Attana erhåller slutlikvid för EU-projekt

Attana har deltagit i EU-projektet WntsApp vars huvudsyfte varit att undersöka biomolekylers roll vid framtida cancerbehandling. Attanas cellbaserade teknik har använts för att öka förståelsen kring hur dessa biomolekyler interagerar med celler. Denna förståelse kan sedan användas för utveckling och selektering av nya läkemedelsmolekyler.

EU-projektet Wntsapp (www.wntsapp.eu) pågick mellan åren 2013 och 2017 och finansierades av EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling. I projektet deltog sju akademiska parter, bl.a. Medicinskt Centrum i Utrecht (koordinator) och Karolinska Institutet samt företagen Pepscan Therapeutics BV, Isogenica Ltd och Attana AB.

Attanas cellbaserade teknik har använts för karaktärisering av interaktioner mellan biomolekyler och celler för en ökad förståelse av molekylära signalsystem inom cancer- och stamcellsforskning. I förlängningen kan denna kunskap användas för att identifera nya läkemedelstargets, i synnerhet vid cancerbehandlig. Vidare har Attanas teknik använts för selektering och optimering av peptider. Dessa peptider är en typ av biomolekyler som kan användas som framtida läkemedel.

Projektets slutrapport färdigställdes förra året och är nu godkänd. Attana har beviljats totalt ca 1,8 MSEK för sin del i projektet och erhåller nu 300 kSEK i slutlikvid. Beloppet ingår i tidigare års resultaträkningar, men slutlikviden påverkar kassaflödet för innevarande år positivt.

”Attanas affärsidé är att effektivisera läkemedelsutveckling genom att erbjuda kvalitetssäkrade forskningsresultat till läkemedelsbolag baserat på vår patenterade teknik. Inom WntsApp-projektet har vi skaffat oss ytterligare värdefull kompetens och dessutom har vi utvecklat ett antal nya assays som vi nu erbjuder våra kunder”, säger Teodor Aastrup, VD för Attana AB

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 41020000

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Om oss

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar