Assemblin offentliggör vissa nya händelser

Report this content

Assemblin Financing AB (publ) (“Assemblin”) offentliggör idag vissa nya händelser, som närmare anges nedan.

Aktuell handel

Baserat på preliminära resultat från våra oreviderade förvaltningsrapporter för året som slutade den 31 december 2020, och annan information som för närvarande finns tillgänglig, uppskattar Assemblin att dess nettoomsättning kommer att förbli stabil, jämfört med nettoomsättningen om 9 978 MSEK för året som slutade den 31 december 2019.

Beräknad nettoomsättningstillväxt från förvärv kompenserades av negativ organisk tillväxt, vilket främst berodde på nedläggningen av ett antal olönsamma enheter i slutet av 2019 i kombination med ökad produktion i flera större projekt under den tiden. Trots stabil estimerad nettoomsättning uppskattar Assemblin att Justerad EBITA kommer att öka jämfört med Justerad EBITA om 516 miljoner kronor för året som slutade 31 december 2019, och att Justerad EBITA Marginal kommer att förbättras jämfört med Justerad EBITA Marginal på 5,2% för året som slutade 31 december 2019, vilket drivits av åtgärder för att förbättra lönsamheten som vidtogs i slutet av 2019 genom dess påskyndade lönsamhetsprogram, i kombination med lönsamma förvärv.

Ovanstående information om Assemblins nuvarande resultat härrör från våra interna förvaltningsrapporter. Assemblins förvaltningsrapporter produceras av finansiella rapporteringssystem som Assemblin använder som grund för förberedelserna för våra årsresultat i slutet av varje räkenskapsår. Denna information har tagits fram av ledningen. Den har varken reviderats, granskats, verifierats eller varit föremål för några förfaranden av Assemblins revisorer eller godkänts av styrelsen, och du bör inte otillbörligen förlita dig på den. Denna information bör inte betraktas som vägledande för Assemblins framtida resultat. Denna preliminära indikation baseras på ledningens initiala granskning av Assemblins resultat från verksamheten och kan komma att ändras.

Förvärv av Fidelix

Den 9 december 2020 offentliggjorde Assemblin att man har ingått avtal om att förvärva Fidelix Holding Oy med dotterbolag (”Fidelix-Koncernen”) med ett rörelsevärde på cirka 965 miljoner kronor. Förvärvet kommer att finansieras genom en kombination av ny skuld och eget kapital. Förvärvet av Fidelix är fortfarande föremål för godkännande av den finska konkurrensmyndigheten. Enligt Fidelix-koncernens förvaltningsrapporter hade Fidelix-koncernen för räkenskapsåret som slutade den 30 september 2020 en nettoförsäljning, nettovinst, EBITDA och EBITDA-marginal på 45,5 miljoner euro, 2,3 miljoner euro, 6,1 miljoner euro respektive 13,4%. Fidelix-Koncernens fria kassaflöde, kassagenerering, balanserade utgifter och nettorörelsekapital per och för året som slutade 30 september 2020 var 5,6 miljoner euro, 91,1%, 1,2 miljoner euro respektive 3,6 miljoner euro.

Andra förvärv

Assemblin har offentliggjort flera förvärv sedan senaste balansdagen den 30 september 2020. Sedan dess har Assemblin förvärvat 13 bolag i Sverige, Norge och Finland och som sträcker sig över samtliga våra affärsområden. Dessa bolag har mer än 270 anställda totalt med en sammanlagd estimerad årlig omsättning om mer än 450 miljoner kronor. Dessa förvärv genomfördes för en sammanlagd kontant ersättning om cirka 310 miljoner kronor. Därtill kommer upp till 80 miljoner kronor i ytterligare rörlig kontant ersättning erläggas för dessa förvärv under de kommande tre åren.

För mer information, kontakta:

Åsvor Brynnel, Kommunikations- och hållbarhetschef, asvor.brynnel@assemblin.se, +46 70 600 73 21

Philip Carlsson, CFO, philip.carlsson@assemblin.se, +46 10 475 39 50

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 10 miljarder kronor och cirka 5 900 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.

Prenumerera

Dokument & länkar