AstraZeneca PLC:s resultatrapport för första kvartalet 2019

Report this content

Den positiva försäljningsutvecklingen fortsätter och den operativa hävstångseffekten bidrog till vinsttillväxten

Tillväxten inom produktförsäljning på 10% (14% i fasta valutakurser[1]) till 5 465 MUSD bidrog till resultatet för det första kvartalet, och speglar den hållbara utvecklingen för våra nya läkemedel[2] (+77%, +83% i fasta valutakurser). Försäljningen inom onkologi ökade med 54% (59% i fasta valutakurser), inom nya kardiovaskulära, njursjukdomar och metabola sjukdomar med 15% (19% i fasta valutakurser) och försäljningen inom andningsvägar ökade, tack vare stark tillväxt för Fasenra, med 9% (14% i fasta valutakurser). Försäljningen på tillväxtmarknaderna ökade med 14% (22% i fasta valutakurser). Försäljningen i Kina ökade med 21% (28% i fasta valutakurser) och även de övriga regionerna på tillväxtmarknaderna visade stark tilväxt i fasta valutakurser. Försäljningen i USA ökade med 20%, medan försäljningen i Europa minskade med 12% (6% i fasta valutakurser). Försäljningen i Japan ökade med 26% (27% i fasta valutakurser) till 501 MUSD.  

Den redovisade rörelsemarginalen ökade med sju procentenheter till 20% och rörelsemarginalen för kärnverksamheten ökade med 13 procentenheter till 30%. Dessa ekonomiska resultat följdes av en fortsatt positiv utveckling av forskningsportföljen och 2019 förväntas bli ytterligare ett händelserikt år. 

Q1 2019  
MUSD Förändring i %
Utfall i fasta valutakurser
Produktförsäljning 5 465 10 14
Intäkter från samarbeten[4] 26 (87) (86)
Totala intäkter 5 491 6 11
Redovisat[5] rörelseresultat 1 097 58 68
Rörelseresultat för kärnverksamheten[6] 1 650 84 96
Redovisad vinst per aktie (EPS) 0,47 USD 75 90
Vinst per aktie för kärnverksamheten 0,89 USD 85 100

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar resultatet:
”Vår tillväxt på 14% inom produktförsäljning under kvartalet speglar framgångarna för våra nya läkemedel och på tillväxtmarknaderna. Inom onkologi fortsatte Tagrisso, Imfinzi och Lynparza att prestera väl och inom BioPharma växte också Farxiga, Brilinta och Fasenra starkt. Tillväxtmarknaderna, den största regionen sett till produktförsäljning, levererade ett enastående resultat med en tillväxttakt på 22%; samtliga underregioner inom denna region växte starkt, inklusive Kina med 28%.

Rörelseresultatet för kärnverksamheten nästan fördubblades och uppvisade en starkt förbättrad rörelse-marginal. Samtidigt som den finansiella starten på året varit mycket upplyftande fortsatte vi den produktiva och hållbara utvecklingen av vår forskningsportfölj. Myndighetsgodkännandet av Lynparza i EU för behandling av metastaserad bröstcancer och godkännande av Farxiga för diabetes typ 1 kan särskilt nämnas. Det nyligen tillkännagivna samarbetet med Daiichi Sankyo har också breddat en spännande onkologiportfölj med en potentiellt transformativ cancerbehandling som kan gynna patienter i hela världen. Vi uppskattar stödet från våra aktieägare i genomförandet av denna exceptionella möjlighet.”

Utvecklingen i sammandrag  

- Produktförsäljningen ökade med 10% under kvartalet (14% i fasta valutakurser) till 5 465 MUSD 

- Den redovisade bruttomarginalen ökade med två procentenheter (tre i fasta valutakurser) till 79%, något som delvis speglade mixen i produktförsäljningen; bruttomarginalen för kärnverksamheten ökade också med två procentenheter till 80% 

-  De redovisade rörelsekostnaderna ökade med 1% (5% i fasta valutakurser) till 3 858 MUSD och motsvarade 70% av de totala intäkterna (Q1 2018: 74%). Rörelsekostnader för kärnverksamheten ökade med 1% (5% i fasta valutakurser) till 3 369 MUSD och motsvarade 61% av de totala intäkterna (Q1 2018: 65%)

 -  Redovisade forsknings- och utvecklingskostnader minskade med 1% (en ökning på 3% i fasta valutakurser) till 1 266 MUSD. Forsknings- och utvecklingskostnader för kärnverksamheten ökade med 1% (en ökning på 3% i fasta valutakurser) till 1 225 MUSD 

- Redovisade försäljnings- och administrationskostnader ökade med 2% (7% i fasta valutakurser) till 2 514 MUSD; försäljnings- och administrationskostnader för kärnverksamheten ökade med 2% (6% i fasta valutakurser) till 2 066 MUSD, något som speglar det pågående ytterligare stödet för nya läkemedel och tillväxten i Kina  

- Övriga redovisade rörelseintäkter och rörelsekostnader ökade med 26% (27% i fasta valutakurser) till 593 MUSD, något som primärt speglar påverkan från avyttringen av de amerikanska rättigheterna till Synagis; övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader för kärnverksamheten ökade med 379% (383% i fasta valutakurser) till 594 MUSD 

- Den redovisade rörelsemarginalen ökade med sju procentenheter till 20%; rörelsemarginalen för kärnverksamheten ökade med 13 procentenheter till 30% 

- Redovisad vinst per aktie på 0,47 USD, baserat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier om 1 267 miljoner, en ökning om 75% (90% i fasta valutakurser); den redovisade skattesatsen var 26% (Q1 2018: 16%). Vinsten per aktie för kärnverksamheten ökade med 85% (100% i fasta valutakurser) till 0,89 USD; skattesatsen för kärnverksamheten var 23% (Q1 2018: 18%). Skattesatserna speglade den geografiska mixen av vinster och påverkan från avyttringstransaktioner 

- Den 29 mars 2019 annonserade Bolaget en riktad nyemission om 3 500 MUSD i samband med att det strategiska samarbetet med Daiichi Sankyo Company, Limited (Daichii Sankyo) offentliggjordes. Syftet med denna emission var att finansiera en initial investering och en nära förestående milstolpsbetalning i samarbetet, i kombination med att stärka Bolagets balansräkning. Emissionen gjordes i enlighet med Bolagets prioriteringar för kapitalallokering, samt även att upprätthålla en stark kreditvärdering. Aktieemissionen innebar en lämplig avvägning mellan bolagets aktieägare och långivare

Affärsverksamheten i sammandrag
Onkologi
Produktförsäljningen inom Onkologi hade en tillväxt på 54% under kvartalet (59% i fasta valutakurser) till 1 892 MUSD, inklusive: 

- Försäljningen av Tagrisso på 630 MUSD speglar en tillväxt på 86% (92% i fasta valutakurser) som drevs av myndighetsgodkännanden 2018 som standardbehandling (SoC) vid första linjens behandling av EGFR[7]-muterad (EGFRm) icke-småcellig lungcancer[7]. Nedgången i försäljningen i USA återspeglar lager och brutto till netto förändringar, men den underliggande tillväxten var ändock fortsatt stark. Globalt blev Tagrisso AstraZenecas bäst säljande läkemedel under kvartalet

- Försäljningen av Imfinzi på 295 MUSD speglar en tillväxt på 376% (381% i fasta valutakurser). Tillväxten är resultatet av pågående lanseringar för behandling av patienter med inoperabel, icke-småcellig lungcancer i stadium III. Merparten av försäljningen av Imfinzi skedde i USA, där det är det enda godkända läkemedlet efter standardbehandlingen radiokemoterapi (strålbehandling som kombineras med cytostatika) för kurativ behandling av patienter med inoperabel, icke-småcellig lungcancer i stadium III 

- Försäljningen av Lynparza på 237 MUSD speglar en tillväxt på 99% (105% i fasta valutakurser), och drevs av en utvidgad användning av läkemedlet vid behandling av äggstockscancer och bröstcancer, inklusive en särskilt stark lansering i USA som första linjens behandling av äggstockscancer  

- Tillväxt i produktförsäljning inom onkologi på tillväxtmarknaderna på 35% (46% i fasta valutakurser) till 490 MUSD

 
Nya kardiovaskulära, njursjukdomar och metabola sjukdomar
Produktförsäljning inom Nya kardiovaskulära, njursjukdomar och metabola sjukdomar hade en tillväxt på 15% under kvartalet (19% i fasta valutakurser) till 1 033 MUSD, inklusive:
 

- Försäljning av Farxiga på 349 MUSD, med en tillväxt på 17% (23% i fasta valutakurser), innan en förväntad uppdatering av indikationerna på större marknader som reflekterar resultaten från DECLARE-studien  

- Försäljning av Brilinta på 348 MUSD speglar en tillväxt på 19% (24% i fasta valutakurser) på grund av fortsatt marknadspenetrering vid behandling av akut kranskärlssjukdom samt hjärtinfarkter med hög risk  

- Försäljning av Bydureon på 142 MUSD ökade med 2% (4% i fasta valutakurser), trots begränsningar i leveranskedjan som förväntas lätta senare under året 

- Tillväxt i produktförsäljning inom nya kardiovaskulära, njursjukdomar och metabola sjukdomar på tillväxtmarknaderna på 26% (40% i fasta valutakurser) till 239 MUSD

 
Andningsvägar
Produktförsäljningen inom Andningsvägar hade en tillväxt på 9% under kvartalet (14% i fasta valutakurser) till 1 283 MUSD, inklusive:
 

- En försäljningsnedgång för Symbicort på 8% (3% i fasta valutakurser) till 585 MUSD. Försäljningen i USA på 176 MUSD minskade med 4%, vilket speglar den fortsatta prispressen och påverkan från ”managed-market”-rabatter, vilket delvis uppvägdes av positiva volymer från myndighetsköp och en positiv brutto-till-netto-justering. Försäljningen på tillväxtmarknaderna ökade med 4% (13% i fasta valutakurser) till 133 MUSD 

- Försäljningstillväxt för Pulmicort på 11% (16% i fasta valutakurser) till 383 MUSD 

- Försäljning av Fasenra på 129 MUSD speglar en tillväxt på 514% (524% i fasta valutakurser). I USA visade data för nya produktförskrivningar att Fasenra var det föredragna nya biologiska läkemedlet för behandling av allvarlig astma under perioden, trots att det är det tredje läkemedlet som lanserats på marknaden 

- Tillväxt i produktförsäljningen inom andningsvägar på tillväxtmarknaderna på 18% (26% i fasta valutakurser) till 518 MUSD, drevs av den tidigare nämnda säljtillväxten för Pulmicort

 
Tillväxtmarknader

Tillväxtmarknaderna var bolagets starkaste region sett till produktförsäljning under kvartalet med en tillväxt på 14% (22% i fasta valutakurser) till 2 004 MUSD, inklusive:
 

- En försäljningsökning i Kina på 21% (28% i fasta valutakurser) till 1 242 MUSD. Höjdpunkter var försäljningstillväxten inom onkologi på 43% (51% i fasta valutakurser) till 284 MUSD och tillväxten inom andningsvägar på 25% (31% i fasta valutakurser) till 400 MUSD 

- Försäljningen exklusive Kina ökade med 3% (13% i fasta valutakurser) till 762 MUSD; alla regioner på tillväxtmarknaderna levererade en stark tillväxt i fasta valutakurser. Det framstående resultatet inkluderar en försäljning på 281 MUSD i Asien och Stillahavsområdet (exklusive Kina) (+5%, +9% i fasta valutakurser) och 49 MUSD i Ryssland (+44%, +68% i fasta valutakurser)

 
Forskningsportföljen i sammandrag
Följande punktlista beskriver betydande utveckling av portföljen i sen klinisk utvecklingsfas sedan föregående resultatrapport:

Myndighetsgodkännanden

- Lynparza – bröstcancer (BRCAm[9]): myndighetsgodkännande (EU)
-
Forxiga – diabetes typ 1[10]: myndighetsgodkännande (EU, JAPAN)
-
Duaklir – KOL[11]: myndighetsgodkännande (USA) (genom partner) 

Ansökningar om registrering och/eller godkända ansökningar

- Lynparza – bröstcancer (BRCAm): ansökan om registrering (KINA)
-
Farxiga – diabetes typ 2[12] (CVOT[13]): godkänd ansökan (USA, EU)
-
PT010 – KOL: godkänd ansökan (USA, EU)

Övergripande resultat från viktiga fas III-studier eller andra större händelser

- Lynparza – pankreascancer (BRCAm): nått det primära målet
-
selumetinib – NF1[14]: Status som genombrytande behandling (USA)
-
Brilintakranskärlssjukdom[15]/diabetes typ 2 (CVOT): nått det primära målet
- saracatinib – idiopatisk lungfibros[16]: Särläkemedelsstatus (USA)


 
Upprepad prognos för helåret 2019

Bolaget upprepar idag prognosen för helåret 2019. Alla mått i detta avsnitt avser fasta valutakurser och bolagets prognos avser endast produktförsäljning och vinst per aktie för kärnverksamheten. Alla prognoser och indikationer som tillhandahålls förutsätter att påverkan från Storbritanniens förväntade utträde ur EU, också i händelse av en avtalslös exit, fortskrider på ett disciplinerat sätt så att påverkan ligger inom det förväntade intervallet, till följd av Bolagets omfattande förberedelser.
 

Produktförsäljning  En hög ensiffrig procentuell ökning 

Utöver den tidigare nämnda tillväxten inom produktförsäljning förväntar sig Bolaget produktivitetsvinster och en operativ hävstångseffekt för helåret 2019. Rörelseresultatet för kärnverksamheten förväntas växa snabbare än produktförsäljningen trots en förväntad nedgång i summan av intäkter från samarbeten och övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader för kärnverksamheten jämfört med föregående år. Mer detaljer finns nedan. 

Vinst per aktie för kärnverksamheten  3,50 USD till 3,70 USD 

De kvartalsvisa variationerna i resultatet kan förväntas fortsätta. Bolaget kan inte ge någon prognos eller några indikationer baserat på redovisat resultat eftersom man inte med säkerhet kan förutse väsentliga delar av redovisat resultat, inklusive justeringar till verkligt värde av skulder relaterade till förvärv, nedskrivningar av immateriella tillgångar och avsättningar vid juridiska uppgörelser. Se avsnittet Risker beträffande framåtriktade kommentarer i slutet av den fullständiga resultatrapporten. 

Indikationer för helåret 2019
Förutom prognosen tillhandahåller Bolaget indikationer i fasta valutakurser för helåret 2019 jämfört med föregående år:
 

- Bolaget förutser att en stark och hållbar tillväxt i produktförsäljningen följs av en operationell hävstångseffekt, vilket leder till en lönsamhetsförbättring. Under helåret 2019 förväntas kassaflödet påverkas negativt av ett antal extraordinära betalningar som avser tidigare affärsutvecklingstransaktioner; en signifikant del av dessa betalningar gjordes under det första kvartalet 2019  

- Som en del av Bolagets långsiktiga tillväxtstrategi är fokus fortsatt på lämpliga kassagenererande och värdeackumulerande aktiviteter från samarbeten och avyttringar som speglar den pågående produktiviteten i portföljen och Bolagets ökade fokusering på huvudterapiområdena. Summan av intäkter från samarbeten och övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader för kärnverksamheten förväntas dock minska jämfört med föregående år 

- Rörelsekostnader för kärnverksamheten förväntas öka med en låg ensiffrig procentsats. Specifikt stöd för läkemedelslanseringar och AstraZeneca i Kina har historiskt gett övertygande resultat och delar av detta extra stöd kommer att fortsätta. Bolaget kommer att bibehålla flexibiliteten i sin investeringsstrategi 

- Rörelseresultatet för kärnverksamheten förväntas öka mer än produktförsäljningen, med en ”mid-teens” procentsats jämfört med helåret 2018 

- Investeringar förväntas ligga stabilt och omstruktureringskostnaderna planeras minska jämfört med föregående år

- En skattesats för kärnverksamheten på 18-22% (helåret 2018: 11%) 

Valutakurseffekter
Om valutakurserna ligger kvar på samma genomsnitt som vi sett under perioden januari till mars 2019 förväntar vi oss en låg ensiffrig procentsats negativ påverkan på produktförsäljning och vinst per aktie för kärnverksamheten. Bolagets analys av valutakurskänslighet framgår utöver detta i den fullständiga resultatrapporten. 

Hållbarhet
AstraZenecas hållbarhetsambition grundar sig i att göra forskningen tillgänglig och att bedriva Bolagets verksamhet på ett sätt som erkänner kopplingen mellan verksamhetstillväxt, samhällets behov och planetens begränsade resurser. Bolagets ambition för hållbarhet stärks av dess syfte och värderingar, vilka är avgörande för affärsmodellen och säkerställer att leveransen av strategin breddar tillgången till läkemedel, minimerar miljöpåverkan från läkemedel och processer, samt säkerställer att alla affärsaktiviteter underbyggs av de högsta nivåerna av etik och transparens. En fullständig uppdatering av Bolagets framsteg vad gäller hållbarhet framgår av avsnittet Hållbarhet i den fullständiga resultatrapporten. 

Anmärkningar
Följande noter avser sidorna 1-4: 

 1. Fasta valutakurser. Dessa ekonomiska nyckeltal överensstämmer inte med god redovisningssed (non-GAAP measures) eftersom de exkluderar effekterna från valutarörelser från de redovisade resultaten.
 2. Tagrisso, Imfinzi, Lynparza, Calquence, Farxiga, Brilinta, Lokelma, Fasenra och Bevespi. Dessa nya läkemedel är pelare i huvudterapiområdena och utgör viktiga plattformar för framtida tillväxt.
 3. Nya CVRM; kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar, innefattar diabetesläkemedlen, Brilinta och Lokelma.
 4. F.d. Externa samarbeten. Från och med 1 januari 2019 har bolaget uppdaterat presentationen av denna del av de totala intäkterna i rapport över totalresultatet; se not 1.
 5. Redovisade ekonomiska mått är de finansiella resultat som presenteras i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), så som antagits av EU och utfärdats av International Accounting Standards Board.
 6. Ekonomiska mått avseende kärnverksamheten. Dessa mått överensstämmer inte med god redovisningssed (non-GAAP measures) eftersom de, i motsats till redovisat resultat, inte kan härledas direkt ur informationen i Bolagets bokslut. Se Operating and Financial Review i den fullständiga resultatrapporten för en definition av de ekonomiska måtten för kärnverksamheten och en avstämning av de ekonomiska måtten mellan kärnverksamheten och redovisat resultat.
 7. Epidermal tillväxtfaktorreceptor.
 8. NSCLC; icke-småcellig lungcancer.
 9. Mottaglighetsgener för bröstcancer 1/2, muterats.
 10. T1D; diabetes typ 1.
 11. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).
 12. T2D; diabetes typ 2.
 13. CVOT; kardiovaskulär utfallsstudie.
 14. NF1; Neurofibromatos typ 1.
 15. CAD; kranskärlssjukdom.
 16. IPF; idiopatisk lungfibros.

Forskningsportföljen – kommande större nyheter
Innovation är avgörande för att tillgodose stora patientbehov och är något som ligger i centrum för Bolagets tillväxtstrategi, och fokus på forskning och utveckling är utformat för att ge starka och hållbara resultat från forskningsportföljen.
 

Kvartal 2 2019

- Tagrisso – icke-småcellig lungcancer (första linjens behandling, EGFR-muterad): myndighetsbeslut (KINA) 

- roxadustat – anemi på grund av kronisk njursvikt: övergripande resultat (sammantagen säkerhet) 

Andra halvåret 2019

- Tagrisso – icke-småcellig lungcancer (första linjens behandling, EGFR-muterad): övergripande resultat (slutliga data för total överlevnad)
-
Imfinzi – inoperabel icke småcellig lungcancer i stadium III: myndighetsbeslut (KINA)
-
Imfinzi + treme – icke småcellig lungcancer (första linjens behandling) (NEPTUNE): övergripande resultat, ansökan om registrering
- Imfinzi +/- treme – icke småcellig lungcancer (första linjens behandling) (POSEIDON): övergripande resultat, ansökan om registrering
-
Imfinzi +/- treme – småcellig lungcancer: övergripande resultat, ansökan om registrering
- Imfinzi +/- treme – cancer i urinblåsan (första linjens behandling): övergripande resultat, ansökan om registrering
- Imfinzi +/- treme – cancer i huvud och hals (första linjens behandling): övergripande resultat, ansökan om registrering
- Lynparza – äggstockscancer (första linjens behandling, BRCAm) (SOLO-1): myndighetsbeslut (EU, JAPAN, KINA)
- Lynparza – äggstockscancer (tredje linjens behandling, BRCAm): ansökan om registrering (USA)
- Lynparza – äggstockscancer (första linjens behandling) (PAOLA-1): övergripande resultat
- Lynparza – pankreascancer, (BRCAm): ansökan om registrering
- Lynparza – prostatacancer (andra linjens behandling, kastrationsresistent): övergripande resultat
- trastuzumab deruxtecan – avancerad/refraktär, metastaserad bröstcancer (HER2[17]-positiv): övergripande resultat, ansökan om registrering (USA)
- Calquence – kronisk lymfatisk leukemi[18]: övergripande resultat, ansökan om registrering
- selumetinib – NF1: ansökan om registrering
- Farxiga – Diabetes typ 1: myndighetsbeslut (USA)
- Farxiga – hjärtsvikt CVOT: övergripande resultat
- Brilinta – kranskärlssjukdom/diabetes typ 2 CVOT: ansökan om registrering
- Lokelma – hyperkalemi: ansökan om registrering (JAPAN)
- roxadustat – anemi på grund av kronisk njursvikt: ansökan om registrering (USA)
- Symbicort – mild astma: myndighetsbeslut (EU), ansökan om registrering (KINA)
- Bevespi – KOL: myndighetsbeslut (JAPAN, KINA)
- Fasenra – självadministrering och autoinjektor: myndighetsbeslut (USA, EU)
- PT010 – KOL: myndighetsbeslut (JAPAN, KINA)
- PT010 – KOL: övergripande resultat (ETHOS) 

2020

- Imfinzi – neoadjuvant behandling av icke-småcellig lungcancer: övergripande resultat
- Lynparza – bröstcancer (BRCAm): myndighetsbeslut (KINA)
-
Lynparza – äggstockscancer (första linjens behandling) (PAOLA-1): ansökan om registrering 
-
Lynparza – prostatacancer (andra linjens behandling, kastrationsresistent): ansökan om registrering
-
trastuzumab deruxtecan – avancerad/refraktär, metastaserad magsäckscancer (HER2-positiv): övergripande resultat
-
Farxiga – diabetes typ 2 CVOT: myndighetsbeslut (USA, EU) 
-
Farxiga – hjärtsvikt CVOT: ansökan om registrering
-
Brilinta – stroke (THALES): övergripande resultat, ansökan om registrering
-
Epanova – hypertriglyceridemi CVOT: övergripande resultat
-
Lokelma – hyperkalemi: ansökan om registrering (KINA)
-
roxadustat – anemi vid myelodysplastiskt syndrom: övergripande resultat
-
Fasenra – näspolyper: övergripande resultat, ansökan om registrering
-
PT010 – KOL: myndighetsbeslut (USA, EU) 
-
tezepelumab – allvarlig astma: övergripande resultat 

Fullständig version av rapporten på engelska finns som en bifogad PDF

Telefonkonferens

En telefonkonferens för investerare och analytiker börjar klockan 13.00 CET idag. Ytterligare detaljer finns på astrazeneca.com. 

Rapporteringskalender 

Företaget kommer att publicera resultaten för det första halvåret och andra kvartalet den 25 juli 2019. 

Om AstraZeneca 

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom vissa huvudterapiområden: onkologi, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar samt andningsvägar. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. För mer information: astrazeneca.com Följ oss på Twitter @AstraZeneca

Investor Relations 
Thomas Kudsk Larsen +44 203 749 5712 
Henry Wheeler Oncology  +44 203 749 5797 
Christer Gruvris BioPharma (cardiovascular, metabolism)  +44 203 749 5711 
Nick Stone BioPharma (respiratory, renal)  +44 203 749 5716 
Josie Afolabi Övriga läkemedel  +44 203 749 5631 
Craig Marks Finance, Fixed Income  +44 7881 615 764 
Jennifer Kretzmann Corporate access, retail investors  +44 203 749 5824 
Ring avgiftsfritt inom USA +1 866 381 7277 
Media Relations
Gonzalo Viña  +44 203 749 5916 
Rob Skelding Oncology  +44 203 749 5821 
Rebecca Einhorn Oncology  +1301 518 4122  
Matt Kent BioPharma  +44 203 749 5906 
Jennifer Hursit  Övrigt  +44 7384 799 726  
Christina Malmberg Hägerstrand  Sverige  +46 8 552 53 106 
Michele Meixell  USA  +1 302 885 2677 

[17] Human Epidermal tillväxtfaktorreceptor 2
[18] Kronisk lymfatisk leukemi.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar