Bokslutskommuniké för Attana AB för perioden 1 januari-31 december 2020

Report this content

Väsentliga händelser under rapportperioden

 

Bolaget har under perioden genomfört en nyemission om 50 MSEK. Bolaget har under perioden upptagit lån om 4,4 MSEK.

Bolaget har under perioden återbetalt lån om 0,6 MSEK.

Bolaget har lanserat en ny version av ett förbättrat instrument Attana bl.a. med utökade analysprestanda.

Efter att bolaget utfört ett uppskattat uppdragsforskningsuppdrag har en av bolagets kunder beställt deras första Attana CellTM 250 system och ett nytt uppdragsforskningsprojekt.

Bolaget har under perioden sammanställt samtliga utförda uppdragsforsknings‐ projekt. Sammanställningen visar att av 77 analyserade molekyler har 30 validerats och 47 avfärdats. Av de 30 validerade molekylerna har åtta påbörjat kliniska fas I studier. Två av dessa studier pågår och sex har framgångsrikt avslutats. Av dessa sex substanser, har tre fas II studier initierats, en av dessa är avslutad med framgång. Summerat är det 100% av de slutförda fas I och II studierna som är framgångsrika.

Det stod tidigt klart att coronapandemin skulle påverka bolaget negativt. Bolagets operativa planer ändrades därför till den rådande situationen. Med Professor Ali Salanti vid Köpenhamns universitet och med Professor Ian Nicholls vid Linnéuniversitetet, vaccin‐ och immunitetskunskaper har vi under perioden byggt upp ett nytt affärsområde, Attana Diagnostics och lanserat AVATM, Attana Virus Analytics. Bolaget har, utöver samarbetena med Köpenhamns universitet och Linnéuniversitetet utvärderat AVA plattformen med ett antal internationella aktörer. Vidare har bolaget skrivet ett samarbetsavtal med Expres2ion Biotechnologies som tillhandahåller viktiga komponenter till AVA‐plattformen. Bolaget har även genomfört en listning av medicinsk utrustning för Attana CellTM 250 och en anläggningsregistrering av Attana hos U.S. Food and Drug Administration (FDA).

Bolaget har inlämnat en patentansökan kring en piezoelektrisk resonator. Denna patentansökan rör Attanas kärnteknik men har applikationer inom andra områden. Attana planerar för att utlicensiera dessa applikationer.

Bolagets nettoomsättning sjönk till 4,2 från 6,5 MSEK jämfört med föregående år.

  • Övriga rörelseintäkter minskade till 0,5 MSEK jämfört med 0,7 MSEK samma period föregående år.

  • Kassaflödet under perioden var 33,8 MSEK jämfört med 3,2 MSEK samma period föregående år.

  • Det operativa kassaflödet var ‐8,4 MSEK jämfört med ‐5,7 MSEK samma period föregående år.

 

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Attana har stärkt samarbetet med Linnéuniversitetet i Kalmar. Attana tillsätter en applikationsspecialist med bakgrund i immunologi för att optimera och utveckla Attanas diagnostik‐plattforms befintliga test för analys av antikroppar och immunitet mot SARS‐CoV‐2 i samverkan med Linnéuniversitetet.

Samir Fostock har från mitten av februari börjat som ansvarig för affärsområdet Diagnostik.

Bolaget återbetalt 3,0 MSEK i lån

 

Finansiell översikt (ej reviderat av bolagets revisor):

  • Nettoomsättning 4,2 (6,5) MSEK

  • Övriga rörelseintäkter 0,5 (0,7) MSEK

  • Rörelseresultat ‐9,9 (‐7,0) MSEK

  • Resultat efter finansiella poster ‐10,6 (‐7,4) MSEK

  • Resultatet efter skatt ‐10,6 (‐7,4) MSEK

  • Resultat per aktie ‐0,0623 (‐0,0576) SEK

VD‐kommentar: Prognos

Jag får ofta bra skönlitterära böcker från mina svärföräldrar. I december 2019 fick jag boken ”Som Pesten” av Hanne‐Vibeke Holst. Hade jag varit lika observant på vår omvärld som Holst, hade Attana kunnat vara ännu snabbare igång med AVA‐ plattformen. Jag är dessutom arg på mig själv, därför att Samir och jag diskuterade liknande scenario för över tio år sedan när jag 2011 såg filmen ”Contagion”. Trots filmens intryck på mig, var jag initialt blind för omvärlden och den pandemin som vi lider av. Mina och de flesta andras prognoser för 2020 kommer inte gå till historien som de mest träffsäkra. Den viktigaste anledningen till detta tror jag var att de flesta saknade diagnostiska verktyg för att förstå nuläget. Det fanns verktyg, både böcker och filmer och dessa beskrev den kommande situationen. På samma sätt, fast annorlunda, upplever jag nu situationen med att prognosticera flockimmunitet och diagnosticeras individers immunförsvar i framtiden. Vi på Attana förfogar över ett fantastiskt diagnostiskt verktyg, men vi nådde inte fram till rätt individer och organisationer i rätt tid för att de skulle kunna implementeras i stor skala 2020 och prognosticera framtiden för att agera verkningsfullt. Det är det vi siktar på att lyckas med under 2021.

Jag är mycket glad över att Samir nu gör comeback i bolaget. Vi förstår varandra bra och jag tror att han kommer att lotsa oss genom CE‐märkningar, EMA‐ och FDA‐ godkännanden och att vi hittar en eller flera lämpliga partners för att AVA‐ plattformen ska nå ut i världen. Vi kommer alla tillsammans att lägga stort fokus på det.

Vi kommer lägga lika mycket kraft på att få tillväxt i vår ordinarie verksamhet, som partner till läkemedelsutvecklande bolag. Thomas gjorde en stark insatts förra året med att fokusera på att få för bolaget betydelsefulla uppdragsforskningsprojekt. Dessutom resulterade ett av dessa uppdrag i en instrumentförsäljning, trots att kundens laboratorie var nedstängt. Det är inte ofta någon lyckas överträffa mina förväntningar, men jag trodde inte att vi skulle få den orden under Q4. Nu ser jag fram emot att få bistå Thomas med att kapitalisera på den pipeline som han lyckades skapa under slutet av förra året, samtidigt som vi naturligtvis ska fortsätta med vår tidigare pipeline. Många potentiella affärer sattes i vänteläge och vi ser fram emot att en framgångsrik vaccinering i världen leder till att inköpsprocesserna sätts igen.

Vi har en välfylld kassa, däcken är för att säga på cykelspråk välpumpade, och nu rullar vi ut med full fart. Med Thomas och Samir som ansvariga för respektive affärsområde, ser jag fram emot att tillsammans med mina kollegor bistå dem i allt spännande vi har framför oss. Dessutom, när vi nu intensifierar det vetenskapliga samarbetet med Prof Nicholls och hans team, tror jag vi skapar en affärsmässig‐ vetenskaplig balans med kritisk massa för att jag ska våga ställa en positiv diagnos och därmed prognosticera framgång!

Teodor Aastrup, VD Attana AB

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 41020000

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för publicering genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tid då företagets nyhetsdistributör, Cision, publicerade detta pressmeddelande.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar