AstraZeneca PLC:s resultatrapport för första halvåret och andra kvartalet 2017

AstraZenecas resultat som förväntat - forskningsportföljen fortsätter att leverera

     Halvår 1 2017  Kvartal 2 2017 
MUSD  Förändring i %  MUSD  Förändring i % 
   Utfall[1]
i fasta
valutakurser
[2]
Utfall  i fasta
valutakurser
 
Totala intäkter  10 456  (11)  (9)  5 051  (10)  (8) 
Produktförsäljning  9 783  (11)  (10)  4 940  (10)  (8) 
Externa samarbeten  673  (2)  (1)  111  (17)  (15) 
  
Redovisat rörelseresultat  1 842  37  22  925  n/m  n/m 
Rörelseresultat för kärnverksamheten[3] 3 215  1 548  10 
  
Redovisad vinst per aktie (EPS)  0,80 USD  58  41  0,38 USD  n/m  n/m 
Vinst per aktie för kärnverksamheten[3] 1,86 USD  0,87 USD 
 • De kvarvarande effekterna efter förlorad exklusivitet för Crestor och Seroquel XR i USA påverkade produktförsäljningen
 • Fortsatt kostnadskontroll:
  -       Redovisade FoU-kostnader minskade med 5% (1% i fasta valutakurser) till 2 802 MUSD
  -       FoU-kostnader för kärnverksamheten minskade med 7% (4% i fasta valutakurser) till 2 617 MUSD
  -       Redovisade försäljnings- och administrationskostnader minskade med 17% (15% i fasta valutakurser) till 4 658 MUSD
  -       Försäljnings- och administrationskostnader för kärnverksamheten minskade med 12% (9% i fasta valutakurser) till 3 728 MUSD
 • Övriga redovisade netto rörelseintäkter och rörelsekostnader ökade med 97% (101% i fasta valutakurser) till 839 MUSD; Övriga netto rörelseintäkter och rörelsekostnader för kärnverksamheten ökade med 105% (108% i fasta valutakurser) till 958 MUSD 
 • Redovisad vinst per aktie ökade med 58% (41% i fasta valutakurser) till 0,80 USD; vinst per aktie för kärnverksamheten ökade med 5% (1% i fasta valutakurser) till 1,86 USD  
 • En oförändrad utdelning för första halvåret på 0,90 USD per aktie 
 • Oförändrad prognos för helåret 2017

Affärsverksamheten i sammandrag  

Tillväxtplattformarna växte med 2% (3% i fasta valutakurser), och stod för 70% av de totala intäkterna: 

 • Tillväxtmarknader: 3% tillväxt (6% i fasta valutakurser), vilket underbyggdes av ökad försäljning i Kina på 3% (8% i fasta valutakurser). De ekonomiska förhållanden i Latinamerika och Saudiarabien begränsade den generella tillväxten på tillväxtmarknaderna 
 • Andningsvägar: En minskning på 6% (4% i fasta valutakurser), vilket speglar den konkurrensutsatta miljön för Symbicort i USA  
 • Ny CVMD[4]: Tillväxt på 3% (4% i fasta valutakurser). Tillväxt för Brilinta på 26% (28% i fasta valutakurser) och tillväxt för Farxiga på 22% (22% i fasta valutakurser) motverkades av övrig diabetes 
 • Japan: Tillväxt på 7% (6% i fasta valutakurser) med ökande utveckling andra kvartalet 2017, vilket speglar de stora framgångarna med Tagrisso  
 • Ny onkologi[5]: Försäljning på 537 MUSD (halvår 1 2016: 251 MUSD); särskilt gynnande tillväxt för Tagrisso. Lynparzas resultat i USA speglade den aktuella indikationen 

Uppnå ledarskap inom forskningen
Nedan beskrivs utvecklingen av portföljen i sen klinisk utvecklingsfas sedan föregående resultatrapport:

Myndighets­godkännanden

 • Imfinzi (durvalumab)cancer i urinblåsan (USA) 
 • Faslodex – bröstcancer (första linjens behandling) (EU) (JAPAN) 
 • Kyntheum (brodalumab) – psoriasis (EUgenom partner) 

Accepterade ansökningar om registrering

 • Lynparza – äggstockscancer (andra linjens behandling) (EU. JAPAN) 
 • Bevespi – Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) (EU) 

Övergripande resultat från fas III eller andra viktiga studier

 • Imfinzi – lungcancer (PACIFIC) 
 • Bydureon – diabetes typ 2, kardiovaskulär utfallsstudie (uppfyllde det primära säkerhetsmålet, uppfyllde inte det primära effektivitetsmålet) 
 • tralokinumab – allvarlig, okontrollerad astma (mötte inte det primära målet) 

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar resultatet:
”Vårt resultat för första halvåret var i linje med förväntningarna eftersom vi påverkades av effekterna av patentutgången för Crestor och Seroquel XR i USA. Vi fortsatte att leverera nyskapande forskning inom alla våra forskningsområden, i synnerhet inom onkologi. Imfinzi lanserades mot cancer i urinblåsan, samtidigt som vi publicerade banbrytande data inom bröstcancer för Lynparza, vår först-i-klassen PARP-hämmare. Inom lungcancer har vi stärkt vår unika portfölj som fokuserar på både de genetiska drivkrafterna bakom sjukdomar och på immunoterapier. Under första halvåret publicerade vi positiva resultat för Imfinzi i PACIFIC-studien och rapporterade ytterligare positiva data för Tagrisso för patienter med metastaser i det centrala nervsystemet.”  

”Jag känner stor entusiasm över den omvandling vi går igenom, drivet av vår forskningsportfölj, samtidigt som vi fortsätter att leverera till aktieägarna enligt strategin om att återgå till hållbar långsiktig tillväxt. Under detta viktiga år för AstraZeneca fortsätter vi att fokusera på att förverkliga potentialen i vår forskningsportfölj, att öka tillväxten för våra nyligen lanserade läkemedel och att föra ut vår starka forskning till patienterna.” 

Prognos för helåret 2017: Oförändrad
Företaget lämnar enbart en prognos för totala intäkter samt vinst per aktie för kärnverksamheten. Alla kommentarer i detta avsnitt avser fasta valutakurser och är oförändrade sedan föregående resultatrapport: 

Totala intäkter  En låg till medelhög ensiffrig procentuell nedgång 
Vinst per aktie för kärnverksamheten  En ”low to mid teens” procentuell nedgång * 

*I prognosen för vinst per aktie för kärnverksamheten räknar vi med en normaliserad effektiv skattesats för kärnverksamheten på 16–20% för helåret 2017 (helåret 2016: 11%) 

Prognosen bygger på grundscenarioantaganden om forskningsportföljens framsteg samt den omfattande nivån på nyhetsflödet som beskrivs på nästa sida. De kvartalsvisa variationerna i resultatet är förväntade, medan årsjämförelserna förväntas jämnas ut under den andra halvan av året, då påverkan från lanseringen av de generiska Crestor-läkemedlen i USA kan ses på årsbasis. 

Bolaget presenterar enbart prognos för vinst per aktie för kärnverksamheten i fasta valutakurser. Det går inte att ge någon prognos baserad på redovisat/GAAP eftersom bolaget inte med säkerhet kan förutse väsentliga delar av redovisat/GAAP-resultat, inklusive justeringar till verkligt värde av skulder relaterade till förvärv, nedskrivningar av immateriella tillgångar och avsättningar vid juridiska uppgörelser.  

Se avsnittet ”Risker beträffande framåtriktade kommentarer” i slutet av den fullständiga resultatrapporten. 

Förutom den oförändrade prognosen ovan lämnar företaget också oförändrade indikationer inom andra delar av resultaträkningen. Summan av externa samarbeten och övriga netto rörelseintäkter och rörelsekostnader under helåret 2017 förväntas ligga över dem för helåret 2016. Återkommande och löpande intäkter6 förväntas öka ytterligare i proportion till totala externa samarbeten under helåret 2017 (helåret 2016: 21%). FoU-kostnader för kärnverksamheten förväntas ligga i stort sett i linje med dem under helåret 2016 och företaget väntar sig en ytterligare minskning av försäljnings- och administrationskostnader för kärnverksamheten under helåret 2017, vilket speglar företagets utveckling framöver. En fullständig redovisning av dessa poster återfinns i Operating and Financial Review i den fullständiga resultatrapporten  

Valutakurseffekter helåret 2017
Baserat enbart på genomsnittliga valutakurser under första halvåret 2017 samt företagets publicerade valutakurskänslighet fortsätter vi att förvänta oss en låg ensiffrig procentsats i negativ påverkan från valutarörlighet vad gäller totala intäkter samt en minimal påverkan på vinsten per aktie för kärnverksamheten. Ytterligare detaljer om valutakänsligheter framgår av Operating and Financial Review i den fullständiga resultatrapporten. 

Noter 

 1. Samtliga tillväxttal anges i fasta valutakurser om inte annat anges. 
 2. Fasta valutakurser. Dessa är ekonomiska nyckeltal som inte regleras av god redovisningssed (non-GAAP measures) eftersom de exkluderar effekterna från valutarörelser från de redovisade resultaten. 
 3. Ekonomiska mått avseende kärnverksamheten. Dessa mått överensstämmer inte med god redovisningssed (non-GAAP measures) eftersom de, i motsats till redovisat resultat, inte kan härledas direkt ur informationen i koncernens bokslut. Se Operating and Financial Review i den fullständiga resultatrapporten för en definition av de ekonomiska måtten för kärnverksamheten och en avstämning av de ekonomiska måtten mellan kärnverksamheten och redovisat resultat. 
 4. Ny kardiovaskulära och metabola sjukdomar, innefattar Brilinta och diabetes. 
 5. Ny onkologi omfattar Lynparza, Tagrisso, Iressa (USA) och Imfinzi. 
 6. Återkommande och löpande intäkter definieras som externa samarbeten exklusive initiala intäkter. 
 7. Alla kommentarer i denna rapport avser resultatet för första halvåret 2017, försåvitt inte annat anges. 

Forskningsportföljen: kommande större nyheter
Innovation är avgörande för att tillgodose stora patientbehov och är något som ligger i centrum för företagets tillväxtstrategi. Vårt fokus på forskning och utveckling är utformat att ge starka resultat för forskningsportföljen.

Mitten av 2017

 • Imfinzi +/- tremelimumab (treme) – lungcancer (MYSTIC): övergripande resultat 

Andra halvåret 2017

 • Faslodex – bröstcancer (första linjens behandling): myndighetsbeslut (USA) 
 • Lynparza – äggstockscancer (andra linjens behandling): myndighetsbeslut (USA) 
 • Lynparza – bröstcancer: ansökan om registrering 
 • Tagrisso – lungcancer (första linjens behandling): övergripande resultat, ansökan om registrering

   
 • Imfinzi – lungcancer (PACIFIC) ansökan om registrering 
 • Imfinzi +/- treme – lungcancer (MYSTIC): ansökan om registrering 
 • Imfinzi +/- treme – lungcancer (ARCTIC): övergripande resultat, ansökan om registrering
   
 • acalabrutinib – blodcancer: ansökan om registrering (USA) (fas II)*  
 • moxetumomab – leukemi: övergripande resultat 
 • Bydureon – autoinjektor: myndighetsbeslut (USA); ansökan om registrering (EU)
   
 • benralizumab – allvarlig, okontrollerad astma: myndighetsbeslut (USA) 
 • tralokinumab – allvarlig, okontrollerad astma: övergripande resultat 

Första halvåret 2018

 • Lynparza – äggstockscancer (andra linjens behandling): myndighetsbeslut (EU, JAPAN)  
 • Lynparza – äggstockscancer (första linjens behandling): övergripande resultat, ansökan om registrering 
 • Imfinzi +/- treme – cancer i huvud och hals (KESTREL): övergripande resultat  
 • Imfinzi +/- treme – cancer i huvud och hals (EAGLE): övergripande resultat 
 • moxetumomab – leukemi: ansökan om registrering 
 • selumetinib – sköldkörtelcancer: övergripande resultat, ansökan om registrering 
 • Bevespi – KOL: ansökan om registrering (JAPAN) 
 • Duaklir – KOL: ansökan om registrering (USA) 
 • benralizumab – allvarlig, okontrollerad astma: myndighetsbeslut (EU, JAPAN) 
 • tralokinumab – allvarlig, okontrollerad astma: ansökan om registrering 
 • PT010 – KOL: övergripande resultat 

Andra halvåret 2018

 • Imfinzi +/- treme – lungcancer (NEPTUNE): övergripande resultat, ansökan om registrering 
 • Imfinzi +/- treme – cancer i huvud och hals (KESTREL): ansökan om registrering 
 • Imfinzi +/- treme – cancer i huvud och hals (EAGLE): ansökan om registrering 
 • Imfinzi +/- treme – cancer i urinblåsan (DANUBE): övergripande resultat, ansökan om registrering
   
 • roxadustat – anemi: ansökan om registrering (USA)
   
 • Bevespi – KOL: myndighetsbeslut (EU) 
 • benralizumab – KOL: övergripande resultat, ansökan om registrering 
 • PT010 – KOL: ansökan om registrering (JAPAN)
   
 • anifrolumab – lupus: övergripande resultat

Termen ”övergripande resultat” i detta avsnitt avser övergripande resultat från fas III, om inget annat anges.
*Potentiell snabb marknadslansering inför randomiserade, kontrollerade studier.
 

Telefonkonferens
En telefonkonferens och en webbsändning för investerare och analytiker, anordnat av ledningen, börjar klockan 14.30 CET idag. Ytterligare detaljer finns på www.astrazeneca.com/investors

Rapporteringskalender
Företaget kommer att publicera resultaten för de tre första kvartalen samt för det tredje kvartalet den 9 november 2017.

En fullständig version av rapporten på engelska finns som en bifogad PDF

Om AstraZeneca
AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägar. Företaget är också aktivt inom inflammation, infektion och neurovetenskap genom ett antal samarbeten. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. För mer information: www.astrazeneca.com, och www.astrazeneca.se Följ oss på Twitter @AstraZeneca och @AstraZenecaSE. 

Media Relations 
Esra Erkal-Paler  Storbritannien/Globalt  +44 203 749 5638 
Rob Skelding  Storbritannien/Globalt  +44 203 749 5821 
Karen Birmingham  Storbritannien/Globalt  +44 203 749 5634 
Matt Kent  Storbritannien/Globalt  +44 203 749 5906 
Jacob Lund  Sverige  +46 8 553 260 20 
Michele Meixell  USA  +1 302 885 2677 
Investor Relations 
Thomas Kudsk Larsen    +44 203 749 5712 
Craig Marks  Finance, Fixed Income, M&A  +44 7881 615 764 
Henry Wheeler  Oncology  +44 203 749 5797 
Mitchell Chan  Oncology  +1 240 477 3771 
Lindsey Trickett  Cardiovascular & Metabolic Diseases   +1 240 543 7970 
Nick Stone  Respiratory  +44 203 749 5716 
Christer Gruvris  Autoimmunity, Neuroscience & Infection  +44 203 749 5711 
Ring avgiftsfritt inom USA  +1 866 381 7277 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar