• news.cision.com/
  • AstraZeneca/
  • Ingen förbättring i lungcancerstudier vid behandling med en kombination av iressa och cellgifter

Ingen förbättring i lungcancerstudier vid behandling med en kombination av iressa och cellgifter

Report this content

INGEN FÖRBÄTTRING I LUNGCANCERSTUDIER VID BEHANDLING MED EN KOMBINATION AV IRESSA OCH CELLGIFTER AstraZeneca fortsätter att söka godkännande av Iressa som monoterapi vid lungcancer AstraZeneca informerade idag om det övergripande resultatet från de nyligen avslutade INTACT-studierna. Resultaten visar att studierna var utslags-givande och väl utformade, men demonstrerar också att Iressa inte förbättrar överlevnaden vid framskriden icke småcellig lungcancer när produkten ges som komplement till vanlig platinumbaserad kemoterapi (cellgiftsbehandling) i jämförelse med behandling med enbart kemoterapi. Ytterligare analyser pågår för närvarande och de utförliga resultaten kommer att presenteras vid European Society for Medical Oncology (ESMO) i oktober 2002. "Dessa resultat skiljer sig starkt från de goda resultat vi sett med Iressa som enda behandling (monoterapi) och anger inriktningen för det fortsatta arbetet med denna banbrytande nya cancerbehandling", kommenterar Brent Vose, Vice President, Oncology Therapy Area. "AstraZeneca kommer att fortsätta arbeta för att Iressa ska bli godkänd över hela världen som monoterapi vid icke småcellig lungcancer och vi fortsätter att utvärdera produktens fulla potential vid lungcancer och andra cancerformer." Iressa är en tablettbehandling som ges en gång per dygn. Produkten är den första som blir tillgänglig på marknaden i en ny kategori cancerläkemedel som hämmar den epidermala tillväxtfaktorreceptorn (EGFR tyrosine kinase). Resultaten från de kliniska studierna IDEAL 1 och 2 med Iressa som monoterapi har bekräftat att Iressa är en effektiv behandling med fördelaktig biverkningsprofil för många patienter med icke småcellig lungcancer. Dessa resultat låg till grund för AstraZenecas registreringsansökningar i flera länder, inklusive Japan, där Iressa redan godkänts, och USA, där registreringsansökan inom kort kommer att behandlas. AstraZeneca kommer också att lämna in liknande ansökningar med Iressa som monoterapi på alla större marknader, inklusive Europa. Iressa genomgår för närvarande kliniska studier i fas II för en rad andra cancerformer med solida tumörer som i huvud och hals samt vid tarm- och bröstcancer. De första resultaten är uppmuntrande. AstraZenecas resultatprognos för 2002 kvarstår oförändrad. En telefonkonferens för börsanalytiker kommer att hållas idag kl 14.00 svensk tid. Telefonnumren för analytiker är följande: Europa: +353 233 7012 USA: +1 800 310 1961 Bandinspelning: +353 233 7014 För journalister finns möjlighet att lyssna till denna analytikerkonferens på följande telefonnummer: +44 207 075 3186 Iressa är ett varumärke som tillhör AstraZeneca-koncernen. Kontaktpersoner media: Staffan Ternby, tel 08 553 26107 Emily Denney, tel +44 207 304 5034 Roger Henriksson, medicinsk rådgivare, onkologi, tel 070 588 9933 Investor Relations: Staffan Ternby, tel 08 553 26107 Jonathan Hunt, tel +44 207 304 5087 Mike Rance, tel +44 207 304 5050 Bakgrundsinformation till redaktionen INTACT 1 och 2 ("Iressa NSCLC Trials Assessing Combination Therapy") var två randomiserade fas III-studier, båda med mer än 1 000 patienter, utformade för att utvärdera om Iressa ger positiv effekt på överlevnaden när produkten ges i kombination med vanlig platinumbaserad kemoterapi hos patienter med framskriden icke småcellig lungcancer (NSCLC). IDEAL 1 och 2 ("Iressa Dose Evaluation in Advanced Lung Cancer") visade att Iressa har effect som monoterapi, med objektivt fastställbara resultat (krympande tumörer) och symptomatiska effekter hos patienter med framskriden icke småcellig lungcancer som inte svarat på kemoterapi (cellgiftbehandling). För ytterligare information om den epidermala tillväxtfaktorreceptorn och dess roll vid cancerbehandling, se www.EGFR-INFO.com. För ytterligare information om Iressa och andra cancerbehandlingar från AstraZeneca, se www.cancerpressoffice.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/19/20020819BIT00410/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/19/20020819BIT00410/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar