AstraZeneca PLC:s resultatrapport för helåret och fjärde kvartalet 2021

Report this content

Totala intäkter ökade med 41% och vinst per aktie för kärnverksamheten ökade med 32% under ett år med en exceptionell leverans både av forskningsportföljen och kommersiellt, i kombination med en accelererad strategisk omvandling i och med förvärvet av Alexion

 

 • Totala intäkter ökade med 41% (38% i fasta valutakurser1) till 37 417 MUSD inklusive intäkter från covid-19-vaccinet. Totala intäkter exklusive vaccin ökade med 26%  (23% i fasta valutakurser) till 33 436 MUSD. Under fjärde kvartalet 2021 ökade de totala intäkterna med 62% (63% i fasta valutakurser) till 12 011 MUSD.

 

 • Redovisad2 vinst per aktie på 0,08 USD (Helåret 2020: 2,44 USD) och vinst per aktie för kärnverksamheten3 på 5,29 USD (Helåret 2020: 4,02 USD).

 

 • 14 positiva resultat från fas III-studier för nio läkemedel under 2021 samt 22 myndighetsgodkännanden och tillstånd på större marknader, inklusive 5 NME:er4.

 

 • Prognos för helåret 2022 i fasta valutakurser på en ”high-teens” procentsats ökning i totala intäkter och en ”mid-to-high twenties” procentsats ökning i vinst per aktie för kärnverksamheten.

 

 • Som en spegling av ökat förtroende för framtida tillväxt och kassagenerering avser styrelsen att öka den årliga utdelningen med 0,10 USD till 2,90 USD, och har godkänt en andra delutdelning för helåret 2021 på 1,97 USD, som utbetalas i mars 2022. Det ger en total utdelning för helåret 2021 på 2,87 USD.

 

 

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar:

 ”AstraZeneca har fortsatt sin starka tillväxtbana under 2021 med branschledande FoU-produktivitet, fem av våra läkemedel som når nya milstolpar som ”blockbusters” samt förvärvet och integreringen av Alexion. Vi har också hållit löftena om bred och rättvis tillgång till vårt covid-19-vaccin med 2,5 miljarder doser som släppts för leverans runtom i världen och vi har gjort goda framsteg vad gäller att minska våra utsläpp av växthusgaser.

 

Tillväxten var väl balanserad i våra strategiska fokusområden med tvåsiffrig tillväxt i alla större regioner, inklusive tillväxtmarknaderna, trots viss motvind i Kina.

 

De positiva nyheterna från portföljen, inklusive godkännanden för Evusheld och Tezspire, stöttar utsikterna för 2022. Detta innebär, tillsammans med det omdanande förvärvet av Alexion, att vi är förvissade om vår långsiktiga tillväxt och lönsamhet. Efter ett banbrytande 2021 ökar vi utdelningen till våra aktieägare.”

 

Tabell 1: Intäkter och vinst per aktie – sammanfattning

 

 

 

 

Helåret 2021

Fjärde kvartalet 2021

 

 

 

Utfall  

Fasta valutakurser  

 

Utfall 

Fasta valutakurser 

 

 

MUSD 

Förändring % 

Förändring % 

MUSD 

Förändring % 

Förändring

 % 

- Produktförsäljning 

 

36 541 

41 

38 

11 498 

64 

65 

- Intäkter från samarbeten

 

876 

20 

20 

513 

29 

29 

Totala intäkter 

 

37 417 

41 

38 

12 011 

62 

63 

Rapporterad vinst per aktie

 

0,08 USD 

(97)

(84)

(0,22 USD) 

Ej relevant5 

Ej relevant 

Vinst per aktie för kärnverksamheten 

 

5,29 USD 

32 

37 

1,67 USD 

56 

74 

 

Skillnaderna mellan redovisade siffror och mått för kärnverksamheten beror främst på poster avseende förvärvet av Alexion, amortering av immateriella tillgångar, liksom nedskrivningar och omstruktureringskostnader, varav 1 030 MUSD under året som avser koncernöversynen redovisas nedan. En full avstämning av redovisad vinst per aktie och vinst per aktie för kärnverksamheten finns i tabell 17 och 18 i avsnittet Financial Performance i den fullständiga resultatrapporten på engelska. Skillnaderna mellan Utfall förändring och Fasta valutakurser förändring beror på rörelser i kursen för utländsk valuta mellan respektive period 2021 och 2020.

 

Utvecklingen i sammandrag för helåret 2021

 

-       Produktförsäljningen ökade med 41% (38% i fasta valutakurser) till 36 541 MUSD.

 

-       Av AstraZenecas 136 ”blockbuster-läkemedel” för 2021 var det fem läkemedel som nådde nya milstolpar: Tagrisso (>5 md USD), Farxiga (>3 md USD), Lynparza (>2 md USD), Calquence (>1 md USD) och Fasenra (>1 md USD).

 

-       Efter slutförandet av förvärvet av Alexion den 21 juli 2021 genererade läkemedel för sällsynta sjukdomar 8% av AstraZenecas totala intäkter för helåret 2021, en ökning med 8% (9% i fasta valutakurser) på pro rata-basis till 3 071 MUSD.

 

-       Tillväxt på 19% (17% i fasta valutakurser) inom onkologi till 13 663 MUSD, 13% (9% i fasta valutakurser) inom CVRM7 till 8 034 MUSD och 13% (9% i fasta valutakurser) inom R&I8 till 6 049 MUSD.

 

-       I USA ökade de totala intäkterna med 38% till 12 228 MUSD. I Europa ökade de totala intäkterna med 45% (40% i fasta valutakurser) till 8 050 MUSD, inklusive intäkter för Vaxzevria9 på 1 035 MUSD.

 

-       En ökning av intäkterna på tillväxtmarknaderna på 41% (36% i fasta valutakurser) till 12 281 MUSD, inklusive 2 304 MUSD i intäkter från Vaxzevria. I Kina ökade de totala intäkterna med 12% (4% i fasta valutakurser) till 6 011 MUSD under året. Prispress i samband med subventionsberättigade läkemedel (NRDL)10 och de värdebaserade inköpsprogrammen för patienttillgång (VBP)11 ledde till en minskad tillväxt under andra halvåret och under fjärde kvartalet 2021 var de totala intäkterna i Kina 4% lägre (8% i fasta valutakurser) än under fjärde kvartalet 2020.

 

-       Exklusive vaccinintäkter ökade de totala intäkterna på tillväxtmarknaderna exklusive Kina med 19% under året (21% i fasta valutakurser) till 3 977 MUSD och med 36% (38% i fasta valutakurser) under kvartalet till 1 197 MUSD, drivet av onkologiläkemedlen och Farxiga.

 

Koncernöversyn efter förvärvet av Alexion

 

I samband med förvärvet av Alexion initierade den utökade koncernen en omfattande översyn av hela organisationen i syfte att integrera system, strukturer och processer och optimera den globala närvaron samt prioritera resursallokeringar och investeringar. Dessa aktiviteter förväntas vara i stort sett klara per slutet av 2025 med ett antal planerade aktiviteter som påbörjades i slutet av 2021.

 

De identifierade aktiviteterna, inklusive de som tidigare tillkännagetts avseende integreringen av Alexion, förväntas medföra omstruktureringskostnader av engångskaraktär på cirka 2,1 md USD, varav cirka 1,4 md USD utgörs av kassapåverkande kostnader och 0,7 md USD är icke-kassapåverkande kostnader samt kapitalinvesteringar på cirka 0,2 md USD. Aktiviteterna förväntas realisera årliga runrate-fördelar före skatt, före återinvestering, på cirka 1,2 md USD, inklusive tidigare meddelade synergieffekter rörande Alexion, vid slutet av 2025. I linje med vedertagen praxis kommer omstruktureringskostnaderna att exkluderas från vår redovisning för kärnverksamheten (non-GAAP).

 

Riktlinjer

 

Bolaget tillhandahåller prognosen för helåret 2022 i fasta valutakurser.

 

Totala intäkter förväntas öka med en ”high-teens” procentsats.

Vinst per aktie för kärnverksamheten förväntas öka med en ”mid-to-high twenties” procentsats.

 

-       Tillväxten i fasta valutakurser inkluderar helårsbidraget från Vaxzevria både för helåret 2021 och helåret 2022.

 

-       Totala intäkter från covid-19-läkemedel förväntas sjunka med en ”low-to-mid twenties” procentsats, med en förväntad minskning i försäljningen av Vaxzevria, något som delvis uppvägs av försäljningstillväxten av Evusheld. Majoriteten av intäkterna från vaccin 2022 förväntas komma från de initiala avtalen. Bruttomarginalen från covid-19-läkemedel förväntas bli lägre än genomsnittet för bolaget.

 

-       Rörelsekostnader från kärnverksamheten förväntas öka med en ”low-to-mid teens” procentsats, varav en betydande del är till följd av integreringen av Alexion för ett helår av kostnader.

 

-       De totala intäkterna på tillväxtmarknaderna, inklusive Kina, förväntas öka med ”mid-single digits” för helåret 2022. De totala intäkterna i Kina förväntas minska med en ”mid-single digit” procentsats för helåret 2022, primärt på grund av att NRDL- och VBP-programmen påverkar olika läkemedel. Bolaget är fortsatt förvissat om de långsiktiga utsikterna för tillväxtmarknaderna, drivet av stor marknadsmöjlighet, bredare patienttillgång och en ökad mix av nya läkemedel.

 

-       En skattesats för kärnverksamheten på 18-22%.

 

AstraZeneca är fortsatt medvetet om förhöjda risker och osäkerheter i samband med effekter från covid-19. Resultat mellan kvartal kan även fortsättningsvis komma att variera.

AstraZeneca kan inte ge någon prognos baserat på redovisat resultat eftersom bolaget inte med säkerhet kan förutse väsentliga delar av redovisat resultat, inklusive justeringar till verkligt värde av skulder relaterade till förvärv, nedskrivningar av immateriella tillgångar och avsättningar vid juridiska uppgörelser. Se avsnittet Cautionary Statements angående framåtblickande uttalanden i den fullständiga resultatrapporten på engelska.

 

Valutakurseffekter

 

Om de genomsnittliga valutakurserna för januari 2022 ligger kvar på samma nivå som vi sett under helåret förväntar vi oss en ogynnsam påverkan med ”low single-digits” på utfallet av totala intäkter och vinst per aktie för kärnverksamheten jämfört med fasta valutakurser. Bolagets analys av valutakurskänslighet framgår av Operating and Financial Review i den fullständiga resultatrapporten på engelska.

 

Tabell 2: Ekonomiskt resultat i korthet

 

 

Helåret 2021

 

Mått

Redovisat  

Redovisad förändring

Kärnverksamheten  

Förändring i
kärnverksamheten

 

Kommentarer12

Totala intäkter

37 417 MUSD 

41% ökning (38% i fasta valutakurser)

37 417 MUSD 

41% ökning (38% i fasta valutakurser)

 

Se kommentarer om totala intäkter ovan

Bruttomarginal13

66,0%

14 procentenheter minskning     (13 i fasta valutakurser)

74,2%

6 procentenheter i minskning
(5 i fasta valutakurser)

 

+    Bidrag från Alexion

+    Ökande mix från onkologiförsäljning

    Vaxzevria-intäkter 2021

    Påverkan från NRDL och VBP i Kina

    Ökande påverkan från vinstdelningsarrangemang

    Redovisad påverkan från justeringar av Alexion-lager till verkligt värde

FoU-kostnader

9 736 MUSD

62% ökning

(59% i fasta valutakurser)

7 987

MUSD

36% ökning

(33% i fasta valutakurser)

 

+    Ökad investering i portföljen

+    Investering i covid-19-läkemedel samt farmakovigilans

+    Tillägg av Alexion-FoU 

+    14 positiva resultat från fas III-studier under 2021

+    Redovisade siffror påverkades också av 1 464 MUSD i nedskrivningar   

Försäljnings- och administrationskostnader 

15 234 MUSD

35% ökning

(32% i fasta valutakurser)

11 104 MUSD

19% ökning

(15% i fasta valutakurser)

 

+    Investeringar i flera lanseringar

+    Tillägg av Alexion

+    Expansion på tillväxtmarknader

+    Redovisade siffror även påverkad av amortering relaterad till förvärvet av Alexion, omstruktureringskostnader om 338 MUSD samt nedskrivningar om 603 MUSD

Övriga rörelseintäkter14

1 492 MUSD

2% minskning

(4% i fasta valutakurser)

1 492

MUSD

3% minskning

(4% i fasta valutakurser)

 

=    Avyttringsvinst på en liknande nivå som helåret 2020. Se tabell 38 i den fullständiga resultatrapporten på engelska

Rörelsemarginal

2,8%

17 procentenheter minskning

 (15 i fasta valutakurser)

26,5%

1 procenenhet minskning

(ökning med 1  i fasta valutakurser)

 

 Se kommentarer ovan om bruttomarginal och kostnader

Summa finansnetto

1 257 MUSD

3% ökning

(2% i fasta valutakurser)

862 MUSD

10% ökning

(11% i fasta valutakurser)

 

+    Skuldfinansieringskostnader för Alexion

    Redovisade siffror påverkades av lägre kostnad för diskontering av skulder relaterade till förvärv

Skattesats

143%

Ej relevant

17%

3 procentenheter minskning

 

    Gynnades av en skattefri vinst vid avyttringen av Viela

    Uppgörelser med skattemyndigheter samt att tidsfristen för omprövning löpt ut

Vinst per aktie

0,08 USD

97% minskning

(84% i fasta valutakurser)

5,29 USD

32% ökning

(37% i fasta valutakurser)

 

Ytterligare information om skillnader mellan redovisade siffror och mått för kärnverksamheten i tabell 17 i  den fullständiga resultatrapporten på engelska

 

Tabell 3: Totala intäkter för utvalda läkemedel

 

Ytterligare information om resultaten för enskilda läkemedel finns i avsnittet Total Revenue i den fullständiga resultatrapporten på engelska.

 

 

 

 

 

Helåret 2021

Fjärde kvartalet 2021

 

 

 

 

Utfall

Fasta valutakurser

 

Utfall 

Fasta valutakurser 

 

 

 

MUSD 

Förändring %

Förändring %

MUSD 

Förändring % 

Förändring % 

Tagrisso

Onkologi

 

5 015

16

13

1 314

14

15

Imfinzi

 

 

2 412

18

16

634

14

15

Lynparza

 

 

2 748

23

21

1 029

25

26

Calquence

 

 

1 238

Ej relevant 

Ej relevant 

395

Ej relevant 

Ej relevant 

Enhertu

 

 

214

Ej relevant 

Ej relevant 

67

Ej relevant 

Ej relevant 

Farxiga

CVRM

 

3 005

53 

49 

849

45 

46 

Brilinta

 

 

1 472

(8)

(10)

348

(4)

(4)

Bydureon

 

 

385

(14)

(15)

91

(25)

(25)

Roxadustat

 

 

180

Ej relevant 

Ej relevant 

31

Ej relevant 

Ej relevant 

Lokelma

 

 

175

Ej relevant 

Ej relevant 

54

90 

95 

Symbicort

R&I

 

2 728

- 

(2)

681

- 

- 

Fasenra

 

 

1 258

33 

31 

357

26 

27 

Pulmicort

 

 

962

(3)

(8)

248

(33)

(34)

Breztri

 

 

203

Ej relevant 

Ej relevant 

73

Ej relevant 

Ej relevant 

Soliris15

Sällsynta

 

1 874

1 

2 

1 076

4 

6 

Ultomiris15

Sjukdomar15

 

688

27 

29 

391

24 

26 

Strensiq15

 

 

378

13 

13 

 219

17 

18 

Vaxzevria

 

Covid-19

 

3 981

 

Ej relevant 

 

Ej relevant 

1 762

 

Ej relevant 

 

Ej relevant 

 

Tabell 4: Totala intäkter för regioner

 

Ytterligare information om resultaten för regionerna finns i avsnittet Regional Total Revenue i den fullständiga resultatrapporten på engelska.

 

 

 

Helåret 2021 

Fjärde kvartalet 2021 

 

 

 

Andel 

 Utfall 

Fasta valutakurser 

 

Utfall 

Fasta valutakurser 

 

 

MUSD 

i % 

Förändring % 

Förändring % 

MUSD 

Förändring % 

Förändring % 

Tillväxtmarknader 

 

12 281 

33 

41

36 

3 663 

63

61

USA 

 

12 228 

33 

38

38 

3 923 

64

64

Europa 

 

8 050 

22 

45

40 

2 872 

57

58

Etablerade marknader i resten av världen

 

4 858 

13 

37

37 

1 553 

64

72

Totalt 

 

37 417 

100 

41

38 

12 011 

62

63

 

De totala intäkterna på tillväxtmarknaderna ökade med 41% (36% i fasta valutakurser) till 12 281 MUSD, varav 2 304 MUSD kom från Vaxzevria. Exklusive Vaxzevria ökade de totala intäkterna på tillväxtmarknaderna med 15% (10% i fasta valutakurser) under året till 9 977 MUSD.
 

Företags- och affärsutveckling

 

I november 2021 kom AstraZeneca och Amgen Inc (Amgen) överens om att inkludera AZD8630 i det befintliga samarbetsavtalet mellan parterna. AZD8630 är ett humant anti-TSLP Fab16 för inhalator och påbörjade fas I under första kvartalet 2022. AZD8630 kommer att ingå i samarbetet där båda företagen delar både kostnader och intäkter utan någon uppfinnar-royalty. AstraZeneca kommer att leda utvecklingen/registreringsansökan, tillverkningen samt kommersialiseringen. AstraZeneca och Amgen kommer tillsammans att kommersialisera AZD8630 i Nordamerika och AstraZeneca kommer att distribuera produkten och redovisa försäljning globalt, inklusive i USA. Beträffande kommersialiseringen i USA kommer Amgen att ansvara för kommersiella förhandlingar och kontraktsslutande (inklusive till betalare, apotek, stödtjänster till apoteken), hantera rabatter och prisrapportering till de amerikanska myndigheterna.

 

I december 2021 ingick AstraZeneca ett nytt globalt avtal om utveckling och kommersialisering med Ionis Pharmaceuticals, Inc. (Ionis) för eplontersen, ett potentiellt nytt ligand-konjugerat antisens-läkemedel som nu befinner sig i kliniska studier i fas III för transtyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM) och ärftligt transtyretin amyloid polyneuropati (hATTR-PN). AstraZeneca gjorde en betalning till Ionis på 200 MUSD vid tidpunkten för avtalet och kommer att göra ytterligare betalningar på upp till 485 MUSD efter myndighetsgodkännanden. Bolaget kommer också att betala upp till 2,9 md USD vid försäljningsrelaterade milstolpar baserat på tröskelvärden mellan 500 MUSD och 6 md USD, plus royalties i storleksordningen ”low double-digit” till ”mid-twenties” procent beroende på region.

 

I januari 2022 ingick AstraZeneca ett exklusivt globalt samarbets- och licensavtal med Neurimmune AG för NI006, en potentiell human monoklonal antikropp som för närvarande befinner sig i fas Ib-utveckling för behandling av ATTR-CM. Enligt avtalet kommer Alexion att tilldelas en exklusiv världsomspännande licens att utveckla, tillverka och kommersialisera NI006. Alexion kommer betala Neurimmune en förskottsbetalning på 30 MUSD med möjlighet till ytterligare villkorade milstolpebetalningar på upp till 730 MUSD vid uppnående av vissa utvecklings-, regulatoriska och kommersiella milstolpar, såväl som ”low-to-mid teen” royalties på nettoförsäljning av alla godkända läkemedel som härrör från samarbetet. 

 

I januari 2022 slutförde AstraZeneca försäljningen av de globala rättigheterna för Eklira (känd somTudorza i USA) och Duaklir till Covis Pharma GmbH för en betalning på 270 MUSD vid tidpunkten för avtalet, något som kommer att redovisas under Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader i den fullständiga resultatrapporten på engelska. Immateriella tillgångar på 368 MUSD redovisades som tillgångar som innehas för försäljning per 31 december 2021. Under 2020 genererade Eklira och Duaklir intäkter till AstraZeneca på 143 MUSD i de länder som omfattas av detta avtal.

 

Hållbarhet i sammandrag

 

I linje med vår satsning att öka tillgången till hälso- och sjukvård levererade bolaget under fjärde kvartalet 2021 cirka 102 miljoner doser av covid-19-vaccinet genom COVAX17. Per utgången av december 2021 har bolaget och dess underlicensinnehavare Serum Institute of India Pvt. Ltd. (SII) levererat över 247 miljoner doser via COVAX till 130 länder. AstraZeneca och underlicensinnehavaren SII är även fortsatt den största bidragsgivaren till COVAX. Per februari 2022 har AstraZeneca och dess underlicenspartners släppt över 2,6 miljarder vaccindoser för leverans i över 180 länder, varav cirka två tredjedelar har gått till låg- och medelinkomstländer.

 

Bolaget gjorde solida framsteg med att minska sina utsläpp av växthusgaser i Scope 1 och 2. All importerad el kommer nu från förnybara källor. I slutet av december 2021 hade bolaget uppnått 59% minskning jämfört med 2015 som basår. Detta inkluderar den fullständiga integrationen av Alexions koldioxidavtryck och ny basering för 2015. För ytterligare information, se Sustainability section i den fullständiga resultatrapporten på engelska.

Noter

 

Följande noter avser sidorna ett till sex.

 

 1. Fasta valutakurser. Dessa ekonomiska nyckeltal överensstämmer inte med god redovisningssed (GAAP) eftersom de exkluderar effekterna från valutarörelser från de redovisade resultaten.
 2. Redovisade ekonomiska mått är de finansiella resultat som presenteras i enlighet med UK-anpassade International Accounting Standards och International Financial Reporting Standards (IFRSs) som utfärdats av International Accounting Standards Board (IASB) och EU-anpassade International Accounting Standards.
 3. Ekonomiska mått avseende kärnverksamheten. Dessa mått överensstämmer inte med god redovisningssed (non-GAAP measures) eftersom de, i motsats till redovisat resultat, inte kan härledas direkt ur informationen i koncernens bokslut. Se Operating and Financial Review i den fullständiga resultatrapporten på engelska för en definition av de ekonomiska måtten för kärnverksamheten och en avstämning av de ekonomiska måtten mellan kärnverksamheten och redovisat resultat.
 4. NME New molecular entities – nya läkemedelssubstanser. Under helåret 2021 tilldelades de första större godkännandena för Vaxzevria, Orpathys, Saphnelo, Evusheld och Tezspire.
 5. Ej relevant.
 6. ”Blockbusters” är en term för produkter med en årlig försäljning om mer än 1 miljard USD. De 13 läkemedlen som uppnådde status som ”blockbusters” för helåret 2021 är Tagrisso, Vaxzevria, Farxiga, Symbicort, Imfinzi, Lynparza, Soliris, Brilinta, Nexium, Fasenra, Calquence, Crestor och Ultomiris. Det här är baserat på försäljningen av Soliris och Ultomiris från 1 januari 2021 till 31 december 2021.
 7. CVRM – Kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar.
 8. R&I – Andningsvägar och immunologi.
 9. Vaxzevria är AstraZenecas varumärke för bolagets leveranser av AstraZenecas covid-19-vaccin. I de finansiella tabellerna i den fullständiga rapporten på engelska anger Produktförsäljning av Vaxzevria intäkter som redovisats för bolagets direkta försäljning medan Totala intäkter för Vaxzevria även innefattar samarbetsintäkter från licenstagare som tillverkar och tillhandahåller AstraZenecas covid-19-vaccin under egna varumärken.
 10. Kinas nationella lista över subventionsberättigade läkemedel.
 11. Volymbaserat inköpsprogram i Kina.
 12. Plus-/minustecknen i kommentarerna till tabell 2 motsvarar ökningen/minskningen av respektive mått, det vill säga en FoU-kostnadskommentar som föregås av ett plustecken avser en post som ökat FoU-kostnaden jämfört med föregående år.
 13. Bruttovinst definieras som totala intäkter minus kostnad för sålda varor. Beräkningen av redovisad bruttomarginal och bruttomarginal för kärnverksamheten exkluderar påverkan från intäkter från samarbeten och tillhörande kostnader, och speglar därför de underliggande resultaten för produktförsäljningen.
 14. I de fall AstraZeneca inte behåller ett betydande löpande intresse i potentiella eller lanserade läkemedel redovisas intäkter från avyttringar i Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader i bolagets delårsrapport.
 15. Tillväxttakten hittills under året inom läkemedel för sällsynta sjukdomar har beräknats på pro rata-basis genom att jämföra intäkterna efter förvärvet mellan 21 juli 2021 och 31 december 2021 med motsvarande period föregående år före förvärvet som tidigare publicerats av Alexion. Tillväxttakten fjärde kvartalet inom läkemedel för sällsynta sjukdomar har beräknats på pro rata-basis jämfört med motsvarande period föregående år före förvärvet som tidigare publicerats av Alexion. Den totala intäktstillväxten pro rata har presenterats för hittills under året 2021 och fjärde kvartalet 2021 för sällsynta sjukdomar och däri ingående läkemedel och påverkar inte några totalsiffror för koncernen.
 16. Tymisk stromal lymfopoietin fragment antigenbindning.
 17. COVAX (COVID-19 Vaccines Global Access) är en koalition som leds av CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, Gavi, the Vaccine Alliance (Gavi) och WHO. Det är det enda globala projektet där regeringar och tillverkare samlas för att säkerställa att säkra och effektiva covid-19-vacciner görs tillgängliga världen över för såväl hög- som låginkomstländer.

 

Kommande nyheter om portföljen

 

Följande tabell beskriver utveckling av portföljen i sen klinisk utvecklingsfas sedan föregående resultatrapport.

 

Tabell 5: Forskningsportföljen i sammandrag

 

Läkemedel Indikation/Studie Status

Myndighets-godkännandeneller annan regleringsåtgärd Saphnelo Lupus (SLE[18]) CHMP[19] positivt utlåtande (EU)
Tezspire Svår astma Godkännande (USA)
Evusheld Covid-19-profylax EUA (USA)
Ansökningar om registrering, godkända ansökningar Lynparza Bröstcancer (adjuvant, BRCAm[20]) Prioriterad granskning (USA)
Lynparza Bröstcancer (adjuvant, BRCAm) Ansökan om registrering (EU, JAPAN)
Lynparza Äggstockscancer (första linjens behandling) Ansökan om registrering (KINA)
Lynparza Prostatacancer (första linjens behandling) Ansökan om registrering (EU)
Enhertu HER2+[21] bröstcancer (andra linjens behandling) Prioriterad granskning (USA)
Enhertu HER2+ bröstcancer (andra linjens behandling) Ansökan om registrering (EU, JAPAN)
Imfinzi+/- tremelimumab NSCLC[22] (första linjens behandling) Ansökan om registrering (USA, EU, JAPAN)
Koselugo NF1-PN[23] Ansökan om registrering (JAPAN)
Ultomiris Subkutan beredningsform för PNH[24] och aHUS[25] Ansökan om registrering (USA)
Ultomiris gMG[26] Prioriterad granskning (USA)
Övergripande resultat från viktiga fas III-studier eller annan större händelse Vaxzevria /AZD2816 Covid-19 Nått det primära målet för fas III
Lynparza Bröstcancer (adjuvant, BRCAm) Särläkemedelsstatus (JAPAN)
Lokelma Kronisk hemodialys med hyperkalemi Snabbfilsstatus (USA)
eplontersen hATTR-PN[27] och ATTR-CM[28] Särläkemedelsstatus (USA)


Tabell 6: Förväntade större nyheter för forskningsportföljen

 

Tidplan

Läkemedel

Indikation/Studie

Status

H1 2022

Imfinzi

Gallvägscancer (TOPAZ-1)

Ansökan om registrering

Imfinzi

NSCLC (första linjens behandling) (PEARL)

Övergripande resultat

Imfinzi

Livmoderhalscancer (CALLA)

Övergripande resultat

Imfinzi

NSCLC (Inoperabel, stadium III) (PACIFIC-2)

Övergripande resultat

Imfinzi +/- tremelimumab

Levercancer (första linjens behandling) (HIMALAYA)

Ansökan om registrering

Lynparza

Bröstcancer (adjuvant, BRCAm)

Myndighetsbeslut (USA)

Lynparza

Prostatacancer (första linjens behandling)

Ansökan om registrering (USA, JAPAN)

Enhertu

Bröstcancer (2L, HER2+)

Myndighetsbeslut (USA)

Enhertu

Låg HER2 bröstcancer (tredje linjens behandling) (DESTINY-Breast04)

Övergripande resultat, ansökan om registrering

Brilique

Stroke

Myndighetsbeslut (KINA)

Forxiga

Kronisk njursjukdom

Myndighetsbeslut (KINA)

Farxiga

HFpEF[29] (DELIVER)

Övergripande resultat

Fasenra

Näspolyper

Myndighetsbeslut (USA)

Saphnelo

Lupus (SLE)

Myndighetsbeslut (EU)

tezepelumab

Astma

myndighetsbeslut (EU, JAPAN)

PT027

Astma

Ansökan om registrering (USA)

Ultomiris

Subkutan formulering i PNH

och aHUS

Ansökan om registrering (EU)

Ultomiris

NMOSD[30]

Övergripande resultat

Ultomiris

gMG

Myndighetsbeslut (USA)

Vaxzevria

Covid-19

Ansökan om registrering (USA)

Evusheld

Covid-19, poliklinisk behandling

Ansökan om registrering (EU, JAPAN)

nirsevimab

Respiratoriskt syncytialvirus

Ansökan om registrering

H2 2022

Tagrisso

EGFRm[31] NSCLC (adjuvant)

Myndighetsbeslut (JAPAN)

Imfinzi

NSCLC (Inoperabel, stadium III)

Ansökan om registrering

Imfinzi

NSCLC (1L)

Ansökan om registrering

Imfinzi

Livmoderhalscancer

Ansökan om registrering

Imfinzi

Lokoregional levercancer (EMERALD-1)

Övergripande resultat, ansökan om registrering

Imfinzi

SCLC[32] i begränsat stadium (ADRIATIC)

Övergripande resultat

Imfinzi +/- tremelimumab

NSCLC (1L)

Myndighetsbeslut

Lynparza

Första linjens äggstockscancer

Myndighetsbeslut (KINA)

Lynparza

Första linjens prostatacancer

Myndighetsbeslut (EU)

Lynparza

Bröstcancer (adjuvant)

Myndighetsbeslut (EU, JAPAN)

Calquence

CLL[33]

Ansökan om registrering (JAPAN)

Calquence

MCL[34], första linjens behandling (ECHO)

Övergripande resultat

Enhertu

Bröstcancer (2L, HER2+)

Myndighetsbeslut (EU, JAPAN)

Enhertu

Magcancer (2L, HER2+)

Myndighetsbeslut (EU)

Enhertu

Bröstcancer (3L, HER2+) (DESTINY-Breast02)

Övergripande resultat, ansökan om registrering

Farxiga

HFpEF

Ansökan om registrering

eplontersen

hATTR-PN (NEURO-TTRansform)

Övergripande resultat, ansökan om registrering

Fasenra

HES[35] (NATRON)

Övergripande resultat

Fasenra

EOE[36] (MESSINA)

Övergripande resultat

Ultomiris

Subkutan formulering i PNH och aHUS

Myndighetsbeslut (USA)

Ultomiris

gMG

Myndighetsbeslut (EU, JAPAN)

Ultomiris

NMOSD

Ansökan om registrering

ALXN1840

Wilsons sjukdom

Ansökan om registrering

acoramidis

ATTR-CM

Övergripande resultat,

Koselugo

NF1-PN (SPRINT)

Ansökan om registrering (KINA)

Koselugo

NF1-PN

Myndighetsbeslut (JAPAN)

2023

Tagrisso 

NSCLC (1L EGFRm) i (FLAURA2)

Övergripande resultat, ansökan om registrering

Tagrisso

NSCLC (Inoperabel stadium III EGFRm) (LAURA)

Övergripande resultat, ansökan om registrering

Imfinzi

SCLC i begränsat stadium

Ansökan om registrering

Imfinzi

1L urinblåsan (NILE)

Övergripande resultat, ansökan om registrering

Imfinzi

MI[37] cancer i urinblåsan (NIAGARA)

Övergripande resultat, ansökan om registrering

Imfinzi

Adjuvant HCC[38] (EMERALD-2)

Övergripande resultat, ansökan om registrering

Imfinzi

 NSCLC (Neoadjuvant) (AEGEAN)

Övergripande resultat, ansökan om registrering

Lynparza

Adjuvant bröstcancer

Ansökan om registrering (KINA)

Lynparza

1L CRC[39] (LYNK-003)

Övergripande resultat, ansökan om registrering

Lynparza + Imfinzi 

1L äggstockscancer(DuO-O)

Övergripande resultat

Lynparza + Imfinzi

1L endometriecancer (DuO-E)

Övergripande resultat

Enhertu

Magcancer (HER2oe[40] (DESTINY-Gastric03)

Övergripande resultat

Enhertu

NSCLC (HER2m inoperabel) (DESTINY-Lung02)

Övergripande resultat

Enhertu

Låg HER2 bröstcancer (andra linjens behandling) (DESTINY-Breast06)

Övergripande resultat

Calquence

CLL (front line) (AC-CL-311)

Övergripande resultat

Datopotomab deruxtecan

NSCLC (3L) (TROPION-Lung01)

Övergripande resultat, ansökan om registrering

capivasertib

TNBC[41] (CAPitello-290)

Övergripande resultat, ansökan om registrering

capivasertib

Bröstcancer (HR+/HER2-neg) (CAPitello-291)

Övergripande resultat, ansökan om registrering

camizestrant

Bröstcancer (HR+ HER2-neg) (SERENA-6)

Övergripande resultat

Farxiga

Hjärtinfarkt (DAPA-MI)

Övergripande resultat

Roxadustat

Anemi i MDS[42]

Övergripande resultat

Fasenra

Eosinofil esofagit

Ansökan om registrering

Fasenra

EGPA[4] (MANDARA)

Övergripande resultat, ansökan om registrering

Fasenra

Hypereosinofilt syndrom

Ansökan om registrering

Fasenra

Svår astma (MIRACLE)

Övergripande resultat, ansökan om registrering (KINA)

Fasenra

CRwNP[44] (ORCHID)

Övergripande resultat

Fasenra

Bullös pemfigoid (FJORD)

Övergripande resultat

Soliris

Guillain-Barres syndrom

Övergripande resultat (JAPAN)

acoramidis

ATTR-CM

Övergripande resultat (JAPAN)

danicopan 

PNH med extravaskulär hemolys

Övergripande resultat, ansökan om registrering

 

Telefonkonferens

 

En telefonkonferens för investerare och analytiker börjar klockan 12:45 CET. Ytterligare detaljer finns på astrazeneca.com.

 

Rapporteringskalender

 

Bolaget avser att publicera resultaten för det första kvartalet den 29 april 2022.

 

Förändringar av redovisningen helåret 2022

 

Från första kvartalet 2022 inkluderar AstraZenecas tabeller för Totala intäkter och Produktförsäljning ett nytt sjukdomsområde: Bioläkemedel: Vaccin- och immunterapier (V&I). Området innefattar intäkter från Vaxzevria, Evusheld, FluMist, Synagis och nirsevimab. I tabellerna för helåret 2021 redovisas Vaxzevria och Evusheld under covid-19 medan FluMist, Synagis och nirsevimab redovisas under Övriga läkemedel.

 

Dessutom flyttas från första kvartalet 2022 Koselugo från sjukdomsområdet Onkologi till Sällsynta sjukdomar och Andexxa flyttas från Sällsynta sjukdomar till Bioläkemedel: Hjärt-/kärlsjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar (CVRM).

 

AstraZeneca

 

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel för sjukdomar inom onkologi, sällsynta sjukdomar och bioläkemedel, inklusive kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar samt andningsvägar och immunologi. AstraZeneca är baserat i Cambridge i Storbritannien och bedriver verksamhet i över 100 länder. Dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Besök astrazeneca.com och följ bolaget på Twitter @AstraZeneca.

 

Kontakter

 

Kontaktuppgifter till Investor Relations Team finns här. Kontaktuppgifter till Mediateamet finns här

 

 

[17] Systemisk lupus erythematosus.

[18] CHMP – kommittén för humanläkemedel.

[19] BRCAm – mutering av bröstcancergen.

[20] HER2+ – human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2-positiv.

[21] NSCLC – icke-småcellig lungcancer.

[22] NF1 – Neurofibromatos typ 1 (NF1) plexiform neurfibomas (PN).

[23] PNH – paroxysmal nokturn hemoglobinuri.

[24] aHUS – atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom

[25] gMG – generaliserad myastenia gravis.

[26] Ärftlig amyloid transtyretin polyneuropati.

[27] Transthyretin amyloid kardiomyopati.

[28] HFpEF – hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion.

[29] NMOSD – neuromyelitis optica spectrum disorder, NMO-spektrumtillstånd.

[30] EGFRm – mutation av epidermal tillväxtfaktorreceptor.

[31] SCLC – småcellig lungcancer.

[32] CLL – kronisk lymfatisk leukemi.

[33] MCL – kronisk myeloid leukemi.

[34] HES – hypereosinofilt syndrom.

[35] EoE – eosinofil esofagit.

[36] MI – muskelinvasiv.

[37] HCC – hepatocellulärt karcinom.

[38] CRC – kolorektal cancer.

[39] HER2oe – överuttryck av human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2

[40] TNBC – trippelnegativ bröstcancer.

[41] MDS – myelodysplastiskt syndrom.

[42] EGPA – eosinofil granulomatos med polyangit.

[43] CRwNP – kronisk sinusit med näspolyper.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar