AstraZeneca PLC:s resultatrapport för de första nio månaderna och tredje kvartalet 2019

Report this content

Forskningsframgångar gynnar patienter; tillväxttakten i försäljning genererar operativ hävstångseffekt

Produktförsäljningen under årets första nio månader växte med 13% (17% i fasta valutakurser1) till 17 315 MUSD vilket innefattar produktförsäljning under tredje kvartalet med 6 132 MUSD (+16%, +18% i fasta valutakurser). Under tredje kvartalet levererade alla tre terapiområden och alla säljregioner positiva resultat, inklusive:

 • Fortsatta framgångar för nya läkemedel2, med en försäljningstillväxt under kvartalet på 62% (+64% i fasta valutakurser) till 2 707 MUSD, inklusive tillväxt inom nya läkemedel på tillväxtmarknaderna med 85% (90% i fasta valutakurser) till 539 MUSD
 • Försäljningstillväxt per terapiområde under kvartalet: Onkologi +46% (+48% i fasta valutakurser) till 2 334 MUSD, nya hjärt-/kärlsjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar (nya CVRM)3 +8% (+11% i fasta valutakurser) till 1 113 MUSD och andningsvägar +15% (+18% i fasta valutakurser) till 1 319 MUSD
 • Försäljningstillväxten per region under kvartalet: den totala försäljningen på tillväxtmarknaderna ökade med 25% (29% i fasta valutakurser) till 2 123 MUSD, där försäljningen i Kina ökade med 35% (40% i fasta valutakurser) till 1 283 MUSD, vilket är bättre än långsiktiga trender. Försäljningen i USA ökade med 17% till 2 025 MUSD; försäljningen i Europa fortsatte sin återgång till tillväxt och ökade med 1% (4% i fasta valutakurser) till 1 139 MUSD; försäljningen i Japan ökade med 31% (27% i fasta valutakurser) till 657 MUSD

Bolaget uppgraderar idag produktförsäljningsprognosen i fasta valutakurser för året.

  Första nio månaderna 2019 Q3 2019
  MUSD Förändring i % MUSD Förändring i %
  Utfall i fasta valutakurser Utfall i fasta valutakurser
Produktförsäljning 17 315 13 17 6 132 16 18
Intäkter från samarbeten 405 3 6 274
Totala intäkter 17 720 13 17 6 406 20 22
             
Redovisat4 rörelseresultat 2 347 2 3 757 (11) (13)
Rörelseresultat för kärnverksamheten5 4 891 41 42 1 880 43 41
             
Rapporterad vinst per aktie (EPS)6 0,79 USD (11) (15) 0,23 USD (33) (38)
Vinst per aktie för kärnverksamheten 2,61 USD 39 38 0,99 USD 40 36
               

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar resultatet:
”I och med att AstraZeneca växer har vår försäljningsprognos uppgraderats för andra kvartalet i följd. Det här är ännu ett starkt kvartal med fina resultat från våra nya läkemedel tillsammans med imponerande utveckling på våra geografiska huvudmarknader, framför allt Kina, USA och Japan. Resultaten medför att vi ser med tillförsikt på våra möjligheter att kunna leverera hållbar resultattillväxt.

Vi fortsatte att leverera positiva nyheter för patienter. Lynparza uppvisade sin potential som behandling mot prostatacancer liksom för utökad behandling mot äggstockscancer. Tagrisso, Imfinzi och PT010 hade också positiva data, och vi levererade genombrottsdata för Farxiga inom hjärtsvikt.

Vi fortsätter att säkerställa att vi utnyttjar fördelarna med vår tillväxt genom att återinvestera i verksamheten, leverera enligt våra hållbarhetsåtaganden, fortsätta att förstärka vår operativa hävstångseffekt och stärka kassaflödet.”

Utvecklingen i sammandrag

 • Produktförsäljningen ökade med 13% under årets första nio månader (17% i fasta valutakurser) till 17 315 MUSD. Resultatet under kvartalet gynnas av fördelaktiga lagerförändringar och brutto-till-netto-rörelser som inte förväntas under årets sista kvartal.
 • Redovisad bruttomarginal ökade med en procentenhet under årets första nio månader till 80%, något som delvis speglar mixen i produktförsäljningen; bruttomarginalen för kärnverksamheten ökade med en procentenhet under årets första nio månader till 81%
 • De redovisade rörelsekostnaderna ökade med 11% under årets första nio månader (15% i fasta valutakurser) till 12 871 MUSD och stod för 73% av de totala intäkterna (under årets första nio månader 2018: 74%). Rörelsekostnader för kärnverksamheten ökade med 3% (6% i fasta valutakurser) till 10 537 USD och stod för 59% av de totala intäkterna (under årets första nio månader 2018: 65%), något som visar på en betydande förbättring av den operativa hävstångseffekten
 • Redovisade FoU-kostnader ökade med 1% under årets första nio månader (5% i fasta valutakurser) till 3 968 MUSD. Forsknings- och utvecklingskostnader för kärnverksamheten ökade med 1% (4% i fasta valutakurser) till 3 826 MUSD, delvis på grund av investeringar i utvecklingen av det nya potentiella onkologiläkemedlet trastuzumab deruxtecan
 • Redovisade försäljnings- och administrationskostnader ökade med 16% (20% i fasta valutakurser) under årets första nio månader till 8 656 MUSD på grund av en ökning i juridiska kostnader samt ändrade värderingar av förvärvsrelaterade skulder under årets första nio månader; försäljnings- och administrations-kostnader för kärnverksamheten ökade med 4% (8% i fasta valutakurser) till 6 464 MUSD, något som primärt speglar tillväxten i Kina liksom pågående ytterligare stöd för nya läkemedel. En uppdatering avseende juridiska frågor och efterföljande händelser finns i Not 5 och Not 6 i den fullständiga rapporten på engelska
 • Redovisade övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader minskade med 32% under årets första nio månader (31% i fasta valutakurser) till 1 041 MUSD; övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader för kärnverksamheten minskade med 7% (6% i fasta valutakurser) till 1 060 MUSD
 • Den redovisade rörelsemarginalen minskade under årets första nio månader med en procentenhet (två i fasta valutakurser) till 13%; rörelsemarginalen för kärnverksamheten ökade med fem procentenheter till 28%
 • Redovisad skattesats under årets första nio månader uppgick till 27% (under årets första nio månader 2018: 18%); skattesats för kärnverksamheten uppgick till 22% (under årets första nio månader 2018: 19%). Skattesatserna under årets första nio månader speglar den geografiska mixen av vinster och påverkan från samarbets- och avyttringsaktiviteter
 • Redovisad vinst per aktie på 0,79 USD under årets första nio månader baserat på ett vägt medelantal utestående aktier på 1 297 MUSD, stod för en minskning med 11% (15 % i fasta valutakurser); vinst per aktie för kärnverksamheten ökade med 39% (38% i fasta valutakurser) till 2,61 USD. I april 2019 slutförde Bolaget en emission av 44 386 214 nya stamaktier till ett värde av 0,25 USD styck till priset 60,50 GBP per aktie, något som resulterade i en ökning av aktiekapitalet på 11 MUSD och en ökning i överkursfond på3 479 MUSD, med en netto transaktionskostnad på 22 MUSD
 • Skillnaden mellan redovisad vinst per aktie och vinst per aktie för kärnverksamheten under årets första nio månader speglar delvis påverkan från en fördelaktig juridisk uppgörelse på 346 MUSD under årets första nio månader 2018 som redovisats som intäkt i Redovisade övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader. Det är också ett resultat av den tidigare nämnda ökningen av juridiska kostnader samt ändrade värderingar av förvärvsrelaterade skulder under 2019
 • Bolaget uppgraderar idag produktförsäljningsprognosen i fasta valutakurser för året. Produktförsäljningen förväntas nu öka med en låg till ”mid-teens” procentsats; den tidigare prognosen var en låg tvåsiffrig procentuell ökning

Affärsverksamheten i sammandrag

Onkologi
Produktförsäljningen hade en tillväxt på 50% under årets första nio månader (54% i fasta valutakurser) till 6 393 MUSD, inklusive:

 • Försäljningen av Tagrisso på 2 305 MUSD speglar en tillväxt på 82% under årets första nio månader (86% i fasta valutakurser). Resultatet innefattar en ökning på tillväxtmarknaderna med 108% (120% i fasta valutakurser) till 553 MUSD som delvis speglar att Tagrisso tidigt under 2019 kom med på den nationella listan över subventionsberättigade läkemedel i Kina som andra linjens behandling av patienter med EGFR7-muterad (EGFRm) icke småcellig lungcancer8. Tagrisso är nu godkänt som första linjens behandling på de flesta större marknader
 • Försäljningen av Imfinzi på 1 045 MUSD står för en tillväxt på 182% (184% i fasta valutakurser). Det kommersiella genomförandet och fördelaktiga subventionsbeslut gynnar försäljningstillväxten utanför USA. Försäljningen i Europa ökade avsevärt till 115 MUSD (under årets första nio månader 2018: 9 MUSD), tillsammans med en stark försäljning i Japan på 149 MUSD (under årets första nio månader 2018: 9 MUSD)
 • Försäljningen av Lynparza på 847 MUSD speglar en tillväxt på 93% (98% i fasta valutakurser). Resultatet innefattar tillväxt i USA på 86% till 432 MUSD och på tillväxtmarknaderna på 205% (227% i fasta valutakurser) till 101 MUSD i och med att läkemedlet konsoliderade den ledande positionen i klassen för poly-ADP-ribos polymerashämmare (PARP)     
 • Resultatet från äldre onkologiläkemedel innefattade hittills under året en minskning i försäljningen av Faslodex på 4% (1% i fasta valutakurser) till 726 MUSD och en minskning på 16% i försäljningen av Iressa (11% i fasta valutakurser) till 343 MUSD. Bolaget förväntar sig fortsatta minskningar för båda läkemedlen, något som delvis speglar konkurrensen med generiska Faslodex i USA och påverkan från prissättningen av Iressa från centraliserade inköp i Kina samt framgångarna med Tagrisso; försäljningen av båda dessa läkemedel minskade betydligt under det tredje kvartalet
 • Produktförsäljningen inom onkologi ökade på tillväxtmarknaderna med 42% (51% i fasta valutakurser) till 1 665 MUSD

Nya CVRM
En tillväxt i produktförsäljning på 11% hittills under året (14% i fasta valutakurser) till 3 207 MUSD, inklusive:

 • Försäljningen av Brilinta på 1 153 MUSD, en tillväxt på 22% (26% i fasta valutakurser). Resultatet stärktes av resultat på tillväxtmarknaderna, där försäljningen ökade med 50% under årets första nio månader (59% i fasta valutakurser) till 348 MUSD. Ökningen av antalet patienter fortsatte för behandling av akut kranskärlssjukdom samt hjärtinfarkter med hög risk
 • Försäljningen av Farxiga på 1 124 MUSD, en tillväxt på 13% (17% i fasta valutakurser), innan påverkan från uppdatering av indikationerna för att spegla resultaten från utfallsstudien DECLARE kring hjärt-/kärlsjukdom (CVOT). Nivån på försäljningstillväxten i USA påverkades negativt av brutto-till-netto-justeringar; samtidigt som den underliggande efterfrågan förblev stark
 • Försäljningen av Bydureon på 410 MUSD, en minskning på 8% (7% i fasta valutakurser), beror delvis av påverkan från produktionshinder under det första halvåret för den nya enheten Bydureon BCise samt minskade volymer av injektionspennan med två kammare
 • Produktförsäljningen inom nya CVRM ökade på tillväxtmarknaderna med 37% (46% i fasta valutakurser) till 835 MUSD

Andningsvägar
Produktförsäljningen växte med 9% under årets första nio månader (13% i fasta valutakurser) till 3 854 MUSD, inklusive:

 • Försäljningen av Symbicort minskade med 7% (4% i fasta valutakurser) till 1 783 MUSD, vilket speglar en fortsatt prispress och påverkan från managed-market-rabatter i USA. Detta uppvägdes delvis av en säljtillväxt på tillväxtmarknaderna på 10% (18% i fasta valutakurser) till 401 MUSD
 • Försäljningen för Pulmicort växte med 17% (23% i fasta valutakurser) till 1 053 MUSD; merparten av försäljningen av Pulmicort skedde på tillväxtmarknaderna. Den globala försäljningen under kvartal 3 2019 ökade med 28% (31% i fasta valutakurser) till 337 MUSD
 • Försäljningen av Fasenra på 498 MUSD speglar en tillväxt på 189% (193% i fasta valutakurser). Fasenra leder läkemedelsklassen för behandling av allvarlig eosinofil astma (mätt i patientandel/patient share) på ett antal huvudmarknader
 • Produktförsäljningen inom andningsvägar på tillväxtmarknaderna ökade 24% (31% i fasta valutakurser) till 1 419 MUSD

Tillväxtmarknader
Bolagets starkaste region, med 35% av den totala produktförsäljningen. Försäljningen ökade med 19% under årets första nio månader (26% i fasta valutakurser) till 6 074 MUSD, inklusive:

 • En försäljningsökning i Kina på 30% (37% i fasta valutakurser) till 3 691 MUSD, inklusive:
  • En ökad försäljning inom onkologi på 58% (67% i fasta valutakurser) till 1 023 MUSD
  • Försäljningen inom nya CVRM ökade med 78% (88% i fasta valutakurser) till 359 MUSD
    
 • En försäljningsökning exklusive Kina på 5% (12% i fasta valutakurser) till 2 382 MUSD (Q3 2019: 839 MUSD, +12%, +15% i fasta valutakurser). Alla regioner hade ökad försäljning i fasta valutakurser under årets första nio månader, inklusive:
  • Asien och Stillahavsområdet (exklusive Kina), Mellanöstern och Afrika, Brasilien och Ryssland

Hållbarhet i sammandrag
Hittills i år har AstraZeneca uppnått följande erkännanden som en global ledare inom hållbarhet:

 • Bolaget uppnådde fjärde plats totalt inom läkemedelsindustrin i Dow Jones Sustainability Index (DJSI) 2019. AstraZeneca upprätthöll totalbetyget från 2018 och uppnådde det högsta betyget 100 inom områdena som på engelska omnämns som ”environmental reporting”, ”labour-practice indicators”, ”social reporting” och ”health-outcome contribution”.  Detta är den 18:e gången AstraZeneca är inkluderat i indexet
 • Bolaget blev återigen omnämnd som medlem i indexserien FTSE4Good, och rankas i den 94:e percentilen inom hälso- och sjukvårdssektorn, och erhöll högsta betyg inom klimatförändringar, antikorruption, bolagsstyrning samt kundansvar

Den senaste utvecklingen av och framgångarna för Bolagets hållbarhetsprioriteringar redovisas nedan:

 • Tillgång till hälso- och sjukvård: Bolaget firade Healthy Heart Africa-programmets (HHA) femårsdag . Inom programmet har över 12 miljoner blodtrycksmätningar genomförts och identifierat över två miljoner mätningar med förhöjda värden sedan lanseringen 2014 i samarbete med partners i Kenya, Etiopien, Tanzania och Ghana
 • Miljöskydd: AstraZeneca deltog i Climate Week och deltog i evenemang som The Climate Group’s panelen ”Step Up: The Business Case for Greater Government Ambition” som det första läkemedelsföretaget som blivit medlem i det globala projektet EV100
 • Etik och transparens: Bolaget lanserade en medarbetarkampanj, ”Speak Up – Your Voice Matters” via interna digitala kanaler. Kampanjen uppmuntrade till en ärlig och öppen dialog till stöd för en hälsosam affärskultur där människor känner att de kan göra sin röst hörd.

En mer omfattande hållbarhetsuppdatering finns i den fullständiga rapporten på engelska.

Forskningsportföljen i sammandrag
Följande lista beskriver betydande utveckling av portföljen i sen klinisk utvecklingsfas sedan föregående resultatrapport:

Myndighetsgodkännanden

 • Tagrisso – icke-småcellig lungcancer (första linjens behandling, EGFR-muterad): myndighetsgodkännande (KINA)
 • Farxiga/Forxiga – diabetes typ 210 CVOT: myndighetsgodkännande (USA, EU)
 • roxadustat – anemi på grund av kronisk njursvikt11, icke-dialysberoende12: myndighetsgodkännande (KINA)
 • Fasenra Pen – allvarlig eosinofil astma; autoinjektor och självadministrering: myndighetsgodkännande (USA)

Ansökningar om registrering och/eller godkända ansökningar

 • Lynparza – pankreascancer (första linjens behandling BRCAm): godkänd ansökan (USA, EU)
 • Calquence – kronisk lymfatisk leukemi13: ansökan om registrering under behandling (USA)
 • trastuzumab deruxtecan – avancerad/refraktär, metastaserad bröstcancer (HER214-positiv): godkänd ansökan (USA, JP); prioriterad granskning (USA)
 • Brilinta/Brilique – kranskärlssjukdom15/diabetes typ 2 CVOT: godkänd ansökan (USA, EU)

Övergripande resultat från viktiga fas III-studier eller andra större händelser

 • Tagrisso – icke-småcellig lungcancer (första linjens behandling, EGFR-muterad): uppfyllde det huvudsakliga sekundära effektmåttet för fas III (total överlevnad16)
 • Imfinzi +/- treme – icke småcellig lungcancer (första linjens behandling) (NEPTUNE): nådde inte det primära effektmåttet för fas III
 • Lynparza – äggstockscancer (första linjens behandling) (PAOLA-1): nådde det primära effektmåttet för fas III
 • Lynparza – prostatacancer (andra linjens behandling, kastrationsresistent): nådde det primära effektmåttet för fas III
 • Calquence – kronisk lymfatisk leukemi: Status som genombrytande behandling (USA)
 • Farxiga – HF17 CVOT: nådde det primära effektmåttet för fas III; prioriterad granskning (USA)
 • Farxiga – kronisk njursvikt: prioriterad granskning (USA)
 • Qtrilmet – diabetes typ 2: positivt utlåtande (EU)
 • PT010 – KOL18 (ETHOS): nådde det primära effektmåttet för fas III
 • PT010 – KOL: förfrågan om kompletterande information (USA)
 • Fasenra – eosinofil esofagit: särläkemedelsstatus (USA)
 • anifrolumab – lupus (SLE19) (TULIP 2): nådde det primära effektmåttet för fas III

Riktlinjer och ekonomiska prioriteringar
Alla mått i detta avsnitt avser fasta valutakurser och bolagets prognos avser endast produktförsäljning och vinst per aktie för kärnverksamheten.

Alla prognoser och indikationer som tillhandahålls förutsätter att påverkan från Storbritanniens förväntade utträde ur EU, också i händelse av en no-deal-exit, fortskrider på ett disciplinerat sätt så att påverkan ligger inom det förväntade intervallet, till följd av Bolagets omfattande förberedelser.

AstraZeneca förutser att en stark och hållbar långsiktig produktförsäljningstillväxt åtföljs av förstärkning av den operativa hävstångseffekten, något som leder till förbättrad lönsamhet och kassaflöde.

Riktlinjer: Produktförsäljning
Riktlinjer för produktförsäljningen under helåret 2019 har uppgraderats för att spegla produktförsäljningen hittills under året. Produktförsäljningen förväntas nu öka med en låg till ”mid-teens” procentsats; den tidigare prognosen låg på en låg tvåsiffrig procentuell ökning.

Riktlinjer: Vinst per aktie för kärnverksamheten
Som en viktig del av bolagets långsiktiga tillväxtstrategi är man fokuserad på lämpliga kassagenererande och värdeackumulerande samarbetsaktiviteter som speglar den pågående produktiviteten i portföljen. AstraZeneca kommer dessutom från tid till annan också att fokusera läkemedelsportföljen genom avyttringar.

AstraZeneca bekräftar prognosen för vinst per aktie för kärnverksamheten på 3,50 USD till 3,70 USD för helåret. Denna prognos innefattar en förväntan på en avsevärt lägre summa av intäkter från samarbeten och övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader för kärnverksamheten jämfört med föregående år. Den speglar också de möjligheter som tas tillvara för att återinvestera i verksamheten, i synnerhet i Kina och i Bolagets nya läkemedel, i syfte att stärka AstraZenecas långsiktiga tillväxtprofil.

De kvartalsvisa variationerna i resultatet kan förväntas fortsätta. Bolaget kan inte ge någon prognos eller några indikationer baserat på redovisat resultat eftersom man inte med säkerhet kan förutse väsentliga delar av redovisat resultat, inklusive justeringar till verkligt värde av skulder relaterade till förvärv, nedskrivningar av immateriella tillgångar och avsättningar vid juridiska uppgörelser. Se avsnittet Risker beträffande framåtriktade kommentarer i slutet av den fullständiga engelska versionen av resultatrapporten.

Förstärkning av den operativa hävstångseffekten
Bolaget förväntas leverera betydande förstärkning av den operative hävstångseffekten på lång sikt; positiva framsteg har gjorts hittills under året. Den redovisade rörelsemarginalen minskade hittills under året med en procentenhet (två i fasta valutakurser) till 13%; rörelsemarginalen för kärnverksamheten ökade dock med fem procentenheter till 28% Rörelsemarginalen för kärnverksamheten förväntas för helåret 2019 att öka mer än produktförsäljningen.

Kassaflöde
Under helåret 2019 förväntas kassaflödet att inkludera ett antal betalningar som avser tidigare gjorda affärsutvecklingstransaktioner; merparten av värdet från dessa betalningar under året reglerades under första halvåret. AstraZeneca genererade ett nettokassainflöde från rörelseverksamheten på 1 594 MUSD hittills under året jämfört med ett inflöde på 394 MUSD under årets första nio månader 2018.

Andra indikationer
Bolaget tillhandahåller också andra indikationer för helåret 2019:

 • Investeringarna förväntas ligga stabilt och omstruktureringskostnaderna planeras minska jämfört med föregående år
 • Intervallet för skattesatsen för kärnverksamheten har smalnats av till 20-22% för helåret 2019 från tidigare intervall om18-22% (helåret 2018: 11%). Variationer i skattesatsen för kärnverksamheten mellan kvartalen kan förväntas fortsätta.

Valutakurseffekter
Om valutakurserna ligger kvar på samma genomsnitt som vi sett under de nio månaderna fram till 30 september 2019 förväntar vi oss en låg ensiffrig procentsats i negativ påverkan från produktförsäljning och vinst per aktie för kärnverksamheten. Dessutom framgår Bolagets analys av valutakurskänslighet av Operating and Financial Review i den fullständiga engelska versionen av resultatrapporten.

Fotnoter
Följande noter avser sidorna 1-6:

 1. Fasta valutakurser. Dessa ekonomiska nyckeltal överensstämmer inte med god redovisningssed (non-GAAP measures) eftersom de exkluderar effekterna från valutarörelser från de redovisade resultaten.
 1. Tagrisso, Imfinzi, Lynparza, Calquence, Farxiga, Brilinta, Lokelma, roxadustat, Fasenra, Bevespi och Breztri. Dessa nya läkemedel är pelare i huvudterapiområdena och utgör viktiga plattformar för framtida tillväxt.
 1. Nya CVRM – hjärta- kärlsjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar – innefattar diabetesläkemedlen Brilinta, Lokelma och roxadustat.
 1. Redovisade ekonomiska mått är de finansiella resultat som presenteras i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), som utfärdats av International Accounting Standards Board och antagits av EU.
 1. Ekonomiska mått avseende kärnverksamheten. Dessa mått överensstämmer inte med god redovisningssed (non-GAAP measures) eftersom de, i motsats till redovisat resultat, inte kan härledas direkt ur informationen i Bolagets bokslut. Se Operating and Financial Review i den fullständiga resultatrapporten på engelska för en definition av de ekonomiska måtten för kärnverksamheten och en avstämning av de ekonomiska måtten mellan kärnverksamheten och redovisat resultat.
 1. Vinst per aktie.
 1. Epidermal tillväxtfaktorreceptor.
 1. NSCLC; icke-småcellig lungcancer.
 1. Mottaglighetsgener för bröstcancer har halverats, muterats.
 1. T2D; diabetes typ 2.
 1. Kronisk njursjukdom.
 1. NDD; icke-dialysberoende.
 1. Kronisk lymfatisk leukemi.
 1. Human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2.
 1. CAD; kranskärlssjukdom.
 1. Total överlevnad.
 1. Hjärtsvikt.
 1. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).
 1. SLE; systemisk lupus erythematosus.

Forskningsportföljen – förväntade större nyheter
Innovation är avgörande för att tillgodose stora patientbehov och är något som ligger i centrum för bolagets tillväxtstrategi. Vårt fokus på forskning och utveckling är utformat att ge starka och hållbara resultat från forskningsportföljen.

Kvartal 4 2019

 • Imfinzi – inoperabel icke småcellig lungcancer i stadium III (PACIFIC): myndighetsbeslut (KINA)
 • Imfinzi +/- treme – icke småcellig lungcancer (första linjens behandling) (POSEIDON): övergripande resultat, ansökan om registrering
 • Imfinzi +/- treme – SCLC20, ansökan om registrering
 • Lynparza – äggstockscancer (första linjens behandling, BRCAm) (SOLO-1): myndighetsbeslut (KINA)
 • Lynparza – pankreascancer (första linjens behandling, BRCAm): myndighetsbeslut (USA)
 • selumetinib – NF121: ansökan om registrering (USA)
 • roxadustat – anemi på grund av kronisk njursvikt: ansökan om registrering (USA)
 • Symbicort – mild astma: ansökan om registrering (KINA)
 • PT010 – KOL: myndighetsbeslut (KINA)

Första halvåret 2020

 • Imfinzi +/- treme – cancer i huvud och hals (första linjens behandling): övergripande resultat, ansökan om registrering
 • Imfinzi +/- treme – cancer i urinblåsan (första linjens behandling) (DANUBE): övergripande resultat, ansökan om registrering
 • Lynparza – bröstcancer (BRCAm): myndighetsbeslut (KINA)
 • Lynparza – äggstockscancer (första linjens behandling) (PAOLA-1): ansökan om registrering
 • Lynparza – prostatacancer (andra linjens behandling, kastrationsresistent): ansökan om registrering
 • Lynparza + cediranib – äggstockscancer (andra linjens behandling): övergripande resultat
 • trastuzumab deruxtecan – avancerad/refraktär, metastaserad bröstcancer (HER2-positiv): myndighetsbeslut (USA, JAPAN)
 • trastuzumab deruxtecan – avancerad/refraktär, metastaserad magsäckscancer (HER2-positiv): övergripande resultat; ansökan om registrering (JAPAN)
 • Calquence – kronisk lymfatisk leukemi: myndighetsbeslut (USA)
 • Calquence – kronisk lymfatisk leukemi: ansökan om registrering (EU, JAPAN)
 • selumetinib – NF1: ansökan om registrering (EU)
 • Forxiga – diabetes typ 2 CVOT: myndighetsbeslut (KINA)
 • Farxiga – hjärtsvikt CVOT: ansökan om registrering
 • Brilinta - stroke (THALES): övergripande resultat
 • Lokelma – hyperkalemi: myndighetsbeslut (JAPAN, KINA)
 • Symbicort – mild astma: ansökan om registrering (EU)
 • Bevespi – KOL: myndighetsbeslut (KINA)
 • PT010 – KOL: myndighetsbeslut (USA, EU)

Andra halvåret 2020

 • Imfinzi – neoadjuvant behandling av icke-småcellig lungcancer: övergripande resultat
 • Imfinzi – inoperabel icke småcellig lungcancer i stadium III (PACIFIC-2): övergripande resultat
 • Imfinzi +/- treme – levercancer (första linjens behandling): övergripande resultat
 • Lynparza – äggstockscancer (tredje linjens behandling, BRCAm): ansökan om registrering (USA)
 • Lynparza – pankreascancer (första linjens behandling, BRCAm): myndighetsbeslut (EU)
 • Brilinta - stroke (THALES): ansökan om registrering
 • Epanova – hypertriglyceridemi CVOT: övergripande resultat
 • roxadustat – anemi vid myelodysplastiskt syndrom: övergripande resultat
 • Fasenra – näspolyper: övergripande resultat
 • PT027 – astma: övergripande resultat
 • tezepelumab – allvarlig astma: övergripande resultat
 • anifrolumab – SLE: ansökan om registrering

2021

 • Imfinzi - neo-adjuvant NSCLC: ansökan om registrering
 • Imfinzi - adjuvant NSCLC: övergripande resultat, ansökan om registrering
 • Imfinzi - inoperabel NSCLC i stadium III (PACIFIC-2) ansökan om registrering
 • Imfinziinoperabel NSCLC i stadium III (PACIFIC-5): övergripande resultat
 • Imfinzi - NSCLC (första linjens behandling) (PEARL): övergripande resultat, ansökan om registrering
 • Imfinzi +/- treme – begränsad sjukdomsfas SCLC: övergripande resultat
 • Imfinzi +/- treme – cancer i urinblåsan (första linjens behandling) (NILE): övergripande resultat, ansökan om registrering
 • Imfinzi +/- treme - levercancer (första linjens behandling): ansökan om registrering
 • Imfinzi - levercancer (locoregional): övergripande resultat, ansökan om registrering
 • Imfinzi - gallvägscancer; övergripande resultat
 • Lynparza - adjuvant bröstcancer: övergripande resultat, ansökan om registrering
 • Lynparza - prostatacancer (första linjens behandling, kastrationsresistent): övergripande resultat, ansökan om registrering
 • Lynparza + cediranib - äggstockscancer (andra linjens behandling): ansökan om registrering
 • trastuzumab deruxtecan – avancerad/refraktär, metastaserad bröstcancer (HER2-positiv, tredje linjens behandling+): övergripande resultat, ansökan om registrering
 • trastuzumab deruxtecan - avancerad/refraktär, metastaserad bröstcancer (HER2-positiv, andra linjens behandling): övergripande resultat
 • trastuzumab deruxtecan - avancerad/refraktär, metastaserad bröstcancer (HER2-low): övergripande resultat
 • Farxiga - Kronisk njursjukdom: övergripande resultat, ansökan om registrering
 • Epanova - hypertriglyceridemi CVOT: ansökan om registrering
 • roxadustat - anemi vid myelodysplastiskt syndrom: ansökan om registrering
 • Fasenra - näspolyper: ansökan om registrering
 • PT027 - astma: ansökan om registrering
 • tezepelumab - allvarlig astma: ansökan om registrering

Telefonkonferens
En telefonkonferens för investerare och analytiker börjar klockan 13.00 CET idag. Ytterligare detaljer finns på astrazeneca.com.

Rapporteringskalender
Bolaget kommer att publicera resultaten för det fjärde kvartalet och helåret den 14 februari 2020.

Om AstraZeneca
AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, hjärt-/kärlsjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar samt andningsvägar. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. För mer information: astrazeneca.com Följ Bolaget på Twitter @AstraZeneca.

Den fullständiga versionen av resultatrapporten på engelska finns som bifogad PDF

Investor Relations    
Thomas Kudsk Larsen   +44 203 749 5712
Henry Wheeler Onkologi +44 203 749 5797
Christer Gruvris BioPharmaceuticals (hjärt-/kärlsjukdom, metabolism) +44 203 749 5711
Nick Stone BioPharmaceuticals (njursjukdom), ESG +44 203 749 5716
Josie Afolabi BioPharmaceuticals (andningsvägar), övriga läkemedel +44 203 749 5631
Craig Marks Finance, Fixed Income +44 7881 615 764
Jennifer Kretzmann Corporate access, retail investors +44 203 749 5824
Ring avgiftsfritt inom USA   +1 866 381 7277
Media Relations    
Gonzalo Viña   +44 203 749 5916
Rob Skelding Onkologi +44 203 749 5821
Rebecca Einhorn Onkologi +1301 518 4122 
Matt Kent BioPharmaceuticals +44 203 749 5906
Jennifer Hursit Övrigt +44 7384 799 726
Christina Malmberg Hägerstrand Sverige +46 8 552 53 106
Michele Meixell USA +1 302 885 2677
       

Prenumerera

Dokument & länkar