Attana AB offentliggör memorandum inför företrädesemissionen

Report this content

Attana AB (”Attana”, ”Bolaget”) offentliggör härmed memorandum med anledning av bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds den 20 augusti 2019. Memorandumet finns tillgängligt på bolagets (https://www.attana.com/investerare/) samt Eminova Fondkommissions (http://www.eminova.se) respektive hemsidor. Anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

FÖRETRÄDESRÄTT

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 16 augusti 2019 erhålls två (2) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. I den utsträckning de nya aktierna inte tecknas med företrädesrätt ska dessa erbjudas samtliga aktieägare och andra investerare till teckning.

ÖVRIGA VILLKOR

Emissionskurs: 0,30 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Emissionsbelopp: ca 14,6 MSEK före emissionskostnader

Teckningsförbindelser/Garantier: upp till 61,8 procent av det totala emissionsbeloppet

Antal nyemitterade aktier: högst 48 705 400 stycken

Avstämningsdag: 16 augusti 2019

Teckningstid: 20 augusti – 3 september 2019

Handel med teckningsrätter: 20 augusti – 30 augusti 2019

Handel med BTA: 20 augusti till dess emissionen registrerats vid Bolagsverket.

Likviddag vid teckning utan företräde: Enligt anvisningar på avräkningsnota

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 aug 2019 kl. 14.00CET

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Prenumerera

Dokument & länkar