AstraZeneca PLC:s resultatrapport för första halvåret 2020

Starkt resultat under pandemin; ledare i kampen mot COVID-19

Under den globala COVID-19-pandemin har och kommer fortsatt AstraZenecas prioritering vara att säkert tillhandahålla företagets läkemedel till miljontals patienter. Under det första halvåret fortsatte intäkterna, vinsten och kassaflödet att växa. Denna utveckling stöttades av framgångsrika lanseringar av nya läkemedel1 och flera uppmuntrande framsteg från forskningsportföljen. Bolagets fokus på tillväxt genom innovation är skapad för att fortsatt stötta denna utveckling.

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar:
”Jag vill tacka mina medarbetare runt om i världen för att de presterat ett starkt resultat under första halvåret, levererat ytterligare intäktstillväxt och tagit ett till steg mot förbättrad lönsamhet och kassaflöde. Jag är i synnerhet nöjd med den stabila tillväxten på tillväxtmarknaderna och framgångarna för våra nya läkemedel. Vi har gjort ytterligare framsteg med vår forskningsportfölj, speciellt gäller detta de stora framgångarna för Tagrisso i ADAURA-studien och för Farxiga, som har utökat sin potential för fler sjukdomar än diabetes. Vi är också nöjda med vårt nya samarbete med Daiichi Sankyo rörande DS-1062 vilket stärker vår växande onkologiportfölj.

Dessutom har vårt företag satt igång ett betydande arbete mot COVID-19, med kapacitet att leverera över två miljarder doser av AZD1222, en accelererad utveckling av våra monoklonala antikroppar och nya studier för användning av Calquence och Farxiga vid behandling av patienter som drabbats av viruset.

Blickar vi framåt, innebär fortsättningen på vår strategi att vi har tillförsikt inför framtiden, samtidigt som vi förutser att det även fortsättningsvis kommer vara variationer i de kvartalsvisa resultaten. Vi står fast vid vår helårsprognos som styrks av ett fokus på ett kommersiellt genomförande och en spännande portfölj med nya läkemedel.”

Ekonomiskt resultat

Tabell 1: Utvecklingen i sammandrag

H1 2020 Q2 2020
MUSD Förändring i % MUSD Förändring i %
Utfall i fasta valutakurser2 Utfall i fasta valutakurser
Totala intäkter 12 629 12 14 6 275 8 11
Produktförsäljning 12 359 11 13 6 048 6 9
Intäkter från samarbeten 270 Ej relevant3 Ej
 relevant
227 Ej
relevant
Ej
relevant
     
Redovisad4 vinst per aktie (EPS)5 1,17 USD Ej relevant Ej
 relevant
0,58 USD Ej
relevant
Ej
relevant
Vinst per aktie för kärnverksamheten6 2,01 USD 24 26 0,96 USD 32 31

En mindre lagerrelaterad fördel i relation till totala intäkter speglar effekterna av den pågående COVID-19-pandemin under första halvåret.

De totala intäkterna ökade med 12% (14% i fasta valutakurser) till 12 629 MUSD under halvåret med tillväxt inom alla tre terapiområden7 samt i alla regioner. De totala intäkterna i korthet:

 • Intäkterna från nya läkemedel ökade med 42% (45% i fasta valutakurser) till 6 353 MUSD, inklusive tillväxt för nya läkemedel på tillväxtmarknaderna med 71% (79% i fasta valutakurser) till 1 406 MUSD. Dessa läkemedel stod för 50% av de totala intäkterna globalt (H1 2019: 40%)
 • Tillväxt inom alla terapiområden: Onkologi +28% (+31% i fasta valutakurser) till 5 324 MUSD, Nya CVRM8 +8% (+11% i fasta valutakurser) till 2 265 MUSD och Andningsvägar och Immunologi +5% (+7% i fasta valutakurser) till 2 676 MUSD. Under andra kvartalet minskade totala intäkter inom Andningsvägar och Immunologi med 11% (8% i fasta valutakurser) till 1 122 MUSD, något som speglar den negativa påverkan från COVID-19 på försäljningen av Pulmicort i Kina
 • Tillväxt i alla regioner: En ökning på tillväxtmarknaderna med 9% (15% i fasta valutakurser) till 4 329 MUSD, med en tillväxt i Kina på 10% (14% i fasta valutakurser) till 2 659 MUSD. Kina ökade med 7% under andra kvartalet (12% i fasta valutakurser) till 1 243 MUSD. De totala intäkterna i USA ökade med 13% under halvåret till 4 177 MUSD och i Europa med 17% (20% i fasta valutakurser) till 2 447 MUSD

COVID-19
Utöver den mängd insatser som beskrevs i den föregående resultatrapporten har företaget mobiliserat forskningsinsatser för att hitta nya sätt att hjälpa till att neutralisera SARS-CoV-2-viruset, minska cytokinstormen9 och begränsa organskador. Klicka här för den senaste informationen om AstraZenecas arbete kring COVID-19.

AstraZeneca har prioriterat en bred och rättvis försörjning av ett vaccin runt om i världen utan vinst under pandemin; detaljer om detta återfinns i avsnittet hållbarhet i detta dokument. I juli 2020 publicerades resultaten från den pågående fas I/II-studien COV001 som leds av University of Oxford i The Lancet. Resultaten visar att det rekombinanta adenovirusvaccinet AZD1222 (ChAdOx1 nCoV-19) tolererades och genererade robust immunrespons mot viruset SARS-CoV-2 hos de utvärderade deltagarna. Studier i sen fas pågår för närvarande i Storbritannien, Brasilien och Sydafrika och planeras starta i USA inom kort. Dessa studier ska fastställa hur väl vaccinet skyddar från COVID-19 och mäter säkerhet och immunrespons i olika åldersgrupper för olika doser.

Ytterligare detaljer om företagets breda forskning kring COVID-19 och dess utvecklingsprogram och avtal för att etablera tillverkningskapacitet beskrivs senare i den fullständiga resultatrapporten på engelska.

Riktlinjer
Bolaget tillhandahåller en prognos för helåret 2020 i fasta valutakurser för:

 • Totala intäkter, bestående av produktförsäljning och intäkter från samarbeten
 • Vinst per aktie för kärnverksamheten

Prognosen speglar delvis den förändrade och växande strategiska betydelsen av intäkter från samarbeten, vilka, över tid, primärt kommer att utgöras av potentiella intäkter från olika samarbeten, inklusive följande:

 • En andel av bruttoresultatet från försäljning av Enhertu på flera marknader, där denna försäljning redovisas av Daiichi Sankyo Company, Limited (Daiichi Sankyo)
 • En andel av bruttoresultatet från försäljning av roxadustat i Kina, vilket redovisas av FibroGen Inc. (FibroGen)10
 • Milstolpsintäkter från samarbetet med MSD11 angående Lynparza
 • Mindre milstolps- och royaltyintäkter från andra marknadsförda läkemedel och läkemedel i forskningsportföljen

Prognosen för helåret 2020 är oförändrad. De totala intäkterna förväntas öka med en hög ensiffrig till låg tvåsiffrig procentsats och vinsten per aktie för kärnverksamheten förväntas öka med en ’mid to high-teens’ procentsats.

AstraZeneca är medveten om de förhöjda risker och osäkerheter i samband med påverkan från COVID-19 som beskrivs senare i den fullständiga resultatrapporten. De kvartalsvisa variationerna i resultatet kan förväntas fortsätta.

AstraZeneca kan inte ge någon prognos eller några indikationer baserat på redovisat resultat eftersom företaget inte med säkerhet kan förutse väsentliga delar av redovisat resultat, inklusive justeringar till verkligt värde av skulder relaterade till förvärv, nedskrivningar av immateriella tillgångar och avsättningar vid juridiska uppgörelser. Se avsnittet Risker beträffande framåtriktade kommentarer i den fullständiga resultatrapporten.

Indikationer
Bolaget tillhandahåller indikationer för helåret 2020 i fasta valutakurser:

 • Bolaget fokuserar på att förstärka den operativa hävstångseffekten
 • En skattesats för kärnverksamheten på 18–22%. Variationer i skattesatsen för kärnverksamheten mellan kvartalen förväntas fortsätta
 • Investeringsnivån förväntas ligga relativt stabil jämfört med föregående år

Valutakurseffekter
Om valutakurserna för juli–december 2020 ligger kvar på samma genomsnitt som vi sett under halvåret förväntar vi oss en låg ensiffrig procentsats i negativ påverkan på totala intäkter och vinst per aktie för kärnverksamheten. Bolagets analys av valutakurskänslighet framgår av Operating and Financial Review i den fullständiga resultatrapporten.

Utvecklingen i sammandrag

 • Totala intäkter, bestående av produktförsäljning och intäkter från samarbeten, ökade med 12% under halvåret (14% i fasta valutakurser) till 12 629 MUSD. Produktförsäljningen ökade med 11% (13% i fasta valutakurser) till 12 359 MUSD, primärt tack vare resultaten för nya läkemedel på tillväxtmarknader och inom Onkologi
 • Redovisad bruttomarginal och bruttomarginal för kärnverksamheten12 låg stabilt på 81%; bruttomarginalen för kärnverksamheten minskade med en procentenhet i fasta valutakurser, något som delvis speglar påverkan från engångsjusteringar relaterade till värderingen av koncernens lager och ökad vinstandel från samarbetet med MSD avseende Lynparza. Bruttomarginalen för kärnverksamheten ökade under andra kvartalet med två procentenheter (en i fasta valutakurser) till 84%, vilket speglar mixen av produktförsäljning och effektivisering inom tillverkningen
 • De redovisade totala rörelsekostnaderna ökade med 1% under halvåret (3% i fasta valutakurser) till 8 322 MUSD och stod för 66% av de totala intäkterna (H1 2019: 73%). Totala rörelsekostnader för kärnverksamheten ökade med 5% (7% i fasta valutakurser) till 7 256 MUSD och stod för 57% av de totala intäkterna (H1 2019: 61%). Ökningen speglar delvis investeringar i forskningsportföljen, inklusive utvecklingen av Enhertu samt upphörandet under 2019 av förhandsfinansieringen för utvecklingen av Lynparza, som en del av det tidigare nämnda samarbetet med MSD; forsknings- och utvecklingskostnader för kärnverksamheten ökade med 8% under halvåret (9% i fasta valutakurser) till 2 712 MUSD. Ökningen i totala rörelsekostnader för kärnverksamheten drevs också av ytterligare försäljnings- och administrationsinvesteringar för lanseringar av onkologiläkemedel och AstraZenecas vidare expansion i Kina; försäljnings- och administrationskostnader för kärnverksamheten ökade under halvåret med 2% (5% i fasta valutakurser) till 4 353 MUSD
 • Den redovisade rörelsemarginalen ökade under halvåret med sex procentenheter till 20%; rörelsemarginalen för kärnverksamheten ökade med två procentenheter till 29%
 • Rapporterad vinst per aktie på 1,17 USD under halvåret stod för en ökning på 108% (106% i fasta valutakurser). Vinsten per aktie för kärnverksamheten ökade med 24% (26% i fasta valutakurser) till 2,01 USD. Denna ökning har skett trots en ökning i det viktade genomsnittliga antalet aktier till 1 312 miljoner (H1 2019: 1 289 miljoner)
 • Nettokassainflöde från rörelseverksamheten på 1 179 MUSD under halvåret representerade en ökning på årsbasis på 688 MUSD, vilket speglar en förbättring på 914 MUSD av det redovisade rörelseresultatet till 2 504 MUSD
 • En oförändrad utdelning för första halvåret på 0,90 USD per aktie

Affärsverksamheten i sammandrag

Onkologi
De totala intäkterna ökade med 28% under halvåret (31% i fasta valutakurser) till 5 324 MUSD.

Tabell 2: Resultat för utvalda onkologiläkemedel

  H1 2020 Q2 2020
MUSD Förändring i % MUSD Förändring i %
Utfall i fasta
valutakurser
Utfall i fasta
valutakurser
Tagrisso: Produktförsäljning 2 016 43 45 1 034 32 35
Imfinzi: Produktförsäljning 954 51 52 492 46 48
Lynparza: Produktförsäljning 816 57 60 419 48 52
Calquence: Produktförsäljning 195 Ej relevant Ej relevant 107 Ej relevant Ej relevant
Enhertu: Intäkter från samarbeten 36 Ej relevant Ej relevant 22 Ej relevant Ej relevant

Nya CVRM
De totala intäkterna ökade med 8% under halvåret (11% i fasta valutakurser) till 2 265 MUSD.

Tabell 3: Resultat för utvalda läkemedel inom Nya CVRM

  H1 2020 Q2 2020
MUSD Förändring i % MUSD Förändring i %
Utfall i fasta
valutakurser
Utfall i fasta
valutakurser
Farxiga: Produktförsäljning 848 17 21 443 17 23
Brilinta: Produktförsäljning 845 15 17 437 12 16
Bydureon: Produktförsäljning 216 (24) (23) 116 (18) (17)
Lokelma: Produktförsäljning 28 Ej relevant Ej relevant 17 Ej relevant Ej relevant
Roxadustat: Intäkter från samarbeten 11 Ej relevant Ej relevant 9 Ej relevant Ej relevant

Andningsvägar och Immunologi
De totala intäkterna ökade med 5% under halvåret (7% i fasta valutakurser) till 2 676 MUSD.

Tabell 4: Resultat för utvalda läkemedel inom Andningsvägar och Immunologi

  H1 2020 Q2 2020
MUSD Förändring i % MUSD Förändring i %
Utfall i fasta
 valutakurser
Utfall i fasta
valutakurser
Symbicort: Produktförsäljning 1 442 23 26 653 12 15
Pulmicort: Produktförsäljning 477 (33) (32) 97 (71) (69)
Fasenra: Produktförsäljning 426 44 45 227 36 37

Försäljningen av Pulmicort, varav merparten i Kina, påverkades negativt under halvåret av effekterna från COVID-19. Försäljningen av Pulmicort på tillväxtmarknaderna minskade med 36% (34% i fasta valutakurser) till 371 MUSD under första halvåret och med 78% (76% i fasta valutakurser) till 58 MUSD under andra kvartalet.

Tillväxtmarknader
Som bolagets starkaste region, med 34% av de totala intäkterna, ökade de totala intäkterna på tillväxtmarknaderna med 9% under halvåret (15% i fasta valutakurser) till 4 329 MUSD, inklusive:

En ökning i Kina på 10% under halvåret (14% i fasta valutakurser) till 2 659 MUSD; resultatet påverkades negativt av tidigare nämnda effekter från COVID-19 på försäljningen av Pulmicort. Andra kvartalet 2020: De totala intäkterna ökade med 7% (12% i fasta valutakurser) till 1 243 MUSD

En ökning exklusive Kina på 8% under halvåret (15% i fasta valutakurser) till 1 671 MUSD. Andra kvartalet 2020: De totala intäkterna ökade med 4% (15% i fasta valutakurser) till 813 MUSD

Hållbarhet i sammandrag
Den senaste utvecklingen av och framgångarna för Bolagets hållbarhetsprioriteringar redovisas nedan:

a) Tillgång till hälso- och sjukvård
Under perioden påskyndade AstraZeneca sin satsning på bred och rättvis tillgång till University of Oxfords COVID-19-vaccin, AZD1222, efter banbrytande avtal med US Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) om utveckling, produktion och leverans av vaccinet och parallella avtal med den brittiska regeringen, Europe’s Inclusive Vaccine Alliance (IVA), Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) och Gavi, The Vaccine Alliance (GAVI). Dessutom tecknade företaget ett licensavtal med Serum Institute of India (SII) om att leverera till låg- och medelinkomstländer och avtal med R-Pharm i Ryssland och SK Biopharmaceuticals Co., Ltd i Sydkorea om att tillverka och exportera på andra globala marknader. Runt om i världen bidrar dessa parallella avtal till en total tillverkningskapacitet på över två miljarder doser av vaccinet för att stötta en bred och rättvis tillgång, utan vinst för AstraZeneca under pandemin.

b) Miljöskydd
Pascal Soriot var en av 17613 företagsledare bland medlemsbolagen i projektet Science Based Targets som nyligen undertecknade ett uttalande där man uppmanade regeringar runt om i världen att anpassa sin ekonomiska hjälp och återhämtning för COVID-19 med den senaste klimatforskningen, som kungjorts av UN Global Compact (UNGC) i maj 2020.

c) Etik och öppenhet
AstraZeneca har bland annat i samband med ett fortsatt engagemang inom social integrering och mångfald erkänts av DiversityInc som ett av 2020 Top 50 Companies for Diversity; man omnämndes också av DiversityInc som ett föregångsföretag för homo-, bi- och transsexuella anställda (HBT-personer).

En mer omfattande hållbarhetsuppdatering finns i den fullständiga resultatrapporten på engelska.

Anmärkningar
Följande noter avser sidorna ett till fem.

 1. Tagrisso, Imfinzi, Lynparza, Calquence, Enhertu, Koselugo, Farxiga, Brilinta, Lokelma, roxadustat, Fasenra, Bevespi och Breztri. De nya läkemedlen utgör pelarna inom de tre terapiområdena onkologi, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar samt andningsvägar och immunologi och är viktiga plattformar för framtida tillväxt. Totala intäkter för Enhertu och roxadustat under halvåret speglar helt intäkter från pågående samarbeten.
 2. Fasta valutakurser. Dessa ekonomiska nyckeltal överensstämmer inte med god redovisningssed (non-GAAP measures) eftersom de exkluderar effekterna från valutarörelser från de redovisade resultaten.
 3. Ej relevant.
 4. Redovisade ekonomiska mått är de finansiella resultat som presenteras i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), som utfärdats av International Accounting Standards Board och antagits av EU. Storbritannien håller på att etablera sin egen godkännandeprocess av IFRS-bestämmelser för efter det att Brexit trätt i kraft, och de förväntas vara klara senare under 2020, men i nuvarande läge kommer man att följa EU:s godkännandeprocess.
 5. Vinst per aktie.
 6. Ekonomiska mått avseende kärnverksamheten. Dessa mått överensstämmer inte med god redovisningssed (non-GAAP measures) eftersom de, i motsats till redovisat resultat, inte kan härledas direkt ur informationen i koncernens delårsrapport. Se Operating and Financial Review i den fullständiga resultatrapporten på engelska för en definition av de ekonomiska måtten för kärnverksamheten och en avstämning av de ekonomiska måtten mellan kärnverksamheten och redovisat resultat.
 7. Definieras här som Onkologi, Nya CVRM samt Andningsvägar och Immunologi.
 8. Nya CVRM (kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar) omfattar Brilinta, läkemedel för njursjukdomar och diabetes.
 9. En allvarlig immunreaktion där kroppen frigör alltför många cytokiner i blodet alltför snabbt. Cytokiner är cellsignallerande proteiner som hjälper kommunikationen i medfödda och adaptiva immunresponser och stimulerar cellrörelser mot ställen som utsatts för inflammation och infektion.
 10. FibroGen och AstraZeneca samarbetar om utveckling och kommersialisering av roxadustat i USA, Kina och andra globala marknader. FibroGen och Astellas Pharma Inc. (Astellas) och AstraZeneca samarbetar om utveckling och kommersialisering av roxadustat i geografiska områden som Japan, Europa, OSS, Mellanöstern och Sydafrika.
 11. Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA (kallas MSD utanför USA och Kanada)
 12. Bruttovinst definieras som totala intäkter minus kostnad för sålda varor. Beräkningen av redovisad bruttomarginal och bruttomarginal för kärnverksamheten exkluderar påverkan från intäkter från samarbeten och tillhörande kostnader, och speglar därför de underliggande resultaten för produktförsäljningen.
 13. Per den första juli 2020

Tabell 5: Forskningsportföljen i sammandrag

Följande tabell beskriver betydande utveckling av portföljen i sen klinisk utvecklingsfas sedan föregående resultatrapport:

Myndighets-godkännanden
 • Lynparza – äggstockscancer (första linjens behandling, HRD+[14]) (PAOLA-1) (USA)
 • Lynparza – pankreascancer (första linjens behandling, BRCAm[15]) (EU)
 • Lynparza – prostatacancer (andra linjens behandling, HRRm[16]) (USA)
 • Farxiga – hjärtsvikt[17] CVOT[18] (USA)
 • Brilinta – kranskärlssjukdom[19]/diabetes typ 2[20] CVOT (USA)
 • Bevespi – KOL[21] (KINA)
 • Breztri – KOL (USA)
Godkännanden från registreringsmyndighet och/eller ansökan om registrering
 • Enhertu – bröstcancer (tredje linjens behandling, HER2+[22]) (EU)
 • Enhertu – magcancer (tredje linjens behandling, HER2+) (JAPAN)
 • Brilinta/Brilique – stroke (THALES) (USA, EU)
Övergripande resultat från viktiga fas III-studier eller andra större händelser
 • Imfinzi – ES[23]-SCLC[24]: positivt utlåtande (EU)
 • Enhertu – bröstcancer (tredje linjens behandling, HER2+): snabbare prövningsförfarande (EU)
 • Enhertu – magcancer (HER2+): Särläkemedelsstatus, status som genombrytande behandling (USA)
 • Enhertu - NSCLC[25] (andra linjens behandling, HER2m[26]): Status som genombrytande behandling (USA)
 • Calquence –kronisk lymfatisk leukemi[27]: positivt utlåtande (EU)
 • selumetinib – NF1[28]: särläkemedelsstatus (JAPAN)
 • Farxiga – CKD[29] primära och alla sekundära effektmått nåddes
 • Brilinta – stroke (THALES): Prioriterad granskning (USA)

Tabell 6: Forskningsportföljen – förväntade större nyheter
Innovation är avgörande för att tillgodose stora patientbehov och är något som ligger i centrum för bolagets tillväxtstrategi. Vårt fokus på forskning och utveckling är utformat att ge starka och hållbara resultat från forskningsportföljen.

Tidplan Nyhetsflöde
Andra halvåret 2020
 • Tagrisso – adjuvant NSCLC (EGFRm[30]): ansökan om registrering
 • Imfinzi – inoperabel[31], NSCLC i stadium III (PACIFIC-2): övergripande resultat
 • Imfinzi – ES-SCLC: myndighetsbeslut (EU, JAPAN)
 • Imfinzi +/- treme[32] – levercancer (första linjens behandling): övergripande resultat, ansökan om registrering
 • Lynparza – äggstockscancer (första linjens behandling) (PAOLA-1): myndighetsbeslut (EU, JAPAN)
 • Lynparza – äggstockscancer (tredje linjens behandling, BRCAm): ansökan om registrering
 • Lynparza – bröstcancer (BRCAm): myndighetsbeslut (KINA)
 • Lynparza – prostatacancer (andra linjens behandling): myndighetsbeslut (EU)
 • Enhertu – bröstcancer (tredje linjens behandling, HER2+): myndighetsbeslut (EU)
 • Enhertu – magcancer (tredje linjens behandling, HER2+): myndighetsbeslut (JAPAN)
 • Calquence – kronisk lymfatisk leukemi: myndighetsbeslut (EU)
 • Forxiga – diabetes typ 2 CVOT: myndighetsbeslut (KINA)
 • Forxiga – hjärtsvikt CVOT: myndighetsbeslut (EU, JAPAN)
 • Farxiga – kronisk njursvikt: ansökan om registrering
 • Brilinta – stroke (THALES): myndighetsbeslut (USA)
 • Brilinta – stroke (THALES): ansökan om registrering (, KINA)
 • roxadustat – anemi på grund av kronisk njursvikt: myndighetsbeslut (USA)
 • Symbicort – mild astma: myndighetsbeslut (KINA)
 • Symbicort – mild astma: ansökan om registrering (EU)
 • Fasenra – näspolyper[33]: övergripande resultat
 • PT010 – KOL: myndighetsbeslut EU)
 • tezepelumab – allvarlig astma: övergripande resultat
 • anifrolumab – lupus (SLE[34]): ansökan om registrering
 • AZD1222 - SARS-CoV-2: övergripande resultat, ansökan om registrering
Första halvåret 2021
 • Imfinzi – inoperabel NSCLC i stadium III (PACIFIC-2): ansökan om registrering
 • Imfinzi – NSCLC (första linjens behandling) (PEARL): övergripande resultat
 • Imfinzi +/- treme – cancer i huvud och hals (första linjens behandling): övergripande resultat, ansökan om registrering
 • Lynparza – pankreascancer (första linjens behandling, BRCAm): myndighetsbeslut (JAPAN)
 • Lynparza – prostatacancer (andra linjens behandling): myndighetsbeslut (JAPAN)
 • Lynparza – adjuvant bröstcancer: övergripande resultat,
 • Calquence – kronisk lymfatisk leukemi: myndighetsbeslut (JAPAN)
 • Koselugo – NF1: myndighetsbeslut (EU)
 • Forxiga – hjärtsvikt CVOT: myndighetsbeslut (KINA)
 • Brilique/Brilinta – kranskärlssjukdom/diabetes typ 2 CVOT: myndighetsbeslut (EU, JAPAN, KINA)
 • Brilique – stroke (THALES) myndighetsbeslut (EU)
 • Fasenra – näspolyper, ansökan om registrering
 • tezepelumab – allvarlig astma: ansökan om registrering
Andra halvåret 2021
 • Imfinzi – NSCLC (första linjens behandling) (PEARL): ansökan om registrering
 • Imfinzi – adjuvant cancer i urinblåsan: övergripande resultat,
 • Imfinzi – levercancer (lokoregional): övergripande resultat, ansökan om registrering
 • Imfinzi – gallvägscancer: övergripande resultat
 • Imfinzi +/- treme – NSCLC (första linjens behandling) (POSEIDON): övergripande resultat (total överlevnad), ansökan om registrering’
 • Lynparza – adjuvant bröstcancer, ansökan om registrering
 • Lynparza – prostatacancer (första linjens behandling, kastrationsresistent): övergripande resultat, ansökan om registrering
 • Enhertu – bröstcancer (tredje linjens behandling, HER2+) (fas III): övergripande resultat,
 • Enhertu – bröstcancer (andra linjens behandling, HER2+): övergripande resultat, ansökan om registrering
 • Enhertu – bröstcancer (låg HER2[35]): övergripande resultat,
 • Calquence – kronisk lymfatisk leukemi (andra linjens behandling) (ELEVATE R/R): övergripande resultat, ansökan om registrering
 • Farxiga – hjärtsvikt (HFpEF[36]): övergripande resultat, ansökan om registrering
 • PT027 – astma: övergripande resultat, ansökan om registrering

Den fullständiga versionen på engelska finns nedan som en bifogad fil

Telefonkonferens
En telefonkonferens för investerare och analytiker börjar klockan 12.45 CET idag. Ytterligare detaljer finns på astrazeneca.com.

Rapporteringskalender
Företaget kommer att publicera resultaten för de tre första kvartalen samt för det tredje kvartalet torsdagen den 5 november 2020.

AstraZeneca
AstraZeneca (LSE/STO/NYSE: AZN) är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar samt andningsvägar och immunologi. AstraZeneca är baserade i Cambridge i Storbritannien och bedriver verksamhet i över 100 länder. Dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. För mer information: astrazeneca.com Följ Bolaget på Twitter @AstraZeneca.

Kontakter
Kontaktuppgifter till Investor Relations Team finns här. Kontaktuppgifter till mediateamet finns här.

 

[14]homolog rekombinationsdefekt, positiv.
[15] Mottaglighetsgen för bröstcancer har halverats, muterats.
[16] homolog rekombinationsreparation, mutation.
[17] Hjärtsvikt.
[18] CVOT – kardiovaskulär utfallsstudie.
[19] CAD – kranskärlssjukdom.
[20] Diabetes typ 2.
[21] Kroniskt obstruktiv lungsjukdom.
[22] Human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2-positiv.
[23] Framskridet stadium.
[24] Småcellig lungcancer.
[25] NSCLC – icke-småcellig lungcancer.
[26] HER2-mutation.
[27] Kronisk lymfocytisk leukemi.
[28] Neurofibromatos typ 1, ett genetiskt tillstånd som gör att tumörer växer längs nerver i huden, hjärnan och andra delar av kroppen.
[29] Kronisk njursvikt
[30] Epidermal tillväxtfaktorreceptor, muterad.
[31] Tumören kan inte tas bort helt genom kirurgi.
[32] Tremelimumab.
[33] Smärtfria, godartade mjuka utväxter inuti näsan.
[34] Systemisk lupus erytematos, en kronisk autoimmun sjukdom som orsakar inflammation i bindväv i hela kroppen.
[35] HER2-test med immunhistokemi (IHC) 1+ eller 2+ med fluorescens in situ-hybridisering (ISH) med negativt provresultat.
[36] hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar