KALLELSE TILL ORDINARIE STÄMMA I ATTANA AB

Report this content

PLATS            Bolagets kontor, Greta Arwidsons väg 21, 114 19 Stockholm

DATUM          2020-05-08

TID               15.00

KALLADE      Aktieägarna i Attana AB

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Val av en eller två justeringsmän;
 4. Prövande om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 5. Godkännande av dagordning;
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
 7. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
  2. disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer;
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i vissa fall revisorerna;
 9. Val av styrelsen och i vissa fall av revisorerna;
 10. Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission;
 11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
  1. beslut om valberedning inför årsstämman 2020
  2. Ändring av bolagsordning

Årsredovisning finns på Bolagets webbplats; http://www.attana.com/investerare/ senast fredagen den 24 april.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 8 6745700

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2020 kl. 15.20 CET

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Prenumerera

Dokument & länkar