Kvartalsrapport Q3 2021

Report this content

Stark och lönsam försäljningstillväxt

Tredje kvartalet

  • Omsättningen ökade med 8% till 23 930 MSEK (22 225), varav 7% (–5) organisk tillväxt och 2% (4) förvärvad tillväxt netto
  • Americas och Entrance Systems visade mycket stark organisk tillväxt, EMEIA och Global Technologies visade stark organisk tillväxt medan försäljningen minskade för Asia Pacific
  • Ett avtal har tecknats om förvärv av HHI, en ledande leverantör av säkerhetsprodukter, VVS-utrustning och dörrbeslag för det nordamerikanska bostadssegmentet. Detta utgör ett viktigt strategiskt steg i att ytterligare utveckla vår verksamhet i det nordamerikanska bostadssegmentet
  • Fyra andra förvärv, utöver HHI, tecknades med en total årsomsättning på cirka 1 500 MSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT)1 var 3 392 MSEK (3 593), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 14,2% (16,2). Rörelsemarginalen var 15,0% (15,0) exklusive en rörelseförlust i kvartalet om 196 MSEK från avyttringen av CERTEGO samt en rörelsevinst av engångsnatur om 252 MSEK under 2020
  • Nettoresultatet1 uppgick till 2 392 MSEK (2 528)
  • Vinst per aktie1 uppgick till 2,15 SEK (2,28)
  • Operativt kassaflöde uppgick till 3 619 MSEK (4 407).

Omsättning och resultat

Tredje kvartalet Januari-September
2020 2021 Δ 2020 2021 Δ
Omsättning, MSEK 22 225 23 930 8% 64 351 69 384 8%
Varav:
Organisk tillväxt –1 043 1 576 7% –6 001 6 661 11%
Förvärv och avyttringar 816 490 2% 2 118 2 211 4%
Valutaeffekt –1 581 –361 –1% –849 –3 839 –7%
Rörelseresultat (EBIT)[1], MSEK 3 593 3 392 –6% 8 441 10 168 20%
Rörelsemarginal (EBITA)1, % 16,8% 14,8% 13,8% 15,3%
Rörelsemarginal (EBIT)1, % 16,2% 14,2% 13,1% 14,7%
Resultat före skatt1, MSEK 3 417 3 233 –5% 7 828 9 719 24%
Nettoresultat1, MSEK 2 528 2 392 –5% 5 792 7 858 36%
Operativt kassaflöde, MSEK 4 407 3 619 –18% 9 031 9 881 9%
Vinst per aktie, SEK1 2,28 2,15 –5% 5,21 7,07 36%

[1] Exklusive ej kassaflödespåverkande rörelseintäkt i Q3 2020 från omvärdering till marknadsvärde av 39% innehav av agta record, uppgående till 1 910 MSEK. Rörelseintäkten hade ingen skattepåverkan.


Kommentar från VD och koncernchef 

Stark och lönsam försäljningstillväxt

Under kvartalet fortsatte återöppnandet av länderna i majoriteten av våra kärnmarknader. Detta bidrog till en stark organisk tillväxt på 7% i det tredje kvartalet. I EMEIA och Americas var den organiska tillväxten 7% respektive 14%, trots höga jämförelsesiffror föregående år. Det reflekterar en ökad rörlighet, högre kommersiell aktivitet och en fortsatt stark efterfrågan inom bostadssegmentet på våra kärnmarknader. Den organiska tillväxten i Asia Pacific minskade med 7%
drivet av nya nedstängningar i kärnmarknader och en avmattning i Kina. Global Technologies visade en organisk tillväxt på 7%, drivet av högre efterfrågan för
våra kontorslösningar och en stark tillväxt i icke-reserelaterade vertikaler. Komponentbrist påverkade dock tillväxten negativt samtidigt som återhämtningen
i våra reserelaterade segment var långsam. Entrance Systems fortsatte att visa en väldigt stark organisk tillväxt på 10%. Försäljningen inom alla divisioner var positivt påverkad av prisjusteringar för att motverka högre materialpriser.

Rörelseresultatet, exklusive engångsposter under både 2020 och 2021, ökade med 7% och den justerade rörelsemarginalen var 15,0%, vilket är samma nivå som i föregående år på en jämförbar basis. Tack vare flera prisjusteringar och operationella förbättringar nådde vi en operationell hävstång på 22%, trots signifikant högre materialkostnader, högre logistikkostnader och operationella utmaningar kopplat till komponentbrist. Det operationella kassaflödet var starkt och uppgick till 3 619 MSEK med en kassagenerering på 112%.

Trender som genererar positiv tillväxt
Då marknaderna normaliseras ser vi en ökad aktivitetsnivå för uppgraderingar och renoveringar av byggnader och lokaler. Vi ser också en stark positiv trend för miljöanpassad byggverksamhet, ett område där vi leder utvecklingen inom vår bransch och där vi fortsätter att investera i produktutveckling. På de globala marknaderna är de underliggande megatrenderna, inkl. digitalisering, urbanisering och efterfrågan på bekväma säkerhetslösningar, fortsatt starka och vi ser en fortsatt förskjutning mot elektromekaniska lösningar (med 8% tillväxt i fast valuta i Q3).

Förvärv är fortsatt en viktig tillväxtfaktor. I kvartalet tecknade vi fem förvärv med en kombinerad årlig försäljning om 15 miljarder SEK. Det inkluderar, förutsatt myndighetsgodkännande, Home and Hardware Improvement (HHI) divisionen inom Spectrum Brands, vilket är vårt största förvärv någonsin. HHI är ett mycket bra tillskott och utgör ett viktigt strategiskt steg i att utveckla vår verksamhet inom det nordamerikanska bostadssegmentet och vi ser fram emot att välkomna HHIs medarbetare till ASSA ABLOY. Tillsammans kommer vi att utveckla nya spännande produkter för bostadsmarknaden, som accelererar vår underliggande tillväxt.

När vi blickar framåt, förväntar vi oss att tillväxten på de europeiska och den amerikanska marknaderna kommer att normaliseras, medan återhämtningen inom reserelaterade vertikaler och i Asien kommer att vara långsammare. Vi antar även att materialbrist, logistikutmaningar och kostnadsinflation fortsatt påverkar våra marknader under återstoden av året.

Tack för ert fortsatta stöd och tilltro till ASSA ABLOY.

Stockholm, 27 oktober 2021

Nico Delvaux
VD och koncernchef


Mer information lämnas av:
Nico Delvaux,
VD och koncernchef, telefon: 08-506 485 82

Erik Pieder,
Executive Vice President samt ekonomi- och finansdirektör, telefon: 08-506 485 72

ASSA ABLOY håller en telefon och webkonferens den 27 oktober 2021 kl. 09.30 som sänds via Internet www.assaabloy.com

Det finns möjlighet att ställa frågor per telefon: 08–566 426 93, +44 333 300 9031 eller +1 833 526 8380

Denna information är sådan information som ASSA ABLOY AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2021 kl. 8.00 CEST.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar