AstraZeneca presenterar viktiga framsteg inom den lovande forskningsportföljen

Report this content

ASTRAZENECA PRESENTERAR VIKTIGA FRAMSTEG INOM DEN LOVANDE FORSKNINGSPORTFÖLJEN AstraZeneca arrangerar idag ett analytikermöte vid forskningscentret i Alderley Park, Storbritannien. Vid mötet presenteras produkter och projekt i sen utvecklingsfas; produkter i tidigare utvecklingsfas - särskilt inom terapiområdena hjärta/kärl och onkologi, samt ökad produktivitet i den tidiga forskningen. Produkter i sen utvecklingsfas och vidareutveckling av befintliga produkter · Crestor är nu godkänt i Holland som första land - proceduren för ömsesidigt godkännande inom EU inleds i december; registreringsansökan i USA kompletteras med ytterligare kliniska resultat under första kvartalet 2003; registreringsansökan i Japan inlämnades under andra kvartalet 2002. · Exanta förväntas bli den första nya orala direkta trombinhämmaren på 50 år. · Den första registreringsansökan för indikationen förebyggande av venös tromboembolism (VTE) hos patienter som genomgår ortopedisk kirurgi inlämnades i Europa i juli 2002. · Positiva resultat har presenterats idag från EXULT A-studien (som bekräftar att Exanta är effektivare när det gäller förebyggande av VTE jämfört med warfarin hos amerikanska patienter). Resultaten stödjer registreringsansökan i USA för indikationen förebyggande av VTE vid ortopedisk kirurgi, vilken planeras till fjärde kvartalet 2003. · Ansökan om godkännande för den breda långtidsindikationen förebyg gande av stroke hos patienter med förmaksflimmer, med stöd av resultaten från SPORTIF-studien, kommer att inlämnas i USA och Europa under fjärde kvartalet 2003. · Positiva resultat från THRIVE III, den första studien av Exanta för behandling av kroniska tillstånd presenterades idag. Resultaten visar en signifikant minskning av antalet VTE-fall och ingen skillnad i blödnings benägenhet jämfört med placebo. Studien genomfördes med en fast dosering av Exanta, utan behov av koagulationskontroll som normalt är nödvändigt med warfarin. Ansökan om ytterligare en indikation för behandling av VTE med stöd av data från THRIVE-studien, kommer också att inlämnas under fjärde kvartalet 2003. · Fullständiga resultat från EXULT A och THRIVE III kommer att presenteras i december 2002 vid mötet med American Society of Haematology i New York. · Iressa, den första substans som hämmar receptorn för den epidermala tillväxfaktorn, har godkänts i Japan; I USA är godkännandet av Iressa under prövning hos FDA efter en positiv rekommendation till FDA från den rådgivande kommittén ODAC. Ytterligare diskussion inom ODAC förväntas inte ske. Registreringsansökan i Europa beräknas nu lämnas in under första kvartalet 2003. · Fullföljandet av proceduren för ömsesidigt godkännande inom EU för Arimidex vid behandling av tidig bröstcancer meddelades idag (en betydande marknadspotential). Godkännande har erhållits i Storbritannien och godkännanden i flera europeiska länder (Österrike, Tyskland, Italien, Portugal och Spanien) förväntas följa; Arimidex godkändes för behandling av tidig bröstcancer i USA under tredje kvartalet; ansökningar har ockå inlämnats i övriga delar av världen. · Casodex har godkänts för behandling av tidig prostatacancer på 26 marknader. Ansökan i USA avseende indikationen tidig prostatacancer kommer att behandlas av ODAC den 18 december 2002. · Faslodex har godkänts i USA som andrahandsval vid behandling av bröstcancer; ansökan för Europa inlämnas under 2003; ansökan i Japan övervägs. · Nexium växer starkt till 1,6 miljarder USD på årsbasis t o m tredje kvartalet; ansökningar för nya indikationer för behandling av bla magsår/besvär orsakade av biverkningar från antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs), och för en ny intravenös beredningsform för sjukhusbruk, kommer att inlämnas under andra kvartalet 2003. · Seroquel, som nu nått en årsförsäljning på 1 miljard USD, har visat effekt vid behandling av bipolär (manodepressiv) sjukdom. Ansökan för denna indikation beräknas ske under första kvartalet 2003 i USA och Europa. · Lovande resultat för Symbicort vid behandling av kronisk obstruktiv lungsjukdom - KOL (världsmarknad på 2,9 miljarder USD), ger ytterligare stöd för den ansökan om godkännande inom EU som inlämnades under 2002. · Ytterligare betydande utvecklingsprogram planeras för Faslodex, Iressa, Exanta, Atacand, Seroquel och Crestor. Nya läkemedel vid cancerbehandling · Ytterigare information lämnades gällande nya cancerläkemedel som påverkar tumörernas tillväxtmekanism: · ZD6474, ett medel mot nybildning av blodkärl, för närvarande i fas II; och AZD2171, ett annat medel med liknande effekt, i fas I, båda angriper endotelcellerna i cancertumörernas blodkärl, så att blodtillförseln till tumörerna stryps · ZD6126, ett medel som inverkar på blodkärlen, påverkar tumörernas blodkärl och förstör därigenom tumörerna inifrån - går snart in i fas II · AZD4054, en antagonist mot endothelin, för närvarande i fas II, hämmar ETA-receptorn, som är orsaken till att tumörceller nybildas · AZD0530, ett antiinvasivt medel, som utvecklats för att hindra tumörer från att sprida sig, omfattas av kliniska studier med början under andra kvartalet 2003 · AZD3409, en substans som hämmar prenylering av proteiner, utformad för att hämma nybildning av tumörceller, går in i kliniska studier med början under andra kvartalet 2003 Nya behandlingar inom området hjärta/kärl · Positiva resultat från fas II-studierna av Galida (AZ242), en ny behandling vid typ II-diabetes · AZD6140, ett medel som påverkar blodplättarna och därigenom minskar bildningen av blodproppar (som kan orsaka hjärtinfarkter och stroke) befinner sig för närvarande i fas I · AZD7009, ett medel mot hjärtarytmier, studeras för närvarande i fas I Nya behandlingar inom områdena CNS och Smärtlindring · Kliniska studier i fas III inleds i början av 2003 gällande NXY- 059, ett nytt nervskyddande medel vid akuta stroketillstånd · Positiva resultat presenterades gällande AZD3582, den första COX- hämmande NO-donerande substansen (CINOD), för smärtlindring. Resultaten visar ytterligare god effekt och biverkningsprofil jämfört med COX-2 selektiva antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs) En fullständig uppdaterad tabell över forskningsportföljen bifogas separat. Förstärkning av den tidiga forskningen (Discovery) · Det totala antalet kandidatsubstanser (CD) har ökat med 20 procent under de senaste tre åren; en kandidatsubstans per månad går nu vidare till preklinisk forskning. · Antalet kandidatsubstanser som går vidare till klinisk forskning har fördubblats i år · För att öka sannolikheten för att kandidatsubstanser skall gå vidare till sen utvecklingsfas och marknadsintroduktion strävar AstraZeneca efter: · att överföra nya aspekter från klinisk verksamhet till den tidiga forskningen - för att öka förståelsen av hur sjukdomar verkar och hur de framtida läkemedlen kan förebygga och bota dessa sjukdomar · att tidigarelägga riskfasen i utvecklingsprocessen genom tidigare införande av strikta tester av säkerhet och metabolism/farmakokinetik (DMPK) för att därmed tidigare kunna identifiera kandidatsubstanser som inte kommer att lyckas · 200 nya samarbeten med forskningsinstitutioner och bioteknikföretag har inletts under 2002, vilka stödjer AstraZenecas strategi för den tidiga forskningen. Tom McKillop, AstraZenecas koncernchef, kommenterar: "Omvandlingen av AstraZenecas produktportfölj fortsätter i och med dagens goda nyhet om det första godkännandet för Crestor i Europa; framsteg för andra projekt i sen utvecklingsfas; och tillkännagivandet av ett stort antal lovande nya substanser i tidig utvecklingsfas. En föränderlig omvärld och ett snabbt införlivande av ny teknik skapar nya utmaningar för läkemedelsindustrin men innebär också nya möjligheter. Vi driver produktiviteten framåt inte bara inom FoU, utan över hela verksamheten genom nya indikationer för våra viktigaste tillväxtprodukter och effektivisering av våra försäljningsstyrkor. Jag är förvissad om att AstraZeneca genom att arbeta kreativt, snabbt och effektivt kommer att kunna fortsätta ta fram viktiga nya läkemedel och uppnå en ekonomiskt utveckling i nivå med de bästa i branschen." Jan Lundberg, Executive Vice President och chef för Global Discovery Research, gav en översikt över bolagets strategi inom Discovery: "Forskningsmiljön fokuserar i allt större utsträckning på att finna sjukdomsrelevanta mekanismer i kombination med tillgång till fantastisk ny teknologi. AstraZeneca arbetar som ett globalt team för att öka förutsägbarheten i den tidiga forskningen. Vi inför komponenter från den kliniska utvecklingen redan på de tidigaste stadierna av våra forskningsaktiviteter, så att vår forskning blir så relevant som möjligt för de sjukdomar vi vill behandla. Den allra senaste tekniken används för att identifiera projekt som inte kommer att lyckas i utvecklingen. Dessa åtgärder kommer att resultera i att en mycket större andel av våra kandidatsubstanser når marknaden. AstraZeneca har redan en projektportfölj som väcker respekt i branschen. Vi kommer därmed snabbare än tidigare kunna leverera nya substanser som skapar mervärde för patienter runt om i världen." Martin Nicklasson, Executive Vice President, chef för Clinical Development, gav en översikt över AstraZenecas produktportfölj: "AstraZenecas viktigaste tillväxtprodukter har haft en god utveckling under det gångna året, och tillväxten kommer att fortsätta, efterhand som indikationerna vidgas genom aktiv produktutveckling. Bakom den redan imponerande produktportföljen inom våra viktigaste terapiområden kommer flera lovande forskningsprodukter i tidig utvecklingsfas, exempelvis NXY- 059, ett nytt nervskyddande medel för behandling vid stroke; Galida, ett nytt läkemedel för behandling av diabetes och blodfettrubbningar; och vår CINOD, AZD3582, ett nytt smärtstillande medel. Dessa projekt och en rad andra kommer att säkerställa AstraZenecas fortsatta framgångar som ett globalt ledande företag inom läkemedelsforskningen." Kontaktpersoner Steve Brown/Emily Denney +44 207 304 5033/5034 media: (London) Staffan Ternby 08 553 26107 (Södertälje) Rachel Bloom +1 302 886 7858 (Wilmington) Investor Relations: Mina Blair-Robinson +44 207 304 5084 (London) Jonathan Hunt +44 207 304 5087 (London) Staffan Ternby 08 553 26107 (Södertälje) Ed Seage +1 302 886 4065 (Wilmington) Jörgen Winroth +1 212 581 8720 (New York) Presentationerna från dagens analytikermöte återfinns på www.astrazeneca.se respektive www.astrazeneca.com. Detta pressmeddelande innehåller framåtriktad information om AstraZenecas verksamhet. Framåtriktade kommentarer och prognoser innebär naturligen risker och osäkerheter, eftersom de hänför sig till och är beroende av framtida händelser och omständigheter. Det finns flera faktorer som kan leda till att det faktiska resultatet och utvecklingen avviker avsevärt från det som uttryckts eller antytts i dessa framåtriktade kommentarer. För information om dessa faktorer hänvisas till bolagets årsredovisning/Form 20-F för 2001. Varumärken Följande produkt- och varumärkesnamn ägs av AstraZeneca-koncernen: Arimidex, Atacand, Casodex, Crestor, Exanta, Faslodex, Galida, Iressa, Nexium, Symbicort, Seroquel. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/07/20021107BIT00310/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/07/20021107BIT00310/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar