Kallelse till extra bolagsstämma i ATMG AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i ATMG AB (publ) Aktieägarna i Artika Time Media Group AB (publ), org nr 556186-6848, hälsas välkomna till extra bolagsstämma fredagen den 18 januari 2002, kl. 13.00 på Hotell Gothia Towers, Mässans Gata 24, Göteborg. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga skall dels var införda i den av VPC AB förda aktieboken den 8 januari 2002, dels skall aktieägaren anmäla sig till Artika Time Media Group AB (publ) senast den 16 januari 2002 kl. 16.00, per brev under adress; Hängpilsgatan 7, 426 77 Västra Frölunda, per telefax 031-758 89 01 eller per e-post till bolagsstamma@atmg.se. Vid anmälan skall namn, person nr. eller org nr., adress och tel nr samt registrerat aktieinnehav uppges. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Rätt att delta Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Sådan omregistrering ska vara genomförd senast den 8 januari 2002. Förutom denna anmälan till förvaltaren skall även en anmälan om deltagande vid stämman inges till Bolaget. Ärenden som skall behandlas på bolagsstämman: 1 Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två protokolljusterare. 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Styrelsens och Bure Equity ABs (publ) presentation avseende försäljning av dotterbolagen i affärsområdena MapMedia och InfoStation. 8. Information om alternativ kapitalanskaffning genom nyemission. 9. Beslut beträffande godkännande av det ingångna Aktieöverlåtelseavtalet mellan Bolaget och AB Cypressen 3768 under namnändring till ATMG I Göteborg AB, vilket bolag ägs av Bure Equity AB (publ), GP Ventures AB, Bolaget och Christer Johansson genom Artika Gruppen AB, avseende försäljningen av samtliga aktier i ATMG MapMedia AB, ATMG MapDesign AB och ATMG InfoStation AB med därtill hörande affärsområden MapMedia och InfoStation. 10. Beslut beträffande nyemission, med företrädesrätt till befintliga aktieägare att teckna en ny B aktie för varje befintlig B aktie, av totalt 57.787.000 nya B aktier, varvid Bolagets aktiekapital kan öka med 28.893.500 kronor. Emissionen av aktierna skall ske till ett nominellt belopp om 0,50 kronor, med en teckningskurs om 1,50 kronor per aktie. Betalning av nya aktier skall ske kontant men kan även ske genom kvittning av lån till Bolaget från befintliga aktieägare. 11. Information avseende Netbook. 12. Övriga ärenden. 13. Stämmans avslutande. Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 9 och 10 ovan samt de handlingar som föreskrivs i 4 kap 4 och 6 § aktiebolagslagen kommer från och den 11 januari 2002 hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget. De aktieägare som önskar ta del av förslagen kan anmäla detta till Bolaget så kommer förslaget att sändas till dem per post. Göteborg i december 2001 Styrelsen Artika Time Media Group AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/28/20011228BIT00260/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/28/20011228BIT00260/bit0002.pdf

Om oss

ATMG är en ledande nordisk leverantör av besöksmedier och tjänster med fokus på turism- och besöksnäring. Verksamheten sysselsätter 125 medarbetare i tre länder. ATMG-aktien är noterad på Aktietorget (ATMG B).

Dokument & länkar