Attana erhåller slutlikvid för EU-projektet NanoMile

Report this content

Attana har deltagit i EU-projektet NanoMile vars huvudsyfte varit att etablera en fundamental förståelse för nanomaterials interaktioner med levande system (människor, djur, växter, bakterier etc)  och miljön genom nanomaterialens hela livscykel. Denna förståelse skall sedan användas som utgångspunkt för att kunna klassificera framtida nanomaterials potentiella inverkan på biologi och miljö.

EU-projektet NanoMile (nanomile.eu-vri.eu) pågick mellan åren 2013 och 2017 och finansierades av EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling. I projektet deltog 21 akademiska parter, bl.a. University of Birmingham (koordinator), UCLA och University College Dublin och sex företag, däribland Attana AB.

Attanas cellbaserade teknik har använts för karaktärisering av interaktioner mellan nanopartiklar och celler eller proeteiner föratt ge en ökad förståelse av hur nanopartiklar interagerar med sin omgivning ut ett biologiskt perspektiv. I förlängningen kan denna kunskap generellt användas för att klassificera och optimera nanopartiklar med avseende på inverkan på biologi och miljö och i synnerhet för nanopartiklars använding inom medicinska områden som diagnostik eller läkemedel.

Projektets slutrapport färdigställdes förra året och är nu godkänd. Attana har beviljats totalt drygt 2 MSEK för sin del i projektet och erhåller nu 90 kSEK i slutlikvid. Beloppet ingår i tidigare års resultaträkningar, men slutlikviden påverkar kassaflödet för innevarande år positivt.

”Attanas affärsidé är att effektivisera läkemedelsutveckling genom att erbjuda kvalitetssäkrade forskningsresultat till läkemedelsbolag baserat på vår patenterade teknik. Inom NanoMile-projektet har vi skaffat samarbetet med ledadande forskar inom nanopartiklar och lagt grunden till nya applikationer inom analys av nanopartiklar för medicinska ändamål”, säger Teodor Aastrup, VD för Attana AB

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 41020000

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2018 kl. 10.25 CET

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar