Attana AB Bokslutskommuniké, 1 januari-31 december 2018

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Bolaget ökade nettoomsättningen och övriga rörelseintäkter med nästan 150% från 2,9 MSEK till 7,2 MSEK.
  • Ökningen av nettoomsättningen har huvudsakligen skett genom fler och större uppdragsforskningskontrakt.
  • Ökningen av övriga rörelseintäkter är tack vare att vi genomför fler gemensamma forsknings och utvecklingsprojekt med kunder.
 • Fokus under perioden har varit tillväxt genom att öka marknadens kännedom om Bolaget:
  • Den 7 mars noterades Bolaget på NGM Nordic MTF.
  • Den 12 mars tecknade Bolaget ett femårigt exklusivt distributionsavtal med HVD Life Sciences. Avtalet täcker Asien, Östeuropa och mellanöstern.
  • Bolaget har under året deltagit vid fyra internationella konferenser för att öka Bolagets synlighet på marknaden kring bolagets kunskap och kompetens och för att skapa nya kundkontakter.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Bolaget har beslutat att effektivisera verksamheten genom att fokusera resurserna till Stockholm och London och därmed avveckla verksamheten i Köpenhamn.
 • Bolaget har beviljats lån om 1,8 MSEK från Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB för investeringar i bolagets kontraktsforskningsverksamhet.

Finansiell översikt (ej reviderat av bolagets revisor):

 • Nettoomsättning 3,7 (2,2) MSEK
 • Övriga rörelseintäkter 3,5 (0,7) MSEK
 • Rörelseresultat -5,8 (-6,0) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster -6,0 (-6,6) MSEK
 • Resultatet efter skatt -6,0 (-6,6) MSEK
 • Resultat per aktie -0,05 (-0,6) SEK

VD-kommentar: Tillväxtvärk

2018 var vårt första år som noterade och vi är positivt överraskade! Kontakten med aktieägare har varit givande för oss med bra förslag på hur vi kan utveckla vår kommunikation och marknadsföring. Tack vare noteringen har vårt budskap dessutom nått bättre spridning så väl nationellt som internationell.

Fokus under året har varit på en långsiktigt bra och stabil tillväxt genom ökade resurser inom försäljning och marknadsföring, men med ett ständigt vakande öga på kassaflödet.

I mars skrev vi ett femårigt distributionsavtal med HVD Life Sciences som vår partner i Asien, Östeuropa och mellanöstern och i höstas stärkte vi vårt team med ytterligare en säljare. Detta har resulterat i ökad försäljning och en bredare pipeline.

Vid fyra vetenskapliga konferenser har vi presenterat hur Attanas teknik kan bidra till effektiviserad läkemedelsutveckling samt haft direkta kundmöten. Detta har ökat kännedomen om Attana på marknaden, vilket bl.a. märkts genom ett fler spontanförfrågningar från potentiella kunder. Tillsammans med HVD Life Sciences har vi start en facebooksida för att marknadsföra Attana inom deras territorium. Vi har fortsatt arbeta med att synliggöra resultaten av Attanas teknik genom vetenskapliga publikationer som antigen skrivs direkt av våra kunder eller i samarbete med dem.

Våra huvudsakliga källor till intäkter är försäljning av uppdragsforskning och analysinstrument samt FoU-projektet tillsammans med våra kunder. Under året har vi fokuserat på uppdragsforskningen och lyckats öka antalet uppdrag och värdet på dem. Framför allt fick vi upp farten under hösten och det gjorde att det blev projektkö i våra laboratorier. Det blev då tydligt vad som skall göras för att arbeta bort flaskhalsen. Således beslöt vi oss för att ändra i våra processer för att kunna effektivisera verksamheten inför 2019. Vi bedömde att tre laboratorier var ett för mycket för att kunna använda personal och analysinstrument effektivt. Vi har därför beslutat att avveckla laboratoriet i Köpenhamn och flytta över resurser till Stockholm och London. Vi kommer också behöva investera i utrustning för att kunna genomföra fler uppdrag per tidsenhet.

Så hur summerar jag året? Vi har rullat ut på marknaden med både starkare team och backupresurser och det har resulterat i ökad försäljning och marknadserkännande. Samtidigt har det ökade tempot visat på viktiga förbättringsområden, vilket gjorde att vi inte orkade spurta lika hårt under Q4 som jag önskat, vi drabbades helt enkelt av tillväxtvärk.

2019 ser vi fram emot att genomföra de operationella effektiviseringarna och att fortsätta med kraftfull marknadsföring, men framför allt att kapitalisera på vår starkare pipeline.

Teodor Aastrup, VD Attana AB

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2018 kl. 21.55 CET

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Taggar:

Om oss

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar