Halvårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2020 i Attana AB

Report this content

Bolagets nettoomsättning och övriga rörelseintäkter minskade under kvartalet från 3,3 MSEK till 1,6 MSEK jämfört med samma period föregående år.

o Nettoomsättningen minskande från 3,0 MSEK till 1,5 MSEK.o Övriga rörelseintäkter minskade från 0,3 MSEK till 0,2 MSEK
o Kassaflödet under perioden var ‐0,6 MSEK jämfört med ‐1,5 MSEK samma periodföregående år.
o Det operativa kassaflödet var ‐2,4 MSEK jämfört med ‐1,7 MSEK samma period

föregående år.
o Kassaflödet påverkades negativt av försenade affärer på grund av

coronapandemin.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Bolaget har upptagit lån om 2 MSEK för att säkerställa kassalikviditeten. Lån kan konverteras med 10% rabatt från 10 senaste dagarnas genomsnittliga aktiekurs och löper med 1,3% månatlig ränta utan säkerhet.

 • I april erhöll bolaget kontraktsforskningsuppdrag med ett totalt värde om 1,5 MSEK. Uppdragen har nästan färdigställts under perioden.

 • Bolaget har förstärkt affärsutvecklings‐ och säljteam med Samir Fostock, med ansvar för COVID‐ 19 relaterade erbjudande. Samirs ersättning är enkom provisionsbaserad.

 • Bolaget har lanserat Attana CellTM 250, som det första resultatet av bolagets samarbete med ModuVision BV

 • Bolaget har återaktiverat ett 10 år gammalt koncept för generisk diagnostik vid pandemier och lanserat ”Attana Virus Analytics”, AVATM. AVA är en unik plattform som bygger på Attanas patenterade och beprövade teknik.

  Coronapandemin har signifikant påverkat bolagets operativa verksamhet både positivt och negativt.

  • Bolagets kund Prof. Ali Salanti vid Köpenhamns universitet har utvecklat ett vaccin mot COVID‐19. Vaccinet har framgångsrikt testats på möss och förberedelser för kliniska studier pågår. Bolagets teknik har använts både för att utveckla vaccinet och för att testa immunresponsen hos möss.

  • Bolagets kund Prof Ian Nicholls vid Linneuniversitetet använder bolagets teknik för utveckling av läkemedel mot COVID‐19. Vidare har Prof. Nicholls i samarbete med Attana utfört konceptstudier för diagnostik av antikroppar mot COVID‐19 i humant serum.

  • Bolagets kontraktsforskningslaboratorium i London är fortsatt stängt i enlighet med Storbritanniens direktiv. Det innebär att vi har haft en utmaning i att kunna utföra uppdragsforskningen i den takt vi egentligen är dimensionerade för.

  • Försäljningen av analysinstrument har uteblivit under perioden då flertalet inköpsprocesser är fortsatt pausade.

Bolagets nettoomsättning och övriga rörelseintäkter minskade under kvartalet från 3,3 MSEK till 1,6 MSEK jämfört med samma period föregående år.

o Nettoomsättningen minskande från 3,0 MSEK till 1,5 MSEK.o Övriga rörelseintäkter minskade från 0,3 MSEK till 0,2 MSEK
o Kassaflödet under perioden var ‐0,6 MSEK jämfört med ‐1,5 MSEK samma periodföregående år.
o Det operativa kassaflödet var ‐2,4 MSEK jämfört med ‐1,7 MSEK samma periodföregående år.
o Kassaflödet påverkades negativt av försenade affärer på grund avcoronapandemin.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Bolaget har upptagit lån om 2 MSEK för att säkerställa kassalikviditeten. 1 MSEK enligt samma villkor som lånet i Q1 och ett lån om 1 MSEK från ALMI.

 • Den vetenskapliga publikationen för Prof. Salantis vaccinutveckling har publicerats.

 • En vetenskaplig publikation rörande antikroppstestning tillsammans medLinneuniversitetet är under färdigställande.

 • En patentansökan har i stort färdigställts och kommer att inlämnas i slutet av augusti.

 • Bolaget har utökat kontraktsforskningskapaciteten i Stockholmslaboratoriet för att under hösten kunna öka volymen i kontraktsforskningsverksamheten.

 • Marknadsföringsmaterial för AVA‐plattformen har tagits fram.

 • Bolaget har i början av augusti erhållit två internationella samarbeten där bolagets AVA

  plattform kommer att användas för att klargöra osäkerheten kring testresultat med konventionella tekniker. Bolagets bedömning är att om dessa tester utfaller väl kommer det att kraftigt underlätta försäljning av AVA‐plattformen.

 • En av de asiatiska kunderna som pausat inköpsprocessen har meddelat att de avser påbörja upphandlingen i slutet av Q3.

  Finansiell översikt (ej reviderat av bolagets revisor):

  • Nettoomsättning 1,5 (3,0) MSEK

  • Övriga rörelseintäkter 0,2 (0,3) MSEK

  • Rörelseresultat ‐2,0 (‐0,1) MSEK

  • Resultat efter finansiella poster ‐2,2 (‐0,3) MSEK

  • Resultatet efter skatt ‐2,2 (‐0,3) MSEK

  • Resultat per aktie ‐0,0130 (‐0,0023) SEK

VD‐kommentar: Spring i benen

Många känner säkert igen sig i den härliga känslan av att ha spring i benen eller känna sig urstark på cykel och frenetiskt försöka växla upp men konstatera att man redan kör på högsta växel. Under det här kvartalet hade vi verkligen behövt köra på högre utväxling, för vi har sprungit fort!

Coronans nedstängning av laboratoriet i London kombinerat med hög orderingång på kontraktsforskning och utvecklingsarbete med AVA‐plattformen innebar att vi har fått göra tuffa prioriteringar. Vi valde att köra både kontraktsforskning och AVA parallellt, och därmed ingen av dem på full fart. Tanken var att säkerställa kassaflöde och behålla momentum i den ordinarie verksamheten samtidigt som vi ville ta tillvara möjligheterna med vår nystartade AVA‐plattform. Om vi gjort rätt prioriteringar får vi se senare i höst, men jag är nöjd med vad vi producerat. Den höga farten har också lett till fler bra idéer om processförbättringar som vi successivt implementerar.

Samir Fostock har tillsammans med HVD Life Science kontaktat flera intressenter för AVA‐ plattformen. Initialt var det svårt, eftersom vi blev ifrågasatta då Sverige inte använder vår teknik, men allt eftersom frågetecknen kring konventionella tekniker blivit fler har intresset för vårt erbjudande ökat och i samband med att vi i början av augusti färdigställde en ”Proof of Concept”‐studie/data i samarbete med Linneuniversitet så har det blivit lättare. Vi kommer i slutet av augusti/början av september färdigställa en mindre studie tillsammans med två internationella kunder. Vidare har vi fått ett antal internationella instrumentsonderingar för AVA‐plattformen för forskningsändamål. Hade vi ännu en högre växel att växla upp till så skulle vi hantera fler tester, men givet våra begränsade resurser idag balanserar vi det så bra vi kan.

Vi har också levererat värdefulla resultat till våra kontraktsforskningskunder, vilket även ger goda möjligheter att få uppföljande uppdrag från dem. Glädjande kan vi notera att ju mer vi levererar, ju mer uppskattar kunderna värdet av våra leveranser! Vi kommer därför att primärt prioritera uppföljningsuppdrag med ökade marginaler under hösten. Vi skissar också på ett koncept att kunna ta in nya uppdrag, i något mindre format för att bygga pipelinen.

På instrumentsidan är det svårare att sia. Vi ser tecken på att inköpsprocesserna startar igen, men jag bedömer att vi får räkna med att affärerna kommer först nästa år.

Hur som helst, vi har under sommaren lyckats byta några växlar, så vi kan köra lite fortare i höst. Det innebär en ökad belastning på kassaflödet och vi kommer därför behöva lägga extra fokus på detta.

Avslutningsvis vill jag göra några personliga reflektioner kring Sveriges agerande i den pågående pandemin. Jag vill betona att detta är mina personliga åsikter som inte reflekterar bolagets men att styrelsen har gett sitt godkännande att jag uttrycker dessa. Jag har också blivit kraftigt avrådd från många i samma situation som jag från att uttrycka dessa åsikter då Sverige är ett lite land... men jag tar möjligheten.

Först vill jag ge beröm. Jag delar inte alltid Folkhälsomyndighetens åsikter, slutsatser och rekommendationer, men det faktum att de har hållit en rak och tydlig linje i riktlinjer till samhället, till skillnad från många andra länder, har gjort det under omständigheterna lätt att planera verksamheten och hantera personalen. Tack vare den tydliga linjen har vi kunnat leverera så mycket som vi gjort och kunnat få kontraktsforskningsuppdragen!

Men i övrigt är jag mycket kritisk. Vi, och många andra bolag, har stångat oss blodiga i våra försök att få hjälpa till. Det har nu under sommaren framkommit att Folkhälsomyndigheten och andra

berörda instanser nästan helt valde att initialt ignorera företag och bara samarbetade med akademiska institutioner. Jag kan förstå att man måste prioritera, men då måste man göra det transparent. Om Folkhälsomyndighetens GD haft kurage att deklarera att man inte hinner med mer och därför under tre månader bara kommer att fokusera på akademiska samarbeten, då hade vi och andra företag kunnat fokusera på andra håll och inte behövt spendera onödig tid på att jaga FHM. Vidare hade det hjälpt oss internationellt ifall vi kunnat hänvisa till ett sådant beslut. Men att smyga med det i bakgrunden och implicera att företag är oseriösa är för mig oacceptabelt. Och vem fattade det beslutet? En tjänsteman, GD, regeringen eller är det så att det bara blev så?

Vidare har regeringen agerat illa. Dels verkar man de facto ha lämnat diplomatisk W/O vilket skapat problem internationellt för svenska företag. Stödsystem för företag är ideologiskt och krångligt utformade. Hur kan man satsa extra resurser på att Skatteverket ska utreda vilka som ska få stöd? Det hade varit enklare, snabbare och med stor sannolikhet mycket mer effektivt att bara rakt av ta bort hela arbetsgivaravgiften. När finansministern säger att det är ett problem att företag som går bättre i krisen då får stöd är feltänkt enligt mig. Det är inget problem, det är en viktig möjlighet för att hålla jobb, samhället och ekonomin igång. Jag är också kritisk till oppositionens passivitet. Självklart ska man inte ha ideologisk pajkastning i dessa tider, men här gäller det att agera. Vidare är jag kritisk till regeringskansliet. Jag har pratat med tjänstemän som säger att de har varit i kontakt med över 100 företag som uttryckt att det inte fungerar. Dessa tjänstemän menar att ”Svensk förvaltningstradition är att vi inte lägger oss i. Vi avvaktar coronakommissionens slutsatser”. Det är kris nu, om saker uppenbarligen inte fungerar måste detta åtgärdas nu. Dessutom har jag i kontakt med företrädare för regeringspartierna fått höra att ”det är osmakligt att vilja tjäna pengar på folks sjukdomar”. Innebär det att sjuksköterskor och läkare ska jobba gratis eller att företag som levererar skyddsutrustning är oetiska? Vad är det för osmakligt med att investera pengar proaktivt för att utveckla tekniker som kan rädda liv och minimera skadorna av denna och kommande pandemier?

Vi kan dock konstatera, baserat på vetenskapliga artiklar och våra egna experiment som visar på en komplex immunrespons och att många fått falskt negativa svar från antikroppstester, att vi tror att FHM och Anders Tegnell har rätt i att immuniteten är högre än vad de konventionella testerna visar. På individnivå är det viktigt att inte ge falskt positiva svar, men på samhällsnivå leder för många falskt negativa svar till att samhället vidtar felaktiga åtgärder. Således är det troligen inte optimalt att använda identiska metoder på individer som på grupper. Rätt använda metoder och tester i rätt sammanhang tror vi kan hjälpa Sverige och andra länder i återhämtningen. Det är också det som gör att internationella kunder vill samarbeta med oss och att vi nu utanför Sverige bygger upp en databas baserade på våra AVA‐resultat för att kunna få en statistisk kritisk massa att utvärdera. Jag hoppas därför att offentliga instanser börjar samarbeta mer med alla kompetenta företag som Sverige har, att regeringen omedelbart avskaffar arbetsgivaravgifterna under pågående pandemi och att det tillsätts ansvariga på myndigheter som är mer intresserade av att göra rätt än att inte göra fel. Jag ser fram emot att Sverige likt andra länder ska se möjligheter, och inte problem, i att samarbeta med kompententa företag.

Mina kollegor och jag ser hösten an med tillförsikt! Teodor Aastrup, VD Attana AB

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti kl. 07.40 CET

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar