Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september 2018 i Attana AB

Nettoomsättning och övriga rörelseintäkter uppgår under perioden till 2,6 MSEK och totalt under året till 5,7 MSEK. Totala omsättningen inklusive aktiverat arbete för egen räkning för perioden uppgick till 2,9 MSEK och hittills under året till 6,7 MSEK att jämföras med motsvarande för helåret 2017 om 4,9 MSEK. Kassaflödet under perioden var –1,0 MSEK och totalt under de tre första kvartalen -5,1 MSEK.

VD kommentarer: Rusningstrafik. 

På väg till och från Attana cyklar jag förbi bilarna som kryper fram i rusningstrafiken. Under de senaste åren har antalet cykelpendlare kontinuerligt ökat och detta år upplever jag att ökningen har varit ännu kraftigare tack vare elcyklarna som attraherar en bredare skara jobbpendlare. Detta har gjort att det bitvis uppstår trängsel även på cykelvägarna och att farten på cykelvägen nästan sjunker ner till bilarnas krypfart. Jag har länge drömt om att det ska uppstå trängsel och rusningstrafik i våra laboratorier och funderat på hur ska vi hantera detta för att kunna hålla farten och tillväxten uppe. Efter sommaren behövde jag inte längre drömma, vårt ökade marknadsförings och säljfokus har gett resultat som resulterar i rusningstrafik. Vi fick in ett antal uppdrag som omedelbart behövdes startas upp i augusti. Samtidigt fick HVD Life Sciences bra respons i sitt territorium och behövde både demoinstrument och vår personal för att lyfta fram positionerna och säkerställa att Attanas produkter finns med i budgeterna för 2019. Vi har för det ändamålet lånat ut två av våra kontraktsforskningsinstrument och tre Attana applikationsspecialister till HVD Life Sciences, samtidigt som vi odlade celler som aldrig förr i våra laboratorier. Till detta adderas att vi historiskt har haft få uppdrag att genomföra i augusti och september. I år hade vi planerat att göra uppdrag som vi bedömer är strategiskt viktiga men som initialt ger lägre intäkter. Detta är exempelvis uppdrag där vi stretchar gränserna för vad vi tidigare gjort för att vi längre fram ska kunna erbjuda nya typer av intäktsgenererande tjänster. För att dels kunna leverera de i närtid intäktsgenererande uppdragen och dels hålla farten uppe på de mer långsiktiga uppdragen, så att inte värdefulla prover förstördes fick kvarvarande instrument och personal hårdprioriteras. Jag är glad över att se hur effektivt vi lyckades hantera rusningstrafiken och leverera i tid, samtidigt som vi identifierade flera möjligheter att ytterligare effektivisera våra processer.

I skrivande stund håller vi på att färdigställa de första instrumenten av den serie vi började bygga i våras, det vill säga vi går från cykelväg till landsväg. Det innebär att vi inom kort kommer att öka vår kapacitet att utföra flera parallella uppdrag. Vidare utvärderar HVD Life Sciences och vi insatserna hittills i år och har många lovande idéer om hur vi kan utveckla vårt samarbete ytterligare.

Håller vi tempot uppe?

Vi har under året haft en kontinuerligt ökande orderingång, men jag ser gärna att ökningen accelererar ännu mer. Hur ska vi lyckas med det? Jag tror att vi klarar att hålla tempot uppe genom den utökade instrumentkapaciteten, att hålla kvar den positiva atmosfären inom bolaget, arbeta aktivt med framförallt de viktiga kunder vi skaffat oss under året, den extra styrkan som vår nya säljare tillför och att vidareutveckla samarbetet med HVD Life Sciences. Mina kollegor och jag ser fram emot ytterligare rusning i laboratorierna och glädjen av att få leverera betydelsefulla resultat till våra kunder.

Stockholm 30 oktober

Teodor Aastrup

VD och grundare

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den30 oktober 2018 kl. 19.00 CET

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Taggar:

Om oss

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Prenumerera

Media

Media