Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2019 i Attana AB

Report this content

Bolaget ökade nettoomsättningen och övriga rörelseintäkter med 130% till 3,3 MSEK jämfört med 1,4 MSEK samma period föregående år.

Kassaflödet under perioden var –1,5 MSEK vilket är en förbättring med 2,8 MSEK jämfört med samma period föregående år. Kassaflödet påverkades positivt av upptagande av lån om 0,8 MSEK. Kassaflödet påverkades negativt av ökade kundfordringar om 2,7 MSEK.

Väsentliga händelser under rapportperioden

Bolaget har under perioden sålt ett analysinstrument till Linnéuniversitetet samt fått ett antal uppdragsforskningskontrakt från nya kunder såväl som uppföljningsuppdrag hos befintliga kunder.

Bolaget deltog vid Affinity 2019 där bolagets teknikpresenterades och kontakter med nya potentiella kunder etablerades.

Samarbete med HVD Life Sciences har fortsatts utvecklats och ett antal gemensamma kund orienterande aktiviteter har genomförts.

Bolaget beviljades i Q1 ett lån från Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB om totalt 1,8 MSEK varav 1.0 MSEK utbetalades under Q1 och resterande 0,8 MSEK i Q2.

Bolaget har under perioden fortsatt att implementerat de nödvändiga förbättringsåtgärder som identifierades under Q4 2018. Bl.a. har fokus varit på snabbare leveranser till kunder.

 

 • Bolaget ökade nettoomsättningen och övriga rörelseintäkter med 130% till 3,3 MSEK jämfört med 1,4 MSEK samma period föregående år.
  • Ökningen av nettoomsättningen är främst tack vare direktförsäljning av analysinstrument.
  • Övriga rörelseintäkter har minskat p.g.a. färre gemensamma forsknings och utvecklingsprojekt med kunder.

 

 • Kassaflödet under perioden var –1,5 MSEK vilket är en förbättring med 2,8 MSEK jämfört med samma period föregående år.
  • Kassaflödet påverkades positivt av upptagande av lån om 0,8 MSEK.
  • Kassaflödet påverkades negativt av ökade kundfordringar om 2,7 MSEK.

 

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Bolaget har beslutat om att genomföra en företrädesemission om 14,6 MSEK 20 augusti till 2 september 2019

 

Finansiell översikt (ej reviderat av bolagets revisor):

 • Nettoomsättning 3,0 (0,5) MSEK

 • Övriga rörelseintäkter 0,3 (0,9) MSEK

 • Rörelseresultat ‐0,1 (‐2,1) MSEK

 • Resultat efter finansiella poster ‐0,3 (‐2,1) MSEK

 • Resultatet efter skatt ‐0,3 (‐2,1) MSEK

 • Resultat per aktie ‐0,0023 (‐0,0172) SEK

VD‐kommentar: Stafett

Förra kvartalet fokuserade vi på teamet och på hur vi tillvaratar allas engagemang och kompetens. Detta kvartal har vi ökat farten. Vi har varit utspridda i olika världsdelar och tidzoner och gjort flera aktiviteter tillsammans med HVD Life Sciences. Detta har ställt nya krav på kommunikationen som måste planeras optimalt. Vi ska helt enkelt vara snabbare och tydligare.

Vi har initierat ett nytt sätt att ha korta och effektiva informationsmöten med de prioriterade kundaktiviteterna.

Vidare har vi jobbar med tydligare kommunikation, dvs att alla måste tänka på att uttrycka sig kort och koncist både mot kunder och kollegor, men också att för att förbättra logistiken där många är involverade. Jag med min idrottsterminologi skulle säga att det handlar om att förbättra växlingar, så vi kommer snabbare i mål.

Detta kvartal gör vi vårt bästa resultat som noterat bolag och det är ett tecken på att vi är på rätt väg. Det visar potentialen i vår affär med goda marginaler och återkommande kunder.

För att sammanfatta: Vi är tio personer som från tid till annan är geografiskt utspridda. Med fortsatt tillväxt och effektiv kommunikation ser vi framtiden an med tillförsikt!

Teodor Aastrup, VD Attana AB

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2019 kl. 20.15 CET

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Prenumerera

Dokument & länkar