Attana AB Bokslutskommuniké, 1 januari-31 december 2017

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Nyemission genomförd om 10,5 MSEK som ger bolaget 8,8 MSEK efter emissionskostnader.
 • Utökat samarbete med HVD Life Sciences för försäljning på utvalda asiatiska marknader.
 • Strategiskt samarbete inlett med AstraZeneca och ytterligare fem aktörer för utveckling av ledande metoder för kvalitetskontroll vid produktion av biologiska läkemedel.
 • Samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och KTH om utveckling av bispecifika antikroppar.
 • Samarbete med Biogelx Ltd och Stuttgart University för utveckling av 3D-cellbaserad biosensoryta

Händelser efter rapportperioden

 • Attana godkänt för notering på NGM MTF. Första handelsdag 7 mars.

Finansiell översikt (ej reviderat av bolagets revisor):

 • Nettoomsättning 2,1 (2,4) MSEK
 • Övriga rörelseintäkter 0,7 (0,8) MSEK
 • Rörelseresultat -6,3 (-1,7) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster -6,9 (-2,1) MSEK
 • Resultatet efter skatt -6,9 (-2,1) MSEK
 • Resultat per aktie -0,06 SEK

VD-kommentar

2017 var ett händelserikt år. Sedan vi hösten 2013 startade med uppdragsforskning har vi utvecklat affärsmodellen för uppdragsforskning baserat på vår patenterade teknologi och i början av 2016 bestämde vi oss för att söka externt kapital för att kunna expandera verksamheteten. Detta har vi nu genomfört i två steg. Först utökade vi ägarskaran under hösten 2016 och 2017 förberedde vi bolaget för ytterligare ägarspridning och kapitalisering med inriktning på en notering. I november avslutade vi en nyemission som ger oss möjlighet att kraftfullare marknadsföra Attana och att genomföra en notering. Från och med onsdagen den 7 mars 2018 kommer bolaget handlas på NGM Nordic MTF.

Ägarspridningen och kapitaliseringen har tagit stora resurser i anspråk och vi bestämde därför att under 2017 fokusera på att få avtal med ett antal strategiskt viktiga kunder som vi tror kommer att ge avkastning inom de närmaste åren såväl monetärt så som referens och varumärkesbyggande. Som ett led i detta öppnade vi ett uppdragsforskningslaboratorium i Köpenhamn för att öka vår närvaro i Öresundsregionen. Vidare har vi utökat samarbete med HVD Life Sciences vilket gör att vi under 2018 kommer att ha en ökad närvaro på utvalda asiatiska marknader.

Vi har under året inlett ett applikationsutvecklingsprojekt tillsammans med vår kund Prof. Roland Kontermann vid universitetet i Stuttgart. Tillsammans med hans team och det skotska bolaget Biogelx Ltd genomför vi nu ett projekt som syftar till att ytterligare stärka vår position inom biologisk karakterisering av interaktioner för läkemedelsutveckling. Detta genom att möjliggöra tredimensionella cellodlingar på våra biosensorytor som kompletterar våra nuvarande cellbaserade och vävnadsbaserade experiment.

I november startade vi ett projekt för kvalitetskontroll av biologiska läkemedel tillsammans med AstraZeneca, Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals AB, Ridgeview Instruments AB, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Örebro universitet. Projektet pågår fram till slutet av 2020 och för Attanas del syftar det till att kunna öka våra marknadsandelar inom denna nisch och att utveckla ledande mjukvara för analys och beslutsfattande inom detta område.

I slutet av året startade vi även ett samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och KTH om utveckling av bispecifika antikroppar. Attana har under de senaste åren genomfört ett antal liknande kundprojekt. Dessa projekt är konfidentiella och ett delsyfte med det nya projektet är ta fram material till vår marknadsföring. Dessutom är vi aktiva i hela projektet, vilket syftar till att vi framöver ytterligare kan stärka vårt kunderbjudande.

2018 ser vi fram emot att kunna genomföra kraftfullare marknadsförings- och försäljningsinsatser, främst genom fler säljresurser och i direkta möten med blivande kunder, bland annat via närvaro på fler konferenser.

Teodor Aastrup, VD Attana AB

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 41020000

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Om oss

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Prenumerera

Media

Media