Stark tillväxt och resultat för ASSA ABLOY

  • Försäljningen ökade med 14%, varav 3% organisk tillväxt och uppgick till 11 997 MSEK (10 502).  

  • Förbättrad tillväxt i Nordamerika och fortsatt stark tillväxt inom Global Technologies. 

  • Stabil men svag utveckling i Europa, samtidigt som tillväxtmarknaderna visade en förbättrad utveckling. 

  • Förvärv genomförda av Helton, Guoqiang och Sanhe, med en sammanlagd årsomsättning på 1 140 MSEK motsvarande 2,7% tillväxt, samtidigt som beslut togs om att inleda försäljning av det samägda bolaget Wangli med en årsomsättning på 600 MSEK. 

  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 17% och uppgick till 1 885 MSEK (1 615). Rörelsemarginalen uppgick till 15,7% (15,4). 

  • Nettoresultatet uppgick till 1 295 MSEK (1 156).  

  • Vinst per aktie ökade med 15% och uppgick till 3,51 SEK (3,05). 

  • Kassaflödet var fortsatt bra och uppgick till 1 435 MSEK (1 311).  

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Andra kvartalet Första halvåret
2011 2012 Föränd-ring 2011 2012 Föränd-ring
Omsättning, MSEK 10 502 11 997 +14% 19 201 22 835 +19%
Varav:
Organisk tillväxt +3% +3%
Förvärv +6% +12%
Valutaeffekt +504 +5% +653 +4%
Rörelseresultat, MSEK 1 615 1 885 +17% 2 992 3 540 +18%
Rörelsemarginal, % 15,4 15,7 15,6 15,5
Resultat före skatt, MSEK 1 460 1 677 +15% 2 675 3 158 +18%
Nettoresultat, MSEK 1 156 1 295 +12% 2 099 2 435 +16%
Operativt kassaflöde, MSEK 1 311 1 435 +9% 1 758 1 918 +9%
Vinst per aktie, SEK 3,05 3,51 +15% 5,57 6,61 +19%

KOMMENTAR FRÅN VD OCH KONCERNCHEF

"Jag kan med tillfredsställelse konstatera att under årets andra kvartal fortsatte den goda utvecklingen för ASSA ABLOY, där tillväxten var hela 14% med stark resultatförbättring. Särskilt glädjande var att försäljningen inom Americas förbättrades och att den goda tillväxten inom Global Technologies fortsatte. Dessutom ger våra investeringar i Emerging markets resultat i form av en god organisk tillväxt i regionen på hela 9%. I Europa försvagades dock situationen ytterligare med en försäljning på oförändrad nivå.

Aktiviteten inom forskning och utveckling var fortsatt mycket hög och många nya produkter lanserades under perioden. Försäljningen av nya produkter går utmärkt och uppgick till hela 22% av den totala försäljningen i kvartalet. Spännande nya produkter är exempelvis en ny högteknologisk skrivare för "E-government" sektorn, säkerhetsdörrar för "social housing" sektorn i Kina samt en helt ny serie avancerade automatiska dörröppnare från Besam.

Resultatet förbättrades med hela 17% där de nya förvärvade bolagen utvecklades särskilt starkt i kvartalet. De framgångsrika effektivitets- och strukturåtgärderna gav också fortsatt bra bidrag till vinstmarginalen.

Aktiviteterna på förvärvsfronten fortsatte oförminskat och resulterade i förvärven av Helton, Gouqiang och Sanhe. Tre förvärv som adderar 2,7% till vår omsättning. Helton är särskilt intressant då det är ett första steg för Entrance Systems sektionsdörrar på den nordamerikanska marknaden. Vår expansion på den strategiskt viktiga kinesiska marknaden fortsatte genom förvärven av Gouqiang och Sanhe som fint kompletterar vår geografiska närvaro i Kina.

Under resten av året bedöms världskonjunkturen vara fortsatt svag. På de mogna marknaderna förväntas en stabil ekonomisk utveckling med oförändrat svag tillväxt, samtidigt som den ekonomiska tillväxten på de nya marknaderna förväntas vara mindre stark än föregående år", säger Johan Molin, VD och koncernchef.

ANDRA KVARTALET

Koncernens omsättning uppgick till 11 997 MSEK (10 502), en ökning med 14% jämfört med andra kvartalet 2011. Den organiska tillväxten för jämförbara enheter var 3% (5). Förvärvade enheter bidrog med 6% (20). Valutaeffekter påverkade omsättningen positivt med 504 MSEK motsvarande 5% (-13).
Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 2 157 MSEK (1 863). Motsvarande EBITDA-marginal uppgick till 18,0% (17,7). Koncernens rörelseresultat EBIT uppgick till 1 885 MSEK (1 615), en ökning med 17%. Rörelsemarginalen uppgick till 15,7% (15,4).
Finansnettot uppgick till -208 MSEK (-156). Koncernens resultat före skatt uppgick till 1 677 MSEK (1 460), en förbättring med 15% jämfört med föregående år. Valutaeffekter hade en positiv effekt på koncernens resultat före skatt uppgående till 70 MSEK. Vinstmarginalen uppgick till 14,0% (13,9). Den underliggande bedömda effektiva skattesatsen på årsbasis uppgick till 23%. Vinst per aktie uppgick till SEK 3,51 (3,05), en ökning med 15%.

FÖRSTA HALVÅRET

Omsättningen för första halvåret 2012 uppgick till 22 835 MSEK (19 201) motsvarade en ökning med 19%. Den organiska tillväxten var 3% (5). Förvärvade enheter bidrog med 12% (14). Valutaeffekter påverkade omsättningen positivt med 653 MSEK, motsvarande 4% (-11), jämfört med första halvåret 2011.

Halvårets rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 4 085 MSEK (3 493). Motsvarande marginal var 17,9% (18,2). Koncernens rörelseresultat, EBIT, uppgick till 3 540 MSEK (2 992) vilket var en ökning med 18%. Motsvarande rörelsemarginal (EBIT) uppgick till 15,5% (15,6).

Vinst per aktie för första halvåret ökade till 6,61 SEK (5,57), en ökning med 19%. Halvårets operativa kassaflöde uppgick till 1 918 MSEK (1 758).

STRUKTURÅTGÄRDER

Utbetalningar relaterade till samtliga strukturprogram uppgick till 86 MSEK i kvartalet.

Strukturprogrammen fortskred enligt plan och ledde till en minskning av personalen i kvartalet med 93 personer och sedan projektstart med 6 336 personer. Ytterligare 1 199 personer kommer att lämna framtill slutet av 2014.

Vid utgången av kvartalet fanns 1 449 MSEK avsatt i balansräkningen för genomförandet av programmen.

KOMMENTAR PER DIVISION

EMEA
Kvartalets försäljning i division EMEA uppgick till 3 379 MSEK (3 253) med 0% (-3) organisk tillväxt. Marknadsläget var fortsatt svagt under kvartalet. Tillväxten var stark i Afrika, god i Skandinavien, Finland, Storbritannien, Östeuropa samt Israel. Tyskland, Spanien och övriga Centraleuropa var stabila, samtidigt som Frankrike, Benelux och Italien hade en negativ försäljningsutveckling. Förvärvad tillväxt uppgick till 4%. Rörelsemarginalen påverkades av utspädning från förvärv på -0,3%. Rörelseresultatet uppgick till 533 MSEK (510) vilket motsvarade en rörelsemarginal (EBIT) på 15,8% (15,7). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 20,6% (20,6). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 430 MSEK (429).

AMERICAS

Kvartalets försäljning i division Americas uppgick till 2 548 MSEK (2 177) med 5% (2) organisk tillväxt. Försäljningsutvecklingen för mekaniska lås och säkerhetsdörrar var stabil, samtidigt som försäljningsutvecklingen var stark för högsäkerhet- och elektromekaniska produkter samt på privatbostadsmarknaden. Kanada, Mexiko och Sydamerika visade god tillväxt i kvartalet. Förvärvad tillväxt uppgick till 1%. Rörelseresultatet blev 540 MSEK (456) och rörelsemarginalen uppgick till 21,2% (20,9). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 24,1% (23,6). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 500 MSEK (482).

ASIA PACIFIC

Kvartalets försäljning i division Asia Pacific uppgick till 1 892 MSEK (1 630) med 5% (12) organisk tillväxt. Tillväxten var god i Korea och i Sydostasien. Kina visade fortsatt låg tillväxt, på grund av lägre aktivitet inom nybyggnation, samtidigt som försäljnings-utvecklingen i Australien var fortsatt negativ. Förvärvad tillväxt uppgick till 1%. Rörelseresultatet blev 271 MSEK (232) motsvarande en rörelsemarginal (EBIT) på 14,3% (14,3). Kvartalets avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 20,8% (22,4). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 373 MSEK (199).

GLOBAL TECHNOLOGIES

Kvartalets försäljning i division Global Technologies uppgick till 1 701 MSEK (1 416), varav den organiska tillväxten uppgick till 11% (17). HID hade stark tillväxt inom passerkontroll, säkert utfärdande av smarta kort samt inom identifieringsteknologi. Government ID hade en negativ tillväxt. Hospitality visade en stark tillväxt med god lönsamhet på samtliga marknader. Förvärvad tillväxt uppgick till 1%. Rörelseresultatet för divisionen uppgick till 289 MSEK (224) med en rörelsemarginal (EBIT) på 17,0% (15,9). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 17,5% (15,0). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 273 MSEK (270).

ENTRANCE SYSTEMS

Kvartalets försäljning i division Entrance Systems uppgick till 2 725 MSEK (2 235), varav den organiska tillväxten uppgick till -1% (5). Tillväxten var svag för Besam, Crawford och Flexiforce trots en fortsatt positiv serviceförsäljning. Försäljningen för Ditec och privatbostadsmarknaden var negativ, påverkad av den svaga utvecklingen i Sydeuropa. Förvärvad tillväxt uppgick till 21%. Rörelseresultatet uppgick till 354 MSEK (281) med en rörelsemarginal på 13,0% (12,6%). Avkastning på sysselsatt kapital blev 10,8% (10,6). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 293 MSEK (166).

FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR

Under kvartalet konsoliderades Traka, Storbritannien, Frameworks, USA, Helton, Kanada och Guoqiang (Golking), Kina. Det sammanlagda förvärvspriset för de åtta bolagen som förvärvats under året uppgick till 3 880 MSEK och preliminära förvärvsanalyser indikerar att goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämd livslängd uppgår till 3 268 MSEK. Förvärvspriset är justerat för förvärvad nettoskuld och beräknade tilläggsköpeskillingar. Beräknade tilläggsköpeskillingar uppgick till 887 MSEK.

Den 2 maj meddelades att ASSA ABLOY tecknat avtal om förvärv av kinesiska Sanhe Metal, en ledande tillverkare av brand- och säkerhetsdörrar. Företaget har 260 anställda och omsättningen 2012 förväntas uppgå till 130 MSEK.

Beslut togs under kvartalet att inleda försäljning av det samägda kinesiska bolaget Wangli. Verksamheten är sedan juni omklassificerat till Tillgångar som innehas för försäljning i enlighet med IFRS 5. Kvartalets omsättning minskade med 76 MSEK som en följd av omklassificeringen. Wanglis årsomsättning är 600 MSEK.

HÅLLBAR UTVECKLING

ASSA ABLOY utvecklar och lanserar en ny generation energieffektiva och hållbara produkter för passerkontroll. En produkt inom detta område, Sargents Passport 1000 P1 Power over Ethernet låsprodukt, vann inom kategorin nya produkter "Green Solutions Award" på Security Industry Associations mässan 2012. Låset har IP teknologi och utnyttjar det befintliga lokala datanätverket för både kraftförsörjning och kommunikation. Energiförbrukningen vid användning och standby har reducerats betydligt jämfört med traditionella passerkontrollprodukter.

MODERBOLAGET

Övriga rörelseintäkter i moderbolaget ASSA ABLOY AB uppgick för halvåret till 898 MSEK (877). Resultat före skatt uppgick till 966 MSEK (592), en ökning främst på grund av högre utdelningar från dotterföretag jämfört med föregående år. Investeringar i materiella och immateriella tillgångar uppgick till 9 MSEK (2). Likviditeten är god och soliditeten uppgick till 48,2% (36,2). Soliditeten har ökat främst tack vare amortering av räntebärande lån och konvertering av förlagslån.

REDOVISNINGSPRINCIPER

ASSA ABLOY tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de antagits av den Europeiska Unionen. Väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper återfinns på sidorna 88-93 i Årsredovisningen 2011. ASSA ABLOY tillämpar från och med 2011 IFRS 5; Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter. Anläggningstillgångar klassificeras som tillgångar som innehas för försäljning när deras redovisade värde huvudsakligen kommer att återvinnas genom en försäljningstransaktion och en försäljning anses mycket sannolik. De redovisas till det lägsta av redovisat värde och verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader, om deras redovisade värde huvudsakligen ska återvinnas genom en försäljningstransaktion och inte genom fortlöpande användning, och det är mycket sannolikt att en försäljning kommer att ske.

Den beslutade ändringen av IAS 19 Ersättningar till anställda gäller från den 1 januari 2013 med retroaktiv verkan under 2012. Vid omräkning av jämförande information 2012 redovisas ej redovisade kostnader avseende tjänstgöring under tidigare år samt ej redovisade aktuariella förluster som en ingående justering av eget kapital efter beaktande av skatteeffekter. Per balansdagen 31 december 2011 uppgick de ej redovisade balansposterna till 1 092 MSEK.

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Transaktioner mellan ASSA ABLOY och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat har inte ägt rum.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

ASSA ABLOY är som internationell koncern med stor geografisk spridning exponerad för ett antal såväl affärsmässiga som finansiella risker. De affärsmässiga riskerna kan delas upp i strategiska, operationella och legala. De finansiella riskerna är bland annat hänförliga till valutor, räntor, likviditet, kreditgivning, råvaror samt finansiella instrument. Riskhanteringen i ASSA ABLOY syftar till att identifiera, kontrollera och reducera risker. Detta arbete sker utifrån en bedömning av riskernas sannolikhet och potentiella effekt för koncernen. För en närmare beskrivning av risker och riskhantering hänvisas till Årsredovisningen för 2011. Utöver de risker som beskrivs där bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit.

FRAMTIDSUTSIKTER*

Långsiktiga utsikter
Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att påskynda tillväxten och förbättra lönsamheten.

Den organiska försäljningstillväxten förväntas vara god. Rörelsemarginalen (EBIT) och det operativa kassaflödet förväntas att utvecklas väl.

* Framtidsutsikter publicerade den 24 april 2012:

 

Långsiktiga utsikter
Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att påskynda tillväxten och förbättra lönsamheten.

Den organiska försäljningstillväxten förväntas vara god. Rörelsemarginalen (EBIT) och det operativa kassaflödet förväntas att utvecklas väl.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 27 juli 2012
Lars Renström Carl Douglas Birgitta Klasén
Ordförande Vice ordförande Styrelseledamot
Eva Lindqvist Johan Molin Sven-Christer Nilsson
Styrelseledamot Verkställande direktör Styrelseledamot
Jan Svensson Ulrik Svensson Seppo Liimatainen
Styrelseledamot Styrelseledamot Arbetstagarledamot
Mats Persson
Arbetstagarledamot

GRANSKNINGSRAPPORT

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för ASSA ABLOY AB (publ) för perioden 1 januari till 30 juni 2012. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 27 juli 2012

PricewaterhouseCoopers AB

Peter Nyllinge

Auktoriserad revisor

Huvudansvarig revisor

EKONOMISK INFORMATION

Kvartalsrapport avseende tredje kvartalet publiceras den 29 oktober 2012.

MER INFORMATION LÄMNAS AV:

Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

ASSA ABLOY håller en analytikerträff idag 10.00
på Operaterrassen i Stockholm.

Analytikerträffen sänds även via Internet www.assaabloy.com.
Det finns möjlighet att ställa frågor per

telefon: 08-5052 0270, +44 207 509 5139 eller +1 718 354 1226

Informationen är sådan som ASSA ABLOY ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 juli kl. 08.00.

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 76 miljarder SEK.

Prenumerera

Dokument & länkar