BOKSLUTSRAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET OCH FÖRSTA HALVÅRET 2012

Som väntat återspeglades generisk konkurrens och utmanande marknadsförutsättningar i lägre intäkter under andra kvartalet. Framsteg gjordes i genomförandet av långsiktiga prioriteringar, med portföljen av produkter på marknaden och forskningsportföljen stärktes genom nyligen genomförda affärsutvecklingsinitiativ. Resultatmålen för helåret är oförändrade.

Intäkterna under andra kvartalet uppgick till 6.660 MUSD, en minskning med 18 procent i fasta valutakurser (CER).

-Förlorad marknadsexklusivitet för flera nyckelprodukter svarade för 15 procentenheter av intäktsminskningen. Uthålligt resultat för Crestor. Fortsatt stark tillväxt för ONGLYZATM, Iressa och Faslodex.

-Som väntat rådde under andra kvartalet fortsatt begränsning i varuförsörjningen vid vår tillverkningsanläggning i Sverige. Den beräknade effekten på intäkterna under andra kvartalet uppgick till omkring 2 procent. Företaget bedömer att påverkan på intäkterna för helåret blir ca 1 procent.

-Intäkterna på tillväxtmarknaderna ökade med 1 procent i fasta valutakurser. Omständigheterna relaterade till varu­försörjningen påverkade intäkterna på tillväxtmarknaderna. Korrigerat för detta skulle intäktsökningen ha varit omkring 8 procent.

Vinst per aktie för kärnverksamheten (Core EPS) uppgick till 1,53 USD under andra kvartalet, en nedgång med 6 procent i fasta valutakurser.

-Core EPS gynnades med 240 MUSD (0,19 USD per aktie) av en skatteuppgörelse om en gränsöverskridande internprissättningsfråga. Effektiv skattesats för hela året beräknas nu bli omkring 20 procent.

Redovisad vinst per aktie minskade under andra kvartalet med 11 procent i fasta valutakurser till 1,27 USD.

Samarbetet kring diabetes kommer att utvidgas genom Bristol-Myers Squibbs förvärv av Amylin Pharmaceuticals.

Styrelsen har rekommenderat en utdelning för första halvåret på 0,90 USD. Nettoaktieåterköpen uppgick till 1,6 miljarder USD under första halvåret. Målet för hela året är fortsatt 4,5 miljarder USD, beroende på marknadsförutsättningar och verksamhetens behov.

Förväntad vinst per aktie för kärnverksamheten (Core EPS) för hela året ligger fast vid intervallet 5,85–6,15 USD.

 
Utvecklingen i sammandrag

Koncernen Andra kvartalet
2012

MUSD
Andra kvartalet
2011

MUSD
Föränd-
ring

%
Fasta valuta-kurser
%
Jan-juni
2012
MUSD
Jan-juni
2011
MUSD
Föränd-
ring
%
Fasta valuta-kurser
%
Intäkter 6.660 8.430 -21 -18 14.009 16.722 -16 -15
Redovisat
      Rörelseresultat 1.868 2.965 -37 -32 4.028 6.366 -37 -35
      Resultat före skatt 1.763 2.858 -38 -33 3.816 6.146 -38 -36
      Vinst per aktie $1,27 $1,53 -17 -11 $2,55 $3,61 -29 -27
Kärnverksamheten*
      Rörelseresultat 2.269 3.322 -32 -27 5.266 7.000 -25 -23
      Resultat före skatt 2.164 3.215 -33 -28 5.054 6.780 -25 -23
      Vinst per aktie $1,53 $1,73 -12 -6 $3,34 $3,96 -16 -13
* Finansiell information för kärnverksamheten utgör ett komplement utöver den ordinarie redovisningen, vilken AstraZeneca anser ökar förståelsen av företagets utveckling. Prognosen för 2012 avser kärnverksamheten. Se sid 2 och 4 för en definition av ekonomisk information för kärnverksamheten och en avstämning mellan kärnverksamheten och redovisad ekonomisk information.

Simon Lowth, tillförordnad koncernchef, kommenterar resultatet: "Som vi förväntat har förlorad marknads­exklusivitet för vissa nyckelprodukter och tuffa marknadsförutsättningar resulterat i minskade intäkter och vinster under andra kvartalet. Trots dessa utmaningar är vi på väg att nå våra resultatmål för hela året."

"Resultatet under första halvåret återspeglar uthålligheten hos flera av våra varumärken och de gynnsamma effekterna av kostnadsdisciplin. Efter samarbetet med Amgen och förvärvet av Ardea fortsatte vi att stärka vår forsknings- och produktportfölj genom en spännande möjlighet att utvidga vårt samarbete med Bristol-Myers Squibb kring diabetes."

"Våra långsiktiga prioriteringar är oförändrade. Vi driver utvecklingen av våra varumärken som har marknadsexklusivitet, investerar i marknader med långsiktig potential, omformar kostnadsbasen för att nå uthållig konkurrenskraft och fortsätter att sträva efter produktivitet i våra investeringar i innovation, oavsett om de åstadkoms internt eller externt."

 
KONTAKT
PERSONER

För media: Ann-Leena Mikiver (Södertälje) +46 8 553 260 20/+46 707 428836
Esra Erkal-Paler (London) +44 20 7604 8030
Sarah Lindgreen (London) +44 20 7604 8033
Tony Jewell (Wilmington) +1 302 885 4594
För analytiker och investerare: James Ward-Lilley (London) +44 20 7604 8122
Karl Hård/Nicklas Westerholm (London) +44 20 7604 8123/8124
Ed Seage/Jörgen Winroth (USA) +1 302 886 4065/+1 212 579 0506

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera

Dokument & länkar