaniska produkter och lösningar, en övergång som pandemin har påskyndat. Detta ger också möjligheter att öka de återkommande intäkterna från licenser och programvaror. Skiftet mot mer hållbara lösningar är en annan viktig tillväxtkraft. Vår produktutveckling kommer fortsätta att vara vital för båda dessa initiativ.

Vår förvärvsstrategi kommer också fortsätta att stärka vår försäljning och under kvartalet tecknades fyra företagsförvärv. Två av dessa, Sure-Lock i USA och MR Group i Portugal, stärker vår position i de mogna marknaderna med kompletterande produkter och lösningar i vår mekaniska kärnverksamhet. Vi har också nyligen informerat om avyttringen av vår låssmedsverksamhet CERTEGO i den nordiska marknaden. Detta kommer att renodla EMEIA’s försäljningskanaler i den nordiska regionen och transaktionen kommer att ha en positiv effekt på vår rörelsemarginal.

Eftersom råmaterialkostnaderna fortsatte att öka under andra kvartalet så har vi genomfört flera prishöjningar för att motverka kostnadsökningarna. Under kvartalet har vi arbetat med att hantera bristen på vissa komponenter. Genom goda arbetsinsatser hanterade vi komponentbristerna och logistikbegränsningarna på ett effektivt sätt, samtidigt som vi bibehöll vår kundservice på en hög nivå.

När vi ser framåt förväntar vi att mobiliteten och efterfrågan i flera marknader och segment kommer att normaliseras förutom inom de reserelaterade vertikalerna där restriktionerna försenar vår återhämtning. Jag ser nu fram emot att tillsammans med mina kolleger arbeta på våra långsiktiga tillväxtplaner för att öka vår lönsamma tillväxt.

Stockholm, 19 juli 2021

Nico Delvaux
VD och koncernchef

Mer information lämnas av:
Nico Delvaux,
VD och koncernchef, telefon: 08-506 485 82

Erik Pieder,
Executive Vice President samt ekonomi- och finansdirektör, telefon: 08-506 485 72

 

ASSA ABLOY håller en telefon och webkonferens 19 juli 2021 kl. 09.30
som sänds via Internet www.assaabloy.com.

Det finns möjlighet att ställa frågor per
telefon: 08–566 427 05, +44 333 300 9269 eller +1 646 722 4903


Denna information är sådan information som ASSA ABLOY AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2021 kl. 8.00 CEST.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar