Företrädesemissionen i Attana AB tecknades till 235%

Report this content

Företrädesemissionen i Attana AB om 14,6 miljoner kronor tecknades till 34,3 miljoner kronor

Den 3 september stängde företrädesemissionen i Attana AB. Emissionen om 14,6 miljoner kronor tecknades till 34,4 miljoner kronor, dvs teckningsgraden var 235%.

Vi på Attana är glada över det stora intresse för bolaget och alla positiva kontakter vi haft med befintliga och nya aktieägare i samband med företrädesemissionen. Vi ser nu fram emot att försätta vår expansion och tillväxt med ytterligare kraft.

Fakta om emissionen

Företrädesemission som pågick 20 augusti till 3 september 2019 tecknades till totalt 34,3 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om 235% av det beslutade emissionsbeloppet om 14,6 MSEK.

Innehav av fem befintliga aktier gav företrädde att för att få teckna två nya aktier för 0,30 kr st. Totalt har 42,4 miljoner aktier tecknats med stöd av teckningsrätter och 72,1 miljoner aktier tecknats utan företrädesrätt.

Då emissionen övertecknats kommer tilldelning att ske pro rata i förhållande till antalet aktier som tecknats med stöd i teckningsrätter och i den mån det inte kan ske, genom lottning.

Vid registreringen hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet att ökas med 292 232,40 kr, från 730 581,006 kr till 1 022 813,406 kr. Antalet aktier kommer att ökas med 48 705 400 aktier, från 121 763 501 aktier till 170 468 901 aktier. De nyemitterade aktierna kommer att utgöra 28,57 procent av samtliga aktier.

Attana AB kommer att tillföras ca 14,35 MSEK efter emissionskostnader om ca 0,25 Mkr. Emissionskostnaderna motsvarar ca 2 procent av totalt tecknat belopp. Rådgivare och emissionsinstitut har varit Eminova Fondkommission AB.

Handel pågår både i Attana AB ordinarie aktie och i betalda tecknade aktier (BTA) fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket, varvid BTA omvandlas till ordinarie aktier.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2019 kl. 11.55 CET

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar