Nästan inga landsting lever upp till Socialstyrelsen riktlinjer. Här kan du se om Örebro gör det.1,5 miljoner människor i Sverige är drabbad av allergisjukdom. För de 10-20 procent svårast sjuka finns idag cirka 70 yrkesverksamma vuxenallergologer och cirka 60 yrkesverksamma barnallergologer.

Astma- och Allergiförbundet har därför genomfört en kartläggning för att se hur det fungerar i landets landsting.
I vissa landsting säger man att astma inte är prioriterat, allergipatienter anses i jämförelse med andra sjukdomar ha en låg prioritet och detta strider mot de riktlinjer som Socialstyrelsen utfärdat.

- Flera landsting uppger att de förbättrat insatserna när det gäller KOL-vården men detta kan vi inte acceptera då på målet för hälso- och sjukvården är ”en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen”, säger Ingalill Bjöörn, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.

Frågorna i enkäten är: Vilken planering finns inom landstingen för att täcka det nuvarande och kommande behovet av allergologer? Hur avser landstingen att uppfylla de kriterier för astma-allergi.KOL mottagningar, som fastställs i ”Socialstyrelsens riktlinjer för vård av astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom, 2004”.

Landstinget i Örebro svarade:

”När det gäller tillgång till specialistkompetenta allergologer står Örebro läns landsting inför en bristsituation de kommande åren. Även när det gäller specialutbildade sjuksköterskor finns behov av utbildning för att klara framtida pensionsavgångar. Landstinget följer på olika sätt tillgången på specialistläkare och bevakar möjligheterna att rekrytera dem som fullgjort specialisttjänstgöring samt genom aktiv rekrytering. Örebro läns landsting samverkar även med Örebro universitet för att universitetet ska få examensrätt i utbildning till läkare.

Landstinget uppfyller nuvarande kriterier från Socialstyrelsen inom allergiverksamheten och en nyligen publicerad s.k. praxisstudie redovisar goda resultat för Örebro läns landsting. Här finns ett väl fungerande tobakspreventivt arbete vilket har varit en bidragande faktor i arbetet.

I Örebro läns landsting finns allergiverksamhet (SIT, NO-mätning, ASA-provokation, capsaicin- och histamintest) inom lungklinikens mottagning vid Universitetssjukhuset USÖ. Två läkare har specialistkompetens i allergologi men arbetet där ingår som en del av verksamheten inom lungmottagningen”.

”Barn med allergologiska sjukdomar följs av allmänläkare och barnläkare. Yngre barn med svårare sjukdom följs av barnläkare. I länet finns en specialist i barn- och ungdomsallergologi med tjänst inom barnkliniken, USÖ. Specifik immunoterapi erbjuds barn vid barnmottagningarna vid länets tre sjukhus (Örebro, Karlskoga och Lindesberg). Genom resursförstärkning i Örebro finns nu inga barn på väntelista för denna behandling. För påvisande av allergiantikroppar utförs pricktest eller blodanalys. Pricktest utförs vid sjukhusens barnmottagningar. Väntetid för detta är oftast mindre än 2 månader. Diagnostik och behandling följer nationella riktlinjer.

Nätverket Allergicentrum i landstinget bildades 1994 och där representeras alla klniker vid USÖ där allergologisk verksamhet bedrivs. Dessutom ingår de övriga sjukhusen och primärvården. Träffar sker regelbundet för diskussion om allergologisk verksamhet och enhetlig syn på diagnostik och behandling. Utbildning arrangeras för allmänhet och personal. Man stödjer forskning och följer epidemiologiskt läge för allergisjukdomar. En halv sjukskötersketjänst är knuten till nätverket.”

Astma- och Allergiförbundets ställer nu följande krav på vården:

• Landstingen måste ta sitt ansvar för kompetensutveckling av läkare, sjuksköterskor och annan personal inom allergiområdet.
• Varje landsting/region behöver inrätta ett kliniskt allergicentrum.
• Alla patienter med astma/allergi måste få tillgång till en astma/KOL-mottagning i sitt närområde i enlighet med SFAMs Svensk Förening för Allmänmedicin och ASTAs, Astma och Allergisjuksköterskeföreningen rekommendationer.
• Alla patienter med svår astma/allergi ska få träffa en specialistläkare, allergolog, inom den tid som vårdgarantin stipulerar.

Den 6 maj är det den Internationella Astmadagen. För att se vad som händer i Örebro län i samband med Internationella Astmadagen den 6 maj, se www.astmaoallergiforbundet.se under astmadagen, kalendarium.

Ingalill Bjöörn Ordförande Astma- och Allergiförbundet

För mer information om kartläggningen kontakta: Eva-Maria Dufva, ombudsman vård och socialpolitik 070-5887288, 08 506 28 208

Carina Hååg, ombudsman information 070 604 35 36, 08 506 28 209