Starkt utfall under det tredje kvartalet

Report this content
Tredje kvartalet
  • Omsättningen ökade med 13% till 24 034 MSEK (21 191), varav 4% (5) organisk och 4% (2) förvärvad tillväxt netto

  • Stark tillväxt för Global Technologies och Americas, god tillväxt för EMEA och Entrance Systems medan försäljningen minskade för Asia Pacific

  • Avtal har tecknats om fem förvärv med en sammantagen förväntad årsomsättning på cirka 1 000 MSEK

  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 14% och var 3 894 MSEK (3 424), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,2% (16,2)

  • Nettoresultatet uppgick till 2 697 MSEK (2 384)

  • Vinst per aktie uppgick till 2,43 SEK (2,15)

  • Operativt kassaflöde ökade med 47% och uppgick till 4 401 MSEK (3 004)

Omsättning och resultat

  Tredje kvartalet       Januari-September       
                 
  2018 2019   Δ   2018 2019 Δ
Omsättning, MSEK 21 191 24 034   13%   60 881 69 082 13%
Varav:                
Organisk tillväxt 960 807   4%   2 620 2 505 4%
Förvärv och avyttringar 446 825   4%   1 079 2 303 4%
Valutaeffekt 1 286 1 211   5%   1 154 3 393 5%
Rörelseresultat (EBIT)1, MSEK 3 424 3 894   14%   9 164 10 873 19%
Rörelsemarginal (EBITA)1, % 16,6% 16,7%       15,5% 16,2%  
Rörelsemarginal (EBIT)1, % 16,2% 16,2%       15,1% 15,7%  
Resultat före skatt1, MSEK 3 221 3 645   13%   8 595 10 104 18%
Nettoresultat1, MSEK 2 384 2 697   13%   6 396 7 477 17%
Operativt kassaflöde, MSEK 3 004 4 401   47%   6 435 9 208 43%
Vinst per aktie1, SEK 2,15 2,43   13%   5,76 6,73 17%

1Exklusive nedskrivning av goodwill och övriga immateriella tillgångar i Q2 2018 om –5 595 MSEK, vilket motsvarar –5 268 MSEK efter skatt.

Kommentar från VD och koncernchef

Starkt utfall under tredje kvartalet
Den positiva resultatutvecklingen fortsatte under det tredje kvartalet. Totala omsättningen ökade med 13% med en förbättrad underliggande rörelsemarginal. Omsättningsökningen under kvartalet drevs av 4% organisk tillväxt, förvärvad tillväxt netto om 4% och positiva valutaeffekter om 5%. Tillväxten var stark i Americas (6%) och Global Technologies (6%). Entrance Systems och EMEA rapporterade god tillväxt (3%) medan omsättningen minskade i Asia Pacific (-1%).

Rörelseresultatet ökade med 14% till 3 894 MSEK, drivet av en god operationell hävstång. Rörelsemarginalen var oförändrad på 16,2%, men justerat för förvärvskostnader relaterade till agta record om 55 MSEK, förbättrades marginalen med 20 baspunkter. Den underliggande förbättringen drevs av lägre råmaterialkostnader, prisökningar och operationella förbättringar.

Det operativa kassaflödet var mycket starkt och förbättrades med 47% till 4 401 MSEK, drivet av förbättrade resultat och positiv utveckling av rörelsekapitalet. Vår kassagenerering i kvartalet var 113%.

Bra genomförande under kvartalet
Generellt minskade den underliggande tillväxten något under kvartalet. Eftersom byggindex fortsätter att minska i några av våra viktigare marknader och geopolitiska utmaningar kvarstår, har marknadsförhållandena blivit mer utmanande och osäkra.

Mot denna bakgrund är jag nöjd med vår starka operativa förmåga att driva igenom åtgärder. Det är glädjande att se att de åtgärder som vi påbörjade förra året, för att kompensera för högre råvarukostnader, har lett till en stark förbättring av den operationella hävstången generellt och för Entrance Systems, Americas och EMEA i synnerhet.

Den negativa organiska tillväxten i Asia Pacific under kvartalet drevs främst av en svag sydkoreansk marknad och negativ tillväxt i Kina. Vi fortsätter att implementera vår nya kinesiska affärsplan med marginalerna stabiliserade samtidigt som vi ser de första mindre resultaten från de inledda åtgärderna.

Aktiviteterna inom strukturprogrammen fortsätter att utvecklas väl med under kvartalets genererade besparingar på cirka 200 MSEK. På grund av ett snabbt genomförande av det senaste programmet kommer besparingsnivån att reduceras från nästa kvartal och för 2020 förväntar vi oss besparingar på cirka 300 MSEK.

Förvärven kommer att öka tillväxten
Med de redan offentliggjorda förvärven, och under antagande att agta record konsolideras, har vi nått vårt förvärvsmål om 5% för 2020. Därutöver kommer vi fortsätta att arbeta vidare med ytterligare förvärv.

Slutligen skulle jag vilja tacka för ditt visade intresse för ASSA ABLOY och ta tillfället i akt att informera att vi kommer att ha vår nästa kapitalmarknadsdag den 13 maj 2020 i London.
   
  
Stockholm, 18 oktober 2019

Nico Delvaux
VD och koncernchef

   
  
Mer information lämnas av:

Nico Delvaux,
VD och koncernchef, telefon: 08-506 485 82

Erik Pieder,
Executive Vice President samt ekonomi- och finansdirektör, telefon: 08-506 485 72

    

ASSA ABLOY håller en telefon och webkonferens 18 oktober 2019 kl. 09.30
som sänds via Internet www.assaabloy.com.

Det finns möjlighet att ställa frågor per
telefon: 08–566 427 07, +44 333 300 9267 eller +1 833 526 8383


 

Denna information är sådan information som ASSA ABLOY AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2019 kl. 8.00 CEST.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar